Uvjeti korištenja promocije "Zlatna karta / Proljeće 2015" za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja promocije Zlatna karta / proljeće 2015 za korisnike glasovnih usluga na bonove


1. Aktivacijom promocije Zlatna karta / proljeće 2015. (u daljnjem tekstu: Promocija) Tele2 korisnik glasovnih
usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja za promociju Zlatna karta / proljeće
2015. za Tele2 korisnike glasovnih usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Promociju mogu iskoristiti korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu dodijeljenu u sklopu promotivne
ponude „Zlatna karta / proljeće 2015“ u razdoblju od 23.03.2015. do 30.06.2015

3. Korisnik koji aktivira promociju Zlatna karta i aktiviraju tarifu Smart ostvaruju pravo na 1.000 minuta prema
svim mrežama i 3 GB podatkovnog prometa uz naknadu od 35 kuna za 30 dana korištenja. Nakon 30 dana
Tarifa se automatski produljuje, te se uz naplatu naknade od 35 kuna Korisniku dodjeljuje novi paket od 1.000
minuta i 3 GB podatkovnog prometa.

4. Promotivna tarifa Smart se aktivira slanjem ključne riječi PROMOSMART (bez razmaka) na kratki broj 13888.
Poruka prema broju 13888 naplaćuje se po cijeni redovne poruke u tarifi na kojoj se Korisnik nalazi.

5. Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu dodijeljenu u sklopu promotivne ponude „Zlatna karta /
proljeće 2015“ od 23.03.2015. do 30.06.2015 ostvaruju pravo na 100% bonus kuna jednom mjesečno tijekom
12 mjeseci uz uvjet nadoplate računa bonom s 50Kn.
Ponuda se aktivira slanjem ključne riječi BONUS12 na kratki broj 13884. Za ostvarenje ponude bonus kuna
Korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova.

6. Ukoliko u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja tarife nakon 30 dana korištenja korisnik na
računu nema dovoljno sredstava na računu za iznos naknade, Tarifa će biti deaktivirana i Korisnik će biti
prebačen na Osnovnu tarifu.

7.Ukoliko Korisnik ne nadoplati račun iznosom od 50 kn i više jednom u kalendarskom mjesecu, promocija bonus
kuna iz točke 5. ovih Uvjeta će se deaktivirati.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Uvjeti korištenja tarife Smart, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 23.3.2015.