Uvjeti korištenja promotivne tarife Smart za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja promotivne tarife Smart za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom promotivne tarife Smart (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne tarife Smart za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi novi i postojeći korisnici bonova u razdoblju od 13.2.2014. do 30.4.2014. i u razdoblju
19.05.2015 do 31.08.2015, te korisnici koji prenesu broj u razdoblju od 13.2.2014. do 17.01.2016.

3. Svi korisnici koji aktiviraju promotivnu Tarifu Smart ostvaruju pravo na 1.000 minuta prema svim mrežama i 4 GB
podatkovnog prometa uz naknadu od 40 kuna. Tridesetog (30.) dana trajanja Tarifa se automatski reaktivira, te se
uz naplatu naknade od 40 kuna Korisniku dodjeljuje novi paket od 1.000 minuta i 4 GB podatkovnog prometa.

4. Tarifa se aktivira slanjem ključne riječi PROMOSMART (bez razmaka) na kratki broj 13888. Poruka prema broju
13888 naplaćuje se po cijeni redovne poruke u tarifi na kojoj se Korisnik nalazi.

5. Postojeći korisnik tarife Smart s 1 GB može aktivirati Tarifu Smart u vrijeme kad je Tarifa dostupna postojećim
korisnicima, na način da pred istek tridesetog (30.)dana od aktivacije Tarife pošalje poruku PROMOSMART na broj
13888. Poruka prema broju 13888 naplaćuje se po cijeni redovne poruke u tarifi na kojoj se Korisnik nalazi. Ukoliko
Korisnik ranije pošalje poruku za aktivaciju Tarife, preostali iznos paketa minuta i podatkovnog paketa u trenutnom
obračunskom razdoblju se poništava.

6. Korisnik koji je aktivirao Tarifu na navedeni način istu može koristiti zauvijek, pod uvjetom da kod reaktivacije,
odnosno produljenja tarife 30. dan od prethodne (re)aktivacije na računu ima dovoljan iznos za produljenje Tarife.
Ukoliko u trenutku produljenja Korisnik na računu nema dovoljan iznos za produljenje Tarife, ista će biti isključena,
te će Korisnik biti prebačen na Osnovnu tarifu.

7. Korisnici Tarife imaju mogućnost aktivirati istu i prije isteka tridesetog (30.) dana i to ponovnim slanjem ključne
riječi PROMOSMART na 13888. U tom slučaju aktivacije Tarife prije isteka tridesetog (30.) dana Korisniku će biti
dodijeljeni Paketi od 1000 minuta i 4 GB podatkovnog prometa. Novi dodijeljeni paketi brišu od prije dodijeljene
pakete navedene u točki 3 ovih Uvjeta. Paketi vrijede do tridesetog (30.) dana od reaktivacije, nakon čega se Tarifa
reaktivira kako je opisano u točki 6 ovih Uvjeta

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Uvjeti
korištenja tarife Smart, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

9. Za deaktivaciju Tarife potrebno je poslati poruku sadržaja OSNOVNA na 13888, nakon poslane poruke korisniku
će se aktivirana Osnovna tarifa cijene koje su definirane važećim Tele2 cjenikom.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 21.7.2017.