Uvjeti korištenja promotivne ponude Prijenos broja kolovoz 2013. za Tele2 korisnike bonova govornih uslugaUvjeti korištenja promotivne ponude „Prijenos broja kolovoz 2013.“
za Tele2 korisnike bonova govornih usluga

1. Prijenosom broja i aktivacijom Tele2 SIM kartice na bonove Tele2 pre-paid korisnik koji preda zahtjev za
prijenos broja od 08.08.2013. do 31.08.2013. (u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na
način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Prijenos broja kolovoz 2013.“ za
Tele2 korisnike bonova govornih usluga (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice nakon uspješno dovršenog prijenosa broja u
Tele2.

3. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: za svaku prvu mjesečnu
nadoplatu računa u iznosu od minimalno 50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata 50 kuna, Korisnik će dobiti
dodatnih 25 bonus kuna, a ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 50 bonus kuna na račun. Ako je prva
mjesečna nadoplata 200 kuna, korisnik će dobiti dodatnih 100 bonus kuna. Za dobivanje bonus kuna Korisnik
može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje u tri
kalendarska mjeseca od prijenosa broja, pri čemu se mjesec u kojem je broj prenesen broji kao prvi mjesec.
Pravo na bonus kune Korisnik ne gubi ukoliko jedan od navedena tri mjeseca ne nadoplati račun bonom od
minimalno 50 kuna.

4. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim
mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na
međunarodne pozive, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom
vrijednosti.

Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:
- prvo se troše paketi i bonus paketi minuta, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji je
dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „2-Bonusi/Paketi“). Ovdje se ubrajaju paketi minuta,
SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart i Smiley koje su dostupne za aktivaciju od 01.03.2013.
- potom se troše Bonus kune,
- zatim se obračunavaju opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik može imati
na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „1-
Opcije“). Ovdje se ubrajaju sljedeće opcije: dodatni paketi minuta (Paket 50 minuta, Paket 100 minuta, Paket
200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka) odnosno podatkovnog prometa (Paket 100
MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).
- i na kraju se naplaćuje korisnički prepaid račun.

5. Bonus kune će biti dodijeljene 48 sati nakon nadoplate računa bonom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od
dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2
za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

6. Početno stanje na računu na SIM kartici za prijenos broja iznosi 1 kn.

7. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi
pravo na promociju.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.