Uvjeti korištenja promotivne ponude Rio Mare i Tele2 Ljeto 2016.


Uvjeti korištenja promotivne ponude Rio Mare i Tele2 Ljeto 2016.


1. Aktivacijom Tele2 SIM kartice na bonove posebnog pakiranja Rio Mare Tele2 korisnik bonova (u daljnjem
tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja
promotivne ponude za Tele2 korisnike bonova Rio Mare i Tele2 Ljeto 2016. (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. U posebnim pakiranjima Rio Mare dostupnima od 1.6.2016. bit će pakirana Tele2 kartica na bonove na kojoj
je početna Osnovna tarifa. Na kartici se nalazi 1 kuna. Početna valjanost kartice nakon aktivacije je 90 dana. Po
aktivaciji kartice u roku od 2 sata bit će aktiviran i bonus paket sa 250 MB podatkovnog prometa koji ima valjanost
30 dana od aktivacije.

3. Stanje i valjanost računa korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *130# ili *150#. Stanje i valjanost bonus
paketa korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete, ili slanjem SMS poruke
sadržaja STANJE na broj 13880.

4. SIM kartica iz ovih Uvjeta korištenja može se aktivirati do 30.6.2017. godine.

5. Korisnik ostvaruje pravo i na pogodnost od 12 mjeseci po 250 MB od prve nadoplate kartice bonom od 25 ili
više kuna, na način da za prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom od 25 ili više kuna dobiva 250 MB, jednom
mjesečno u prvih 12 mjeseci od aktivacije promocije. Ukoliko korisnik aktivira karticu i promociju od 25. do
zadnjeg dana u mjesecu ti dani će mu se pribrojiti sljedećem kalendarskom mjesecu te će se taj cijeli period
računati kao jedan period u kojem se treba izvršiti nadoplata računa bonom. Podatkovni paket se dodjeljuje u
roku od najviše 24 h od nadoplate i vrijedi 30 dana. Ako korisnik nakon aktivacije promocije jedan mjesec ne
nadoplati račun bonom od 25 ili više kn, gubi pogodnost za preostale mjesece.

6. Prelaskom s bonova na pretplatu Korisnik gubi pogodnosti iz ovih Uvjeta korištenja.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.06.2016.