Uvjeti korištenja promotivne Zimske opcije za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja promotivne Zimske opcije za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom Zimske opcije (u daljnjem tekstu: Opcija) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne Zimske opcije za Tele2 korisnike bonova (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2.Opciju mogu aktivirati svi korisnici koji aktiviraju Smart tarifu (u daljnjem tekstu: Tarifa) koristeći samo
promotivnu ključnu riječ u razdoblju do 31.12.2012. opisanu u točki 3. Ovih Uvjeta, osim korisnika na
tarifama Pričalica (stara), Mobilni Internet, Međunarodna tarifa (stara) i Međunarodna tarifa. Prijelaz na
Tarifu sa Opcijom nije moguće ostvariti ukoliko Korisnik ima aktiviranu neku opciju s minutama.

3. Korisnici Tarifu te Opciju aktiviraju slanjem SMS poruke sa slijedećom promotivnom ključnom riječi:
„BOZIC“na broj 888.

4. Slanje SMS poruke na broj 888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u TELE2
HR mreži (dalje u tekstu: Tele2 cjenik) za tarifni model koji Korisnik koristi. Tarifa sa uključenom
Opcijom će biti aktivirana ukoliko je do isteka roka korištenja Tele2 prepaid računa preostalo najmanje
30 dana od trenutka slanja navedene SMS poruke.

5. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa sa uključenom Opcijom će biti aktivirana ukoliko
Korisnik u trenutku slanja SMS-a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos
za aktivaciju Tarife te Opcije, odnosno iznos naknade za aktivaciju.

6. Pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s dodanom vrijednošću nisu uključeni u Opciju
nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Tarife definiranim Tele2 cjenikom. Tarifa ne podržava
korištenje podatkovnog prometa u međunarodnom roamingu.

7. Po uspješnoj aktivaciji Tarife te Opcije Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Tarife te
Opcije bit će provedena kroz najviše 48 sati od slanja aktivacijske SMS poruke. Naknada za uspostavu
poziva nije uključena u Opciju nego se ista naplaćuje prema redovnim cijenama Tarife definiranim Tele2
cjenikom.

8. Korisnici koji aktiviraju Tarifu sa uključenom Opcijom u promotivnom razdoblju Opciju mogu koristiti
zauvijek, pod uvjetom da svakih 30 dana, na dan reaktivacije opcije na računu imaju dovoljan iznos
sredstava za reaktivaciju Opcije, te ukoliko je do isteka roka bona preostalo najmanje 30 dana na dan
reaktivacije Opcije. Ukoliko Korisnik nema dovoljno sredstava na računu za reaktivaciju Opcije i/ili mu je
rok uporabe bona manji od 30 dana na dan reaktivacije opcije, Korisnik će izgubiti pravo korištenja
Opcije te će biti prebačen na Osnovnu tarifu. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim
2

pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon
primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

9. Trajanje Opcije je 30 dana od dana aktivacije Opcije, te se neiskorištena količina usluga
uključenih u Opciju po proteku navedenog roka od 30 dana automatski poništava. Korisnik koji koristi
Opciju ne može kupovati dodatne podatkovne pakete.

10. Prelaskom na Tarifu sa uključenom Opcijom, Korisnik zadržava postojeće promocije aktivirane na
svom Tele2 prepaid računu. Prelaskom s Tarife na neku drugu tarifu na bonove, Korisnik zadržava
pravo iskoristiti preostali iznos prometa iz Opcije. Ukoliko Korisnik prelazi na neku tarifu na bonove koja
nema naknadu za uspostavu poziva prilikom potrošnje besplatnih minuta iz Opcije ista se neće
primjenjivati. Ukoliko Korisnik prelazi na tarifu koja ima naknadu za uspostavu poziva prilikom potrošnje
besplatnih minuta iz Opcije ista će se primjenjivati. Po prelasku na drugu tarifu preostale minute mogu
se iskoristiti unutar Tele2 mreže. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa
uključen u Opciju.

11. Za provjeru Opcija Korisnik treba utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje.

12. U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što će Tele2
posebice smatrati slučajeve u kojima promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje
omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju omjera iznosi 90% ukupnog
odlaznog prometa prema takvim mrežama i 10% dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo po svom
izboru Korisniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno ili trajno isključiti dodijeljenu mu SIM
karticu.
13. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.