Uvjeti korištenja promocije Rukomet 2015. za Tele2 korisnike glasovnih usluga na bonoveUvjeti korištenja promocije Rukomet 2015. za Tele2 korisnike glasovnih usluga na bonove

1. Aktivacijom promocije Rukomet 2015. (u daljnjem tekstu: Promocija) Tele2 korisnik glasovnih usluga na bonove (u
daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promocije Rukomet 2015. za Tele2 korisnike glasovnih usluga na
bonove (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Promociju mogu aktivirati svi novi i postojeći korisnici bonova u razdoblju od 15.1.2015. do 19.3.2015., osim korisnika
na tarifi Mobilni Internet.
3. Korisnik koji aktivira promociju ostvaruje pravo na 2000 minuta i 2 GB u tarifi Smart ili 2000 SMS-ova i 2 GB u tarifi
Smiley tijekom 24 mjeseca od aktivacije Promocije, pod uvjetom da 30. (trideseti) dan od reaktivacije ima dovoljan iznos
na računu za reaktivaciju Promocije.
4. Korisnik može aktivirati Promociju na tarifi Smart na način da pošalje ključnu riječ RUKOMETSMART na broj 13888, ili
na tarifi Smiley na način da pošalje ključnu riječ RUKOMETSMILEY na broj 13888. Poruka prema broju 13888 naplaćuje
se po cijeni redovne poruke u tarifi na kojoj se Korisnik nalazi.
5. Postojeći korisnik tarife Smart ili tarife Smiley može aktivirati Promociju na način da pred istek 30-tog dana od
(re)aktivacije pošalje poruku RUKOMETSMART ili RUKOMETSMILEY na broj 13888. Ukoliko Korisnik ranije pošalje
poruku za aktivaciju Promocije, preostali iznos paketa minuta ili SMS-ova i podatkovnog paketa u trenutnom obračunskom
razdoblju se poništava.
6. Korisnik koji je aktivirao Promociju istu može koristiti na neodređeno vrijeme, pod uvjetom da kod reaktivacije, odnosno
produljenja tarife s Promocijom do koje će doći 30. (trideseti) dan od aktivacije na računu, ima dovoljan iznos za
produljenje. Ukoliko u trenutku produljenja Korisnik na računu nema dovoljan iznos za produljenje, tarifa s Promocijom će
biti isključena, te će Korisnik biti prebačen na Osnovnu tarifu.
7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Uvjeti
korištenja tarife Smart ili tarife Smiley, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.
8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web
stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 19.3.2015.