Uvjeti korištenja promotivne ponude za Tele2 korisnike bonova u časopisu OK!Uvjeti korištenja promotivne ponude za Tele2 korisnike bonova u časopisu OK!


1. Aktivacijom posebne Tele2 SIM kartice na bonove iz časopisa OK! Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja
promotivne ponude za Tele2 korisnike bonova u časopisu OK! (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. U izdanju časopisa OK! za lipanj 2013. bit će pakirana Tele2 kartica na bonove na kojoj je početna tarifa
Revolucija. Na kartici se nalazi 1 kuna. Početna valjanost kartice nakon aktivacije je 30 dana. Po aktivaciji
kartice u roku od 2 sata bit će aktiviran i bonus SMS paket s 50 SMS poruka prema svim mrežama koji ima
valjanost 30 dana od aktivacije.

3. Stanje i valjanost računa korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *130# ili *150#. Stanje i valjanost
bonus SMS paketa korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete, ili
direktno na *150*7#.

4. SIM kartica iz ovih Uvjeta korištenja može se aktivirati do 31.12.2013. godine.

5. Od 1.7.2013. do 31.8.2013. Korisnik može aktivirati tarifu Smart s posebnim pogodnostima koje vrijede
samo za Korisnike iz ovih Uvjeta korištenja.
Aktivacijom posebne promocije Smart tarife korisnik dobiva dodatni paket od 50 SMS poruka prema svim
mrežama koji ima valjanost 30 dana.
Korisnik promotivnu ponudu tarife Smart aktivira isključivo slanjem ključne riječi SMARTSMS na broj 888.
Tarifa Smart s dodatnim SMS paketom bit će aktivirana ako Korisnik na računu ima dovoljno sredstava za
aktivaciju tarife (35 kuna). Ostale pogodnosti tarife Smart definirane su redovnim uvjetima korištenja tarife
Smart za korisnike bonova.
Nakon 30 dana tarifa će automatski biti ponovno aktivirana ako Korisnik na računu ima dovoljno sredstava za
ponovnu aktivaciju tarife (35 kuna), te će Korisniku ponovno biti aktiviran i dodatni paket do 50 SMS poruka
prema svim mrežama.
Promotivna ponuda iz ove točke Uvjeta korištenja je dostupna za aktivaciju od 1.7.2013. do 31.8.2013.

6. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku gubi pogodnosti iz ovih Uvjeta korištenja.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.