Uvjeti korištenja promocije tarife Totalna za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja promocije tarife Totalna za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom tarife Totalna (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja Totalne tarife za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Promociju mogu aktivirati svi korisnici koji aktiviraju tarifu Totalnu u promotivnom razdoblju koje traje od
21.04.2015 do 21.05.2015. Tarifu mogu aktivirati svi korisnici, osim korisnika na tarifama Pričalica (stara) i
Mobilni internet.

3. Svi korisnici koji aktiviraju tarifu Totalnu u promotivnom razdoblju ostvaruju pravo na posebnu pogodnost u
kojoj svakih 30 dana plaća sve manju naknadu za tarifu, do iznosa od 40 kuna, na način kako je prikazano:
? Naknada za tarifu u prvom obračunskom razdoblju je 49 kuna
? U drugom obračunskom razdoblju je 46 kuna
? U trećem obračunskom razdoblju je 43 kune
? U četvrtom obračunskom razdoblju je 40 kuna.

Korisnik koji na opisani način ostvari pravo na cijenu od 40 kuna ima pravo nastaviti koristiti tarifu po cijeni od
40 kuna zauvijek.

4. Promotivna tarifa se automatski reaktivira odnosno produljuje svakih 30 dana ako korisnik na računu ima
dovoljno sredstava za reaktivaciju. Ako korisnik nema dovoljno sredstava na računu, tarifa će biti deaktivirana,
te će korisnik biti vraćen na Osnovnu tarifu

5. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja TOTALNA na broj 13888. Slanje SMS poruke na broj
13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu: Tele2 cjenik)
za tarifu koju Korisnik koristi. Ukoliko je do isteka bona preostalo manje od 30 dana, tarifa će biti aktivirana, a
valjanost bona će biti produljenja u skladu s trajanjem Tarife.

6. Korisnici koji već imaju aktiviranu tarifu Totalnu po postojećim uvjetima mogu sudjelovati u ovoj promociji na
način da moraju u vrijeme trajanje promocije ponoviti aktivaciju tarife Totalne slanjem poruke sadržaja TOTALNA
na broj 13888.

7. Korisnici koji su aktivirali tarifu u vremenu promocije imaju pravo da ukoliko jedan mjesec ne obnove tarifu,
odnosno nemaju na računu dovoljan iznos za reaktivaciju tarife, te im se tarifa deaktivira, odnosno prebaci na
Osnovnu sukladno čl.4 ovih Uvjeta, istu imaju pravo reaktivirati ponovo s ključnom riječi PROMOTOTALNA na
13888 zauvijek. Naknada za ponovo aktiviranu promociju će se obračunavati kako je opisano u čl.3 ovih uvjeta,
odnosno 49kn u prvom obračunskom razdoblju, te za svaku redovnu nadoplatu do 40kn.
8.Prelaskom na drugu tarifu promocija se gasi, povratkom na tarifu Totalnu korisnika koji je imao aktivnu ovu
promociju, istu može aktivirati ponovo s ključnom riječi PROMOTOTALNA na 13888.

9.Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Uvjeti korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

10. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko Korisnik u trenutku slanja
SMS-a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 21.4.2015.