Uvjeti korištenja promotivne ponude "Hit tarifa – samo za kupce dm-a" za Tele2 korisnike govornih usluga na bonoveUvjeti korištenja promotivne ponude „Hit tarifa – samo za kupce dm-a“
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove


1. Aktivacijom SIM kartice iz posebnog pakiranja dostupnog samo u prodavaonicama drogerie markta od
01.11.2013. korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude „Hit tarifa – samo za kupce dm-a“ za
Tele2 korisnike govornih usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice iz navedenog pakiranja. Korisnik koji kupi i
aktiviraju govornu SIM karticu ostvaruju pravo na promociju u kojoj nadoplatom računa bonom od 50 ili više
kuna ostvaruju pravo na 512 MB tokom 6 kalendarskih mjeseci.

3. Korisnik ostvaruje pravo na 512 MB na računu na sljedeći način: za prvu mjesečnu nadoplatu računa
bonom u iznosu od minimalno 50 kuna tokom 6 kalendarskih mjeseci. Za aktivaciju paketa s 512 MB Korisnik
može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na paket Korisnik ostvaruje jednom mjesečno. Ako
Korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od najmanje 50 kuna, ne gubi pogodnost za preostale
mjesece.

4. Podatkovni paket 512 MB bit će aktiviran u roku od 24 sata od nadoplate računa bonom od 50 ili više kuna.
Valjanost paketa iznosi 30 dana od aktivacije paketa. Ako Korisnik prije isteka navedenog roka, a u novom
kalendarskom mjesecu nadoplati račun s 50 ili više kuna, novoaktivirani paket 512 MB će se zbrojiti s
eventualno preostalim iznosom od prethodnog paketa, te će se primijeniti novo razdoblje valjanosti od 30
dana.

5. Podatkovni paket 512 MB dodijeljen temeljem ove promocije troši se nakon podatkovnih paketa iz tarifa
Smart i Smiley. Ako Korisnik kupi dodatni paket (100 MB, 250 MB, 500 MB, 1 GB i/ili 3 GB), eventualno
preostali iznos iz paketa dodijeljenog temeljem ove ponude bit će zbrojen s novoaktiviranim paketom te će se
primijeniti novo razdoblje valjanost od 30 dana.

6. Stanje i valjanost paketa može se provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 1 za Opcije.

7. Na SIM kartici iz ove ponude predaktivirana je Hit tarifa. Cijene i pogodnosti Hit tarife definirane su važećim
cjenikom. Ako Korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu Korisnik
gubi pravo na promociju.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.