Uvjeti korištenja promocije Slobodna Dalmacija i Tele2


UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE SLOBODNA DALMACIJA I TELE2


1. Aktivacijom posebne Tele2 SIM kartice na bonove iz Slobodne Dalmacije Tele2 korisnik bonova (u daljnjem
tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja
promocije Slobodna Dalmacija i Tele2 (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. U izdanju Slobodne Dalmacije od 05.10.2013 bit će pakirana Tele2 pre-paid SIM kartica na kojoj je početna
tarifa Hit tarifa. Na kartici se nalazi 1 kuna. Početna valjanost kartice nakon aktivacije je 30 dana. Po aktivaciji
kartice u roku od 2 sata bit će aktiviran i bonus SMS paket sa 100 SMS poruka prema svim mrežama koji ima
valjanost 30 dana od aktivacije.

3. Stanje i valjanost računa korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *130# ili *150#. Stanje i valjanost
bonus SMS paketa korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete, ili
direktno na *150*7#.

4. SIM kartica iz ovih Uvjeta korištenja može se aktivirati do 31.12.2013. godine.

5. Pogodnosti i cijene Hit tarife definirane su važećim cjenikom. Korisnik s Hit tarife može prijeći na neku drugu
tarifu, ali se potom više ne može vratiti na Hit tarifu. Drugim riječima, Hit tarifa nije dostupna za aktivaciju
putem SMS poruke.

6. Korisnik koji aktivira SIM karticu iz ovih Uvjeta korištenja automatski ostvaruje pravo na promociju „50 %
više“ u kojoj tri mjeseca od aktivacije kartice ostvaruje pravo na bonus kune.

7. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne bonus kune na računu na sljedeći način: za svaku prvu mjesečnu
nadoplatu računa u iznosu od minimalno 50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata 50 kuna, Korisnik će dobiti
dodatnih 25 bonus kuna; ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 50 bonus kuna na račun; a ako je prva
mjesečna nadoplata 200 kuna, korisnik će dobiti dodatnih 100 bonus kuna. Za dobivanje bonus kuna Korisnik
može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje u tri
kalendarska mjeseca od aktivacije SIM kartice, pri čemu se mjesec u kojem je kartica aktivirana broj kao prvi
mjesec. Pravo na bonus kune Korisnik ne gubi ukoliko jedan od navedena tri mjeseca ne nadoplati račun
bonom od minimalno 50 kuna.

8. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim
mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na
međunarodne pozive, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom
vrijednosti.

9. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:
- prvo se troše paketi i bonus paketi minuta, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji je
dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „2-Bonusi/Paketi“). Ovdje se ubrajaju paketi minuta,
SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart i Smiley, kao i paket SMS poruka koji se aktivira po
aktivaciji SIM kartice iz ovih Uvjeta korištenja
- potom se troše Bonus kune,
- zatim se obračunavaju opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik može imati
na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „1-
Opcije“). Ovdje se ubrajaju sljedeće opcije: dodatni paketi minuta (Paket 50 minuta, Paket 100 minuta, Paket
200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka) odnosno podatkovnog prometa (Paket 100
MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).
- i na kraju se naplaćuje korisnički prepaid račun.

10. Bonus kune će biti dodijeljene 48 sati nakon nadoplate računa bonom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od
dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2
za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

11. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku gubi pogodnosti iz ovih Uvjeta korištenja. Prelaskom na neku
drugu tarifu na bonove korisnik ne gubi pravo na promociju „50 više“, ali gubi pravo na Hit tarifu.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2
web stranice ili na drugi primjeren način.