Uvjeti korištenja promotivne ponude 50 posto više Božić 2013 za Tele2 korisnike govornih usluga na bonoveUvjeti korištenja promotivne ponude „50% više – Božić 2013.“
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove


1. Prijenosom broja ili aktivacijom nove Tele2 SIM kartice na bonove od 15.11.2013. do 9.1.2014. Tele2 pre-
paid korisnik (dalje u tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim
Uvjetima korištenja promotivne ponude „50% više – Božić 2013.“ za Tele2 korisnike bonova govornih usluga
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice.

3. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: za svaku prvu mjesečnu nadoplatu
računa u iznosu od minimalno 50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata 50 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih
25 bonus kuna, a ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 50 bonus kuna na račun. Ako je prva mjesečna
nadoplata 200 kuna, korisnik će dobiti dodatnih 100 bonus kuna. Za dobivanje bonus kuna Korisnik može
nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje u dvanaest
kalendarskih mjeseci. Pravo na bonus kune Korisnik gubi ukoliko jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od
minimalno 50 kuna.

4. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim
mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na
međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s
dodatnom vrijednosti.

Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:
- prvo se troše paketi i bonus paketi minuta, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji je
dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „2-Bonusi/Paketi“). Ovdje se ubrajaju paketi minuta,
SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart i Smiley.
- potom se troše Bonus kune,
- zatim se obračunavaju opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik može imati
na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „1-
Opcije“). Ovdje se ubrajaju sljedeće opcije: dodatni paketi minuta (Paket 50 minuta, Paket 100 minuta, Paket
200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka) odnosno podatkovnog prometa (Paket 100
MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).
- i na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

5. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od
dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2
za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

6. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku gubi
pravo na promociju.

7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe
objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za
sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka
na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.