Uvjeti korištenja promotivnih tarifa Smart i Totalna za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja promotivnih tarifa Smart i Totalna za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom promotivnih tarifa Smart i Totalna (u daljnjem tekstu: Tarife) Tele2 korisnik bonova (u
daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivnih tarifa Smart i Totalna za Tele2
korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarife mogu aktivirati korisnici koji su podnijeli zahtjev za prijenos broja iz druge mreže i postali korisnici
Tele2 bonova u razdoblju od 01.2.2016. do 14.04.2016. Tarifu Totalna s navedenim pogodnostima u
razdoblju od 22.02.2016 do 14.04.2016 mogu aktivirati novi i postojeći Tele2 korisnici bonova.

3. Svi korisnici koji aktiviraju promotivnu tarifu Smart ostvaruju pravo na 1.000 minuta prema svim
mrežama i 2 GB podatkovnog prometa uz naknadu od 35 kuna za 30 dana korištenja u sljedećih 12
mjeseci. Nakon 30 dana Tarifa se automatski produljuje, te se uz naplatu naknade od 35 kuna Korisniku
dodjeljuje novi paket od 1.000 minuta i 2 GB podatkovnog prometa. Ako Korisnik nema dovoljno
sredstava na računu, Tarifa će biti deaktivirana, te će korisnik biti vraćen na Osnovnu tarifu. Ukoliko je
Tarifa deaktivirana nakon isteka promocije Korisnik više nema pravo aktivacije Tarife.

4. Svi korisnici koji aktiviraju promotivnu tarifu Totalna ostvaruju pravo na 1.000 minuta prema svim
mrežama, 1000 SMS poruka i 2,5 GB podatkovnog prometa uz naknadu od 49 kuna za 30 dana
korištenja u sljedećih 12 mjeseci. Nakon 30 dana Tarifa se automatski produljuje, te se uz naplatu
naknade od 49 kuna Korisniku dodjeljuje novi paket od 1.000 minuta, 1000 SMS poruka i 2,5 GB
podatkovnog prometa. Ako Korisnik nema dovoljno sredstava na računu, Tarifa će biti deaktivirana, te
će korisnik biti vraćen na Osnovnu tarifu. Ukoliko je Tarifa deaktivirana nakon isteka promocije Korisnik
više nema pravo aktivacije Tarife.

5. Promotivna tarifa Smart se aktivira slanjem ključne riječi SMARTGIGA (bez razmaka) na kratki broj
13888. Poruka prema broju 13888 naplaćuje se po cijeni redovne poruke u tarifi na kojoj se Korisnik
nalazi. Promotivna tarifa Totalna se aktivira slanjem ključne riječi TOTALNAGIGA (bez razmaka) na
kratki broj 13888. Poruka prema broju 13888 naplaćuje se po cijeni redovne poruke u tarifi na kojoj se
Korisnik nalazi.

6. Radi izbjegavanja dvojbe zadnji datum za dodjelu pogodnosti podatkovnog prometa odnosno bonus
kuna je 30.04.2017.

7. Korisnici promotivne Tarife Smart i Totalna imaju mogućnost aktivirati tarife i prije isteka 30 dana i to
ponovnim slanjem ključne riječi SMARTGIGA ili TOTALNAGIGA na 13888 i to jednom svaka 24h. U
slučaju aktivacije promotivne Smart tarife prije isteka 30 dana korisniku će biti dodijeljeni Paketi od 1000
minuta prema svim mrežama u Hrvatskoj i 2 GB podatkovnog prometa. U slučaju aktivacije promotivne * 22.02.2016 nadopuna točke 2. Proširenje ponuda na tarifi Totalna na nove i postojeće korisnike
**Produljenje promocije do 14.04.2016

Totalne tarife prije isteka 30 dana korisniku će biti dodijeljeni Paketi od 1000 minuta prema svim
mrežama u Hrvatskoj, 1000 SMS poruka i 2,5 GB podatkovnog prometa. Novi dodijeljeni paketi brišu
od prije dodijeljene pakete naveden u točki 3 i 4 ovih Uvjeta. Paketi vrijede 30 dana od reaktivacije,
nakon čega se tarifa reaktivira kako je opisano u točkama 3 i 4 ovih Uvjeta.

8. U sklopu ponude Tarife Korisnik nakon što prvi put nadoplati svoj račun s 50 ili više kuna, ostvaruje
pravo na dodatne bonus kune u trajanju od sljedećih 12 mjeseci.

9. Ukoliko se promocija aktivira između 25. i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca, ti se dani broje kao dio
sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplata koju Korisnik izvrši unutar tih dana, brojat će se kao nadoplata
sljedećeg mjeseca

10. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne bonus kune na računu na sljedeći način: ako je prva mjesečna
nadoplata u visini 50 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 25 bonus kuna, ako je ista u visini 100 kuna, dobit
će dodatnih 50 bonus kuna, ako je prva mjesečna nadoplata 200 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 100
bonus kuna, a ako je nadoplata 400 kuna dobit će 200 bonus kuna.

11. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema
svim mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti
na međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking, te ostale usluge s
dodatnom vrijednosti.

12. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:

a) prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji
je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"). Ovdje se ubrajaju paketi
minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley, Totalna i Klasik.

b) potom se obračunavaju dodatne opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji
Korisnik može imati na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150#
isti se nalaze pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće dodatne opcije: dodatni paketi minuta (Paket
50 minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka),
odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3
GB).

c) zatim se troše Bonus kune.

d) na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

13. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom, o čemu će Korisnik biti
obaviješten SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i
valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i
valjanost bonus kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

14. Ako korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun s 50kn ili više, gubi pravo na pogodnosti dodjele bonus
kuna opisane u točki 8. ovih Uvjeta. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi pravo na promociju.
* 22.02.2016 nadopuna točke 2. Proširenje ponuda na tarifi Totalna na nove i postojeće korisnike
**Produljenje promocije do 14.04.2016


15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Smart, tarife Totalna, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2
posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

16. Za deaktivaciju tarife potrebno je poslati poruku sadržaja OSNOVNA na 13888, nakon poslane poruke
korisniku će se aktivirana Osnovna tarifa cijene koje su definirane važećim Tele2 cjenikom.

17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.04.2016.