Uvjeti korištenja promocije u časopisu Teen

Uvjeti korištenja promocije u časopisu Teen

1. Aktivacijom posebne Tele2 SIM kartice na bonove iz časopisa Teen Tele2 korisnik bonova (u daljnjem
tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima
korištenja promocije Teen (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. U izdanju časopisa Teen za srpanj 2015. bit će pakirana Tele2 prepaid SIM kartica na kojoj je početna tarifa
Osnovna tarifa. Na kartici se nalazi 1 kuna. Početna valjanost kartice nakon aktivacije je 90 dana. Po
aktivaciji kartice u roku od 2 sata bit će aktiviran i bonus paket s 30 SMS poruka prema svim mrežama i 30
MB. Bonus paketi imaju valjanost 14 dana od aktivacije.
3. Korisnik u sklopu ponude ostvaruje pravo na aktivaciju tarife Smart s 3 GB i 1000 minuta prema svim
mrežama uz naknadu od 35 kuna mjesečno (u trajanju od 30 dana).

4. Nakon što prvi put nadoplati svoj račun s 50 ili više kuna, ostvaruje pravo na dodatne bonus kune u trajanju
od sljedećih 12 mjeseci i to na način da ostvaruje 50% bonus kuna za prvu mjesečnu nadoplatu računa
bonom od 50 ili više kuna.

5. Promotivna tarifa Smart se aktivira slanjem ključne riječi PROMOSMART (bez razmaka) na kratki broj
13888. Poruka prema broju 13888 naplaćuje se po cijeni redovne poruke u tarifi na kojoj se Korisnik nalazi.

6. Korisnik koji je aktivirao Tarifu na navedeni način istu može koristiti zauvijek, pod uvjetom da kod
reaktivacije, odnosno produljenja tarife svakih 30 dana na računu ima dovoljan iznos za produljenje Tarife.
7. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način:, ako je prva mjesečna nadoplata 50
kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 25 bonus kuna, a ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 50 bonus kuna
na račun, ako je prva mjesečna nadoplata 200 kuna, korisnik će dobiti dodatnih 100 bonus kuna, ako je
nadoplata 40 kuna korisnik će dobiti 200 bonus kuna.

8. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema
svim mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na
međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking, te ostale usluge s
dodatnom vrijednosti.

9. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:
a) prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji
je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"). Ovdje se ubrajaju paketi
minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley, Totalna i Klasik.

b) potom se obračunavaju dodatne opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji
Korisnik može imati na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150#
isti se nalaze pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće dodatne opcije: dodatni paketi minuta (Paket
50 minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka),
odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3
GB).

c) zatim se troše Bonus kune.

d) na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

10. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom, o čemu će korisnik biti obaviješten
SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus
kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna
može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

11. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi
pravo na promociju.

12. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

15. Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 13.07.2015.