Uvjeti korištenja promotivne ponude "Bonus kune 3 mjeseca" za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove


Uvjeti korištenja promotivne ponude "Bonus kune 3 mjeseca"
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove

1. Prijenosom broja putem web obrasca na tele2.hr u razdoblju od 10.10.2016. do 15.11.2016. Tele2 korisnik
bonova (dalje u tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim
Uvjetima korištenja promotivne ponude "Bonus kune 3 mjeseca" za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice.

3. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: za svaku prvu mjesečnu nadoplatu
računa u iznosu od minimalno 27,50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata 27,50 kuna, Korisnik će dobiti
dodatnih 12,50 bonus kuna Ako je prva mjesečna nadoplata 55 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 25 bonus kuna,
a ako je ista 110 kuna, dobit će dodatnih 50 bonus kuna na račun. Ako je prva mjesečna nadoplata 220 kuna,
korisnik će dobiti dodatnih 100 bonus kuna. Za prvu nadoplatu od 440 kn Korisnik će dobiti 200 bonus kuna na
račun Za dobivanje bonus kuna Korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na dodatne
kune na računu Korisnik ostvaruje u tri kalendarska mjeseci. Pravo na bonus kune Korisnik gubi ukoliko jedan
mjesec ne nadoplati račun bonom od minimalno 27,50 kuna.

4. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva prema
svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim mrežama
u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na međunarodne pozive
i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking te ostale usluge s dodatnom vrijednosti.

Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja korisničkog
računa je sljedeći:

- prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi minuta, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji je
dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi").

- potom se obračunavaju opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik može imati
na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "1-Opcije").

- zatim se troše Bonus kune,

- i na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

5. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom, o čemu će korisnik biti obaviješten
SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna se
provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može se
provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

6. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku gubi
pravo na promociju.

7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim
na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife
i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.Ovi uvjeti korištenja stupaju na snagu 10.10.2016.