Uvjeti korištenja promotivne ponude „Smartphone tarifa i Internet tarifa 2018“

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanjem pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za produljenjem pretplatničkog
odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja promotivne ponude "Smartphone tarifa i Internet tarifa" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).

2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima na Tele2 prodajnim mjestima, webu i na kanalu telefonske prodaje.

3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji od 31.1.2018. do 31.12.2020. godine ugovore
korištenje tarife INTERNET BEZBROJ GB, a u trenutku ugovaranja imaju u Tele2 ugovorenu barem jednu
glasovnu tarifu.

4) Promotivna ponuda ne može se kombinirati s promocijom "Spoji surfaj i gledaj". Korisnik koji zadovoljava uvjete za obje promocije, može odabrati ponudu koju želi ostvariti.

5) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 10 kn popusta na iznos mjesečne naknade tarife
INTERNET BEZBROJ GB za korisnike koji ne ugovore obvezno trajanje ugovora odnosno 20kn popusta
za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca. Popust od 10kn za
korisnike koji ne ugovore obvezno trajanje ugovora, primjenjuje se u neograničenom trajanju odnosno u
vremenu u kojem korisnik ostaje na tarifi uključenoj u ovu Promotivnu ponudu dok se popust od 20kn za
korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci / 24 mjeseca primjenjuje u trajanju od 12
mjeseci / 24 mjeseca nakon čega prelazi u popust od 10kn koji ostvaruju korisnici bez ugovorne obveze.
Popust od 20kn bit će korisnicima na računu iskazan kao 2 popusta po 10kn.

6) Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti
Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.

7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.

8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su i primjenjuju se od 31.1.2018., a izmijenjeni su 1.1.2020. godine