Uvjeti korištenja promotivne ponude „50% više 12 mjeseci“ za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja promotivne ponude „50% više 12 mjeseci“
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove


1. Aktivacijom nove Tele2 SIM kartice na bonove iz posebno označenih start paketa Tele2 prepaid korisnik (dalje
u tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja
promotivne ponude „50% više 12 mjeseci“ za Tele2 korisnike bonova govornih usluga (dalje u tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice.

3. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: za svaku prvu mjesečnu nadoplatu
računa u iznosu od minimalno 50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata 50 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 25
bonus kuna, a ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 50 bonus kuna na račun. Ako je prva mjesečna nadoplata
200 kuna, korisnik će dobiti dodatnih 100 bonus kuna. Za dobivanje bonus kuna Korisnik može nadoplatiti račun
svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje u dvanaest kalendarskih
mjeseci. Pravo na bonus kune Korisnik gubi ukoliko jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od minimalno 50
kuna.

4. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva prema
svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim mrežama
u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na međunarodne pozive
i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking te ostale usluge s dodatnom vrijednosti.

Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja korisničkog
računa je sljedeći:
- prvo se troše paketi i bonus paketi minuta, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji je
dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „2-Bonusi/Paketi“). Ovdje se ubrajaju paketi minuta,
SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart i Smiley.
- potom se obračunavaju opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik može imati
na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „1-Opcije“).
Ovdje se ubrajaju sljedeće opcije: dodatni paketi minuta (Paket 50 minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta),
SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka) odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250
MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).
- zatim se troše Bonus kune,
- i na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

5. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom, o čemu će korisnik biti obaviješten
SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može se
provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

6. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku gubi
pravo na promociju.

7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim
na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife
i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.