Uvjeti korištenja promotivne ponude „Smartphone tarifa i Internet tarifa 2018“


Uvjeti korištenja promotivne ponude "Smartphone tarifa i Internet tarifa 2018"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanjem pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za
produljenjem pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Smartphone
tarifa i Internet tarifa" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).

2. Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima koji podnose
Zahtjev na Tele2 prodajnim mjestima, Tele2 web shopu i na kanalu telefonske
prodaje.

3. Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji od 31.1.2018. do 13.5.2020.
godine ugovore korištenje tarife INTERNET BEZBROJ GB, a u trenutku ugovaranja
imaju u Tele2 ugovorenu barem jednu glasovnu tarifu.

4. Promotivna ponuda ne može se kombinirati s promocijom "Spoji surfaj i gledaj".
Korisnik koji zadovoljava uvjete za obje promocije, može odabrati ponudu koju želi
ostvariti.

5. Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 10 kn popusta na iznos mjesečne
naknade tarife INTERNET BEZBROJ GB za korisnike koji ne ugovore obvezno
trajanje ugovora odnosno 20kn popusta za korisnike koji ugovore obvezno trajanje
ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca. Popust od 10kn za korisnike koji ne ugovore
obvezno trajanje ugovora, primjenjuje se u neograničenom trajanju odnosno u
vremenu u kojem korisnik ostaje na tarifi uključenoj u ovu Promotivnu ponudu dok se
popust od 20kn za korisnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci /
24 mjeseca primjenjuje u trajanju od 12 mjeseci / 24 mjeseca nakon čega prelazi u
popust od 10kn koji ostvaruju korisnici bez ugovorne obveze. Popust od 20kn bit će
korisnicima na računu iskazan kao dva popusta po 10kn.

6. Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu
broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na
primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat
će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik
ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.

7. Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu
s Pravilima za promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim
Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s
pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja pogodnosti.

8. U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne
može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni
Pretplatnik.

9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren
način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 31.1.2018 i izmijenjeni su 1.1.2020 i 13.5.2020