Uvjeti korištenja promotivne ponude "INA i TELE2"Uvjeti korištenja promotivne ponude "INA i TELE2"
za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove

1. Aktivacijom SIM kartice iz posebnog pakiranja dostupnog samo u prodavaonicama INA-e korisnik
prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "INA i Tele2" za Tele2 korisnike govornih usluga na
bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice iz navedenog pakiranja. Korisnik koji
kupi i aktivira govornu SIM karticu ostvaruju pravo na promociju u kojoj nadoplatom računa bonom od
50 ili više kuna ostvaruje pravo na 50 bonus kuna tijekom 12 kalendarskih mjeseci.

3. Korisnik ostvaruje pravo na 50 bonus kuna na račun na sljedeći način: za prvu mjesečnu nadoplatu
računa bonom u iznosu od minimalno 50 kuna tijekom 12 kalendarskih mjeseci. Pravo na bonus kune
Korisnik ostvaruje jednom mjesečno. Ako Korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od najmanje
50 kuna, ne gubi pogodnost za preostale mjesece.

4. Bonus kune bit će aktivirane u roku od 24 h od nadoplate računa bonom od 50 ili više kuna. Valjanost
bonus kuna iznosi 30 dana od aktivacije. Ako Korisnik prije isteka navedenog roka, a u novom
kalendarskom mjesecu nadoplati račun s 50 ili više kuna, novoaktivirane bonus kune će se zbrojiti s
eventualno preostalim iznosom bonus kuna, te će se primijeniti novo razdoblje valjanosti od 30 dana.

5. Bonus kune dodijeljene temeljem zbrajaju se s drugim bonus kunama koje korisnik može imati na
računu.

6. Stanje i valjanost bonus kuna može se provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse /
Pakete, ili biranjem kombinacije *150*5#.

7. Na SIM kartici iz ove ponude aktivirana je Osnovna tarifa. Korisnik može aktivirati tarifu Smart s 3 GB
podatkovnog prometa i 1000 minuta prema svim mrežama slanjem ključne riječi INA na broj 13888.
Aktivacijom navedene tarife, ili bilo koje druge tarife dostupne za aktivaciju, Korisnik ne gubi pravo na
promociju s 50 bonus kuna tijekom 12 mjeseci. Prelaskom s bonova na pretplatu Korisnik gubi pravo
na promociju.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.