Uvjeti korištenja promocije tarife Brza Totalna 2016 za korisnike bonova

Uvjeti korištenja promocije tarife Brza Totalna 2016 za korisnike bonova

1. Svi korisnici koji u razdoblju od 19.2.2016. do 31.3.2016. aktiviraju tarifu Brza
Totalna (u daljnjem tekstu: Tarifa) prihvaćaju ove Uvjete korištenja Brze Totalne
tarife za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi postojeći korisnici Tele2 bonova, osim korisnika na
tarifama Mobilni internet.

3. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja BRZATOTALNA na broj
13888. Slanje SMS poruke na broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku
telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu: Tele2 cjenik) za
tarifu koju Korisnik koristi. Ukoliko je do isteka bona preostalo manje od 30 dana,
Tarifa će biti aktivirana, a valjanost bona će biti produljena u skladu s trajanjem
Tarife.

4. Tarifa sadrži 1000 minuta prema svim mrežama, 1000 SMS poruka prema svim
mrežama, 2,5 GB podatkovnog prometa i maksimalnu 4G brzinu od 75Mbps u
primanju podataka i do 25Mbps u slanju podataka uz naknadu od 59 kuna.
Tridesetog (30.) dana trajanja Tarifa se automatski produljuje, te se uz naplatu
naknade od 59 kuna Korisniku dodjeljuje novi paket od 1000 minuta, 1000 SMS
poruka i 2,5 GB podatkovnog prometa.

5. Ako korisnik nema dovoljno sredstava na računu, Tarifa će biti deaktivirana, te
će korisnik biti vraćen na Osnovnu tarifu. Ukoliko je Tarifa deaktivirana nakon
isteka promocije Korisnik više nema pravo aktivacije Tarife.

6. Podatkovni promet i brzina opisani u točki 4. bit će aktivan sljedećih 12 mjeseci,
pod uvjetom redovne reaktivacije Tarife. Istekom 12 mjeseci korisniku će se
dodijeliti redovni iznos podatkovnog prometa na tarifi Totalna od 1,5 GB na 4G
brzini do 10Mbps.

7. 4G brzina ovisi o razini 4G signala, modelu uređaja te trenutnoj opterećenosti
mreže.

8. Korisnici koji već imaju aktiviranu tarifu Totalnu po postojećim uvjetima mogu
sudjelovati u ovoj promociji na način da moraju u vrijeme trajanje promocije

ponoviti aktivaciju tarife Totalne slanjem poruke sadržaja BRZATOTALNA na
broj 13888.

9. Prelaskom na drugu tarifu promocija se gasi te korisnik koji je imao aktivnu
Tarifu te se želi vratiti na nju neće ju moći aktivirati nakon 31.03.2016.

10. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi pravo na promociju.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na
odgovarajući će se način primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti
poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

12. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko
Korisnik u trenutku slanja SMS-a iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja na računu
ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 21.7.2017.