Uvjeti korištenja promotivne ponude za Tele2 korisnike bonova u časopisu OK!


Uvjeti korištenja promotivne ponude za Tele2 korisnike bonova u časopisu OK!


1. Aktivacijom Tele2 SIM kartice na bonove iz časopisa OK! Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude
za Tele2 korisnike bonova u časopisu OK! (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. U izdanju časopisa OK! za lipanj 2014. bit će pakirana Tele2 kartica na bonove na kojoj je početna Osnovna
tarifa. Na kartici se nalazi 1 kuna. Početna valjanost kartice nakon aktivacije je 14 dana. Po aktivaciji kartice u
roku od 2 sata bit će aktiviran i bonus SMS paket sa 100 SMS poruka prema svim mrežama koji ima valjanost
14 dana od aktivacije.

3. Stanje i valjanost računa korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *130# ili *150#. Stanje i valjanost bonus
SMS paketa korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete, ili direktno na
*150*7#.

4. SIM kartica iz ovih Uvjeta korištenja može se aktivirati do 31.3.2015. godine.

5. Do 31.8.2014. Korisnik može aktivirati tarifu Smart s 3 GB i 1000 minuta prema svima uz naknadu od 35
kuna, slanjem ključne riječi PROMOSMART na 13888.
Nakon 30 dana tarifa će automatski biti ponovno aktivirana ako Korisnik na računu ima dovoljno sredstava za
ponovnu aktivaciju tarife (35 kuna), te će Korisniku ponovno biti aktiviran i dodatni paket do 50 SMS poruka
prema svim mrežama.

6. Prelaskom s bonova na pretplatu Korisnik gubi pogodnosti iz ovih Uvjeta korištenja.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.