Uvjeti korištenja promocije u časopisu OK SportUvjeti korištenja promocije u časopisu OK Sport
1. Aktivacijom posebne Tele2 SIM kartice na bonove iz časopisa OK Sport korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja
promocije OK (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. U izdanju časopisa OK za lipanj 2016. bit će pakirana Tele2 prepaid SIM kartica na kojoj je početna tarifa
Osnovna tarifa. Na kartici se nalazi 1 kuna. Početna valjanost kartice nakon aktivacije je 90 dana. Po
aktivaciji kartice u roku od 2 sata bit će aktiviran i bonus paket s 30 SMS poruka prema svim mrežama i 30
MB. Bonus paketi imaju valjanost 14 dana od aktivacije.
3. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice.
4. Korisnik koji aktivira karticu iz navedene Ponude ostvaruje pravo na dodjelu jednokratnih 1GB podatkovnog
prometa nakon aktivacije kartice i nadoplate računa s 25 kn. Dodanih 1 GB vrijede sljedećih 30 dana.

5. Svi korisnici koji aktiviraju i nadoplate s minimalno 25kn ili više do 15.08.2016 Tele2 SIM karticu iz članka
2 ovih Uvjeta ostvaruju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Pravila nagradne igre definirana su zasebnim
dokumentom i objavljena na internetskim stranicama Tele 2.
6. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 13.06.2016.