Uvjeti korištenja promocije Zlatna karta / Jesen 2015 za korisnike glasovnih usluga na bonove

1. Aktivacijom promocije Zlatna karta / Jesen 2015. (u daljnjem tekstu: Promocija) Tele2 korisnik glasovnih
usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promocije Zlatna karta /
proljeće 2015. za Tele2 korisnike glasovnih usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Promociju mogu iskoristiti korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu kupljenu u sklopu
promotivne ponude "Zlatna karta / Jesen 2015" ili prenesu broj u Tele2 mrežu u sklopu navedene
promocije u razdoblju od 13.10.2015. do 31.12.2015

3. Korisnik koji aktivira promociju Zlatna karta i aktiviraju tarifu Smart ostvaruju pravo na 1.000 minuta
prema svim mrežama i 3 GB podatkovnog prometa uz naknadu od 35 kuna za 30 dana korištenja.
Nakon 30 dana Tarifa se automatski produljuje, te se uz naplatu naknade od 35 kuna Korisniku
dodjeljuje novi paket od 1.000 minuta i 3 GB podatkovnog prometa.

4. Promotivna tarifa Smart se aktivira slanjem ključne riječi PROMOSMART (bez razmaka) na kratki broj
13888. Poruka prema broju 13888 naplaćuje se po cijeni redovne poruke u tarifi na kojoj se Korisnik
nalazi.

5. Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu dodijeljenu u sklopu promotivne ponude "Zlatna
karta / proljeće 2015" od 13.10.2015. do 31.12.2015. ostvaruju pravo na 50% bonus kuna jednom
mjesečno tijekom 12 mjeseci uz uvjet nadoplate računa bonom s 25.

6. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema
svim mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti
na međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking te ostale usluge s
dodatnom vrijednosti.

7. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:
a) prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji je
dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"). Ovdje se ubrajaju paketi minuta,
SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley,Totalna i Klasik i bonus paketi dodijeljeni u
promociji.
b) potom se obračunavaju dodatne opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji
Korisnik može imati na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti
se nalaze pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće dodatne opcije: dodatni paketi minuta (Paket 50
minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka) odnosno
podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).
c) zatim se troše Bonus kune,
d) na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

8. Bonus kune će biti dodijeljene u roku 24 sata nakon aktivacije/reaktivacije o čemu će korisnik biti
obaviješten SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i
valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i
valjanost bonus kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

9. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku
gubi pravo na promociju. Promocija iz točke 5 ovih Uvjeta se gubi ukoliko korisnik jedan mjesec ne izvrši
nadoplatu računa.

10. Ukoliko u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja tarife nakon 30 dana korištenja korisnik
na računu nema dovoljno sredstava na računu za iznos naknade, Tarifa će biti deaktivirana i Korisnik
će biti prebačen na Osnovnu tarifu, te se gase sve ostale promotivne ponude opisane u ovim Uvjetima.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Smart, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 13.10.2015.