Uvjeti korištenja promocije tarife Totalna 2000 za korisnike bonova
Uvjeti korištenja promocije tarife Totalna 2000 za korisnike bonova

1. Svi korisnici koji u razdoblju od 15.4.2016. do 15.5.2016. aktiviraju tarifu Totalna 2000 (u daljnjem
tekstu: Tarifa) prihvaćaju ove Uvjete korištenja tarife Totalna 2000 za Tele2 korisnike bonova (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati postojeći korisnici Tele2 bonova koji zaprime promotivnu SMS poruku u
kojoj se korisnika poziva na aktivaciju Tarife, osim korisnika na tarifama Mobilni Internet i Mobilni
Internet Start.

3. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja TOTALNA2000 na broj 13888. Slanje SMS
poruke na broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR
mreži (dalje u tekstu: Tele2 cjenik) za tarifu koju Korisnik koristi. Ukoliko je do isteka bona
preostalo manje od 30 dana, Tarifa će biti aktivirana, a valjanost bona će biti produljena u skladu
s trajanjem Tarife.

4. Tarifa sadrži 2000 minuta prema svim mrežama, 1000 SMS poruka prema svim mrežama, 1,5
GB podatkovnog prometa i 4G brzinu do 10Mbps u primanju podataka i do 25Mbps u slanju
podataka za 30 dana korištenja.

5. 4G brzina ovisi o razini 4G signala, modelu uređaja te trenutnoj opterećenosti mreže.

6. Tarifa se automatski reaktivira odnosno produljuje 30. dan od (re)aktivacije ako korisnik na računu
ima dovoljno sredstava za reaktivaciju te se naplaćuje naknada od 49 kuna. Ako korisnik nema
dovoljno sredstava na računu, Tarifa će biti deaktivirana, te će korisnik biti vraćen na Osnovnu
tarifu. Ukoliko je Tarifa deaktivirana nakon isteka promocije Korisnik više nema pravo aktivacije
Tarife.

7. Tarifa će biti aktivna do 15.5.2017., pod uvjetom redovne reaktivacije Tarife. Po proteku
navedenog datuma korisnik će biti prebačen na tarifu Totalna.

8. Prelaskom na drugu tarifu promocija se gasi te korisnik koji je imao aktivnu Tarifu te se želi vratiti
na nju neće ju moći aktivirati nakon 15.5.2016.

9. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi pravo na promociju.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Totalna, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2
posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

11. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko Korisnik u trenutku
slanja SMS-a iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife.


12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 25.1.2017.