Uvjeti korištenja promotivne ponude "Rukomet 2015." za korisnike mobilnog interneta na bonove

Uvjeti korištenja promocije Rukomet 2015. za Tele2 korisnike mobilnog interneta na bonove


1. Aktivacijom promocije Rukomet 2015. (u daljnjem tekstu: Promocija) Tele2 korisnik mobilnog interneta na
bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promocije Rukomet 2015. za Tele2 korisnike
mobilnog interneta na bonove (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Promociju mogu aktivirati svi novi i postojeći korisnici mobilnog interneta na bonove u razdoblju od
16.07.2015. do 31.12.2015. na tarifi Start.

3. Korisnik koji aktivira, Opciju L i/ili Opciju XL tijekom promotivnog razdoblja iz točke 2 ostvaruje pravo na
dvostruko više podatkovnog prometa u odabranoj opciji. Aktivacijske ključne riječi i cijene opcija se ne mijenjaju.

4. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Uvjeti korištenja tarife Mobilni internet Start za bonove, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni
uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

5. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu 01.11.2015.


*Od 01.09.2015 izmijenjeni Uvjeti korištenja, produljena mogućnost aktivacije do 30.09.2015 
** Od 01.11.2015 izmijenjeni Uvjeti korištenja, produljena mogućnost aktivacije do 31.12.2015