Uvjeti korištenja promotivnog paketa za Tele2 privatne i poslovne pretplatnike: Među nama 5.000 do 31.10.2013.


Uvjeti korištenja promotivnog paketa za Tele2 privatne i poslovne pretplatnike:
„MEĐU NAMA 5.000“


1. Aktivacijom promotivnog paketa „Među nama 5.000“ (dalje u tekstu: Paket) Tele2 privatni pretplatnik
te Tele2 poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivnog
paketa „Među nama 5.000“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja). Paket mogu aktivirati Pretplatnici tijekom
promotivnog razdoblja od 5. prosinca 2012. godine do 31. listopada 2013. godine.

2. Aktivacijom Paketa Pretplatnik stječe pravo na korištenje 5.000 minuta prema Tele2 mreži u Hrvatskoj,
a za njegovo korištenje plaća odgovarajuću naknadu koja je naznačena u Tele2 cjeniku i koja u
promotivnom periodu od 5. prosinca 2012. do 31. listopada 2013. iznosi 25,00 kuna mjesečno (PDV
uključen) i naplaćuje se na mjesečnom Tele2 računu.

3. Paket mogu aktivirati svi novi i postojeći Pretplatnici, osim Pretplatnika tarifnih modela: Mobilni
internet, Tele2CARNet, Među nama, Revolucija, Plan 0, Poslovna tarifa 0, Poslovna tarifa 95,
Poslovna tarifa 100, Poslovna tarifa195, Poslovna tarifa 285, Poslovna tarifa 295, Unlimited Business
tarife. Paket će se Pretplatniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata
nakon slanja aktivacijskog SMS-a.

4. Tijekom mjeseca aktivacije iznos mjesečne naknade Paketa bit će naplaćen sukladno danu aktivacije.
To znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u mjesecu u kojima je Pretplatnik
imao aktivan Paket s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji je aktivirao
Paket na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni
mjesec Pretplatnik će plaćati puni iznos mjesečne naknade.

5. Tijekom mjeseca aktivacije ukupna količina od 5.000 minuta razgovora prema Tele2 mreži u Hrvatskoj
bit će razmjerna odnosu broja dana u mjesecu u kojem je Pretplatnik aktivirao Paket sa ukupnim
brojem dana u tome mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji je aktivirao Paket na polovici mjeseca imat
će pravo na polovicu ukupne količine od 5.000 minuta razgovora prema Tele2 mreži u Hrvatskoj.
Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik će imati na raspolaganju puni iznos minuta razgovora prema
Tele2 mreži u Hrvatskoj uključen u Paket.

6. Nakon što Pretplatnik iskoristi dodijeljeni Paket iz točke 2. ovih Uvjeta korištenja, preostali pozivi će
mu se naplaćivati po cijenama definiranim službenim Tele2 cjenikom za tarifni model koji Pretplatnik
koristi. Ako tarifni model koji Pretplatnik koristi ima definiranu naplatu naknade za uspostavu poziva,
ista će se primjenjivati i prilikom potrošnje besplatnih minuta iz Paketa.

7. Neiskorištena količina minuta razgovora prema Tele2 mreži u Hrvatskoj uključena u Paket se ne
prenosi iz jednog mjeseca u sljedeći mjesec, tj. u novo obračunsko razdoblje.

8. Jednom aktivirani Paket traje sve dok ga Pretplatnik ne deaktivira. Bez obzira na dan deaktiviranja
paketa, Paket se može iskoristiti do kraja obračunskog razdoblja (kalendarski mjesec).
9. U jednom obračunskom razdoblju, Pretplatnik može imati aktivan samo jedan Paket po jednom
pretplatničkom broju.

10. Naknada za paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju odnosno mjesečnu naknadu tarife
koju Pretplatnik koristi.
11. Za aktivaciju Paketa potrebno je poslati SMS poruku sadržaja MEDJUNAMA5000 na kratki broj 880, a
za deaktivaciju Paketa se šalje MEDJUNAMA5000- ili MEDJUNAMA5000STOP na 880. SMS poruke
poslane na broj 880 se ne naplaćuju.

12. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti količinu potrošenih besplatnih minuta šaljući ključnu riječ
MIN? na kratki broj 880.

13. Poslovni Pretplatnici pakete aktiviraju putem ovlaštenog prodajnog predstavnika, na ovlaštenom Tele2
prodajnom mjestu, putem poziva Službi za korisnike ili kroz moj Tele2, a deaktiviraju slanjem ključne
riječi MEDJUNAMA5000STOP na 880

14. Radi zaštite Tele2 Pretplatnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta
nakon čega se isti automatski prekida.

15. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Paketa za koje postoji opravdana sumnja
na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet
prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa
na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog prometa prema takvim
mrežama i dolaznog prometa, kao i slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje
usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje
Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 zadržava pravo po svom izboru
Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili
raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

16. Paket je moguće kombinirati s drugim promotivnim ponudama.

17. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog Pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

19. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.