Uvjeti korištenja promocije tarife Božićna Totalna 2015 za korisnike bonova


*Dopuna u točki 9 od 17.12.2015

** Od 01.01.2016 izmijenjeni Uvjeti korištenja, mogućnost aktivacije promotivne Božićne Totalne tarife do
31.01.2016


Uvjeti korištenja promocije tarife Božićna Totalna 2015 za korisnike bonova


1. Svi korisnici koji u razdoblju od 16.11.2015. do 31.01.2016. aktiviraju tarifu Božićna Totalna (u daljnjem
tekstu: Tarifa) prihvaćaju ove Uvjete korištenja Božićne Totalne tarife za Tele2 korisnike bonova (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi korisnici, osim korisnika na tarifama Mobilni internet.

3. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja BOZICTOTALNA na broj 13888. Slanje SMS
poruke na broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje
u tekstu: Tele2 cjenik) za tarifu koju Korisnik koristi. Ukoliko je do isteka bona preostalo manje od 30
dana, Tarifa će biti aktivirana, a valjanost bona će biti produljena u skladu s trajanjem Tarife.

4. Tarifa sadrži 1000 minuta prema svim mrežama, 1000 SMS poruka prema svim mrežama i 2 GB
podatkovnog prometa uz naknadu od 49 kuna za 30 dana korištenja. Nakon 30 dana Tarifa se
automatski produljuje, te se uz naplatu naknade od 49 kuna Korisniku dodjeljuje novi paket od 1000
minuta, 1000 SMS poruka i 2 GB podatkovnog prometa.

5. Tarifa se automatski reaktivira odnosno produljuje svakih 30 dana ako korisnik na računu ima dovoljno
sredstava za reaktivaciju. Ako korisnik nema dovoljno sredstava na računu, Tarifa će biti deaktivirana,
te će korisnik biti vraćen na Osnovnu tarifu. Ukoliko je Tarifa deaktivirana nakon isteka promocije
Korisnik više nema pravo aktivacije Tarife.

6. Podatkovni promet opisan u točki 4. bit će aktivan sljedeća 24 mjeseca, pod uvjetom redovne
reaktivacije Tarife. Istekom 24 mjeseca korisniku će se dodijeliti redovni iznos podatkovnog prometa na
tarifi Totalna od 1,5 GB.

7. Korisnici koji već imaju aktiviranu tarifu Totalnu po postojećim uvjetima mogu sudjelovati u ovoj promociji
na način da moraju u vrijeme trajanje promocije ponoviti aktivaciju tarife Totalne slanjem poruke
sadržaja BOZICTOTALNA na broj 13888.

8. Prelaskom na drugu tarifu promocija se gasi te korisnik koji je imao aktivnu Tarifu te se želi vratiti na
nju neće ju moći aktivirati nakon 31.01.2016.

*Dopuna u točki 9 od 17.12.2015

** Od 01.01.2016 izmijenjeni Uvjeti korištenja, mogućnost aktivacije promotivne Božićne Totalne tarife do
31.01.2016

9. U sklopu ponude Tarife, Korisnik nakon što prvi put nadoplati svoj račun s 25 ili više kuna, ostvaruje
pravo na dodatne bonus kune u trajanju od sljedećih 24 mjeseca. Ukoliko je korisnik aktivirao Tarifu
unutar sat vremena od nadoplate bone, ta nadoplata će se uzeti u obzir pri dodjeli bonus kuna tj. računat
će se kao prva nadoplata bona od aktivacije tarife

10. Ukoliko se promocija aktivira između 25. i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca, ti se dani broje kao dio
sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplata koju Korisnik izvrši unutar tih dana, brojat će se kao nadoplata
sljedećeg mjeseca.


11. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne bonus kune na računu na sljedeći način: ako je prva mjesečna
nadoplata u visini 25 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 25 bonus kuna na svoj korisnički račun, ako je
prva mjesečna nadoplata u visini 50 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 50 bonus kuna, ako je ista u visini
100 kuna, dobit će dodatnih 100 bonus kuna, ako je prva mjesečna nadoplata 200 kuna, Korisnik će
dobiti dodatnih 200 bonus kuna, a ako je nadoplata 400 kuna dobit će 400 bonus kuna.

12. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema
svim mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti
na međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking, te ostale usluge s
dodatnom vrijednosti.

13. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:

a) prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji
je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"). Ovdje se ubrajaju paketi
minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley, Totalna i Klasik.

b) potom se obračunavaju dodatne opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji
Korisnik može imati na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150#
isti se nalaze pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće dodatne opcije: dodatni paketi minuta (Paket
50 minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka),
odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3
GB).

*Dopuna u točki 9 od 17.12.2015

** Od 01.01.2016 izmijenjeni Uvjeti korištenja, mogućnost aktivacije promotivne Božićne Totalne tarife do
31.01.2016

c) zatim se troše Bonus kune.

d) na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

14. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom, o čemu će Korisnik biti
obaviješten SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i
valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i
valjanost bonus kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

15. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na pogodnosti dodjele bonus kuna opisane u točki 9. ovih
Uvjeta. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi pravo na promociju.

16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

17. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko Korisnik u trenutku slanja
SMS-a iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife.

18. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.01.2016.