Uvjeti korištenja promotivnog paketa za Tele2 privatne i poslovne pretplatnike: Među nama 5.000 od 04.12.2013.


Uvjeti korištenja paketa „MEĐU NAMA 5.000“ za Tele2 privatne i poslovne pretplatnike
(za korisnike koji su paket aktivirali od 4.12.2013.)


1. Aktivacijom paketa „Među nama 5.000“ (dalje u tekstu: Paket) Tele2 privatni pretplatnik te Tele2
poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja paketa „Među nama
5.000“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja). Paket mogu aktivirati Pretplatnici od 4. prosinca 2013. godine.

2. Aktivacijom Paketa Pretplatnik stječe pravo na korištenje 5.000 minuta prema Tele2 mreži u Hrvatskoj,
a za njegovo korištenje plaća odgovarajuću naknadu koja je naznačena u Tele2 cjeniku i koja iznosi
50,00 kuna mjesečno (PDV uključen) i naplaćuje se na mjesečnom Tele2 računu. Tijekom mjeseca
aktivacije iznos mjesečne naknade Paketa bit će naplaćen u punom iznosu bez obzira na dan aktivacije.

3. Paket mogu aktivirati svi novi i postojeći Pretplatnici, osim Pretplatnika tarifnih modela: Mobilni internet,
Tele2CARNet, Među nama, Revolucija, Plan 0, Poslovna tarifa 0, Poslovna tarifa 95, Poslovna tarifa
100, Poslovna tarifa195, Poslovna tarifa 285, Poslovna tarifa 295, Unlimited Business tarife. Paket će
se Pretplatniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon slanja
aktivacijskog SMS-a.

4. Tijekom mjeseca aktivacije korisniku će biti dodijeljena ukupna količina od 5.000 minuta razgovora
prema Tele2 mreži u Hrvatskoj bez obzira na dan u mjesecu u kojem je Pretplatnik aktivirao Paket.

5. Nakon što Pretplatnik iskoristi dodijeljeni Paket iz točke 2. ovih Uvjeta korištenja, preostali pozivi će mu
se naplaćivati po cijenama definiranim službenim Tele2 cjenikom za tarifni model koji Pretplatnik koristi.
Ako tarifni model koji Pretplatnik koristi ima definiranu naplatu naknade za uspostavu poziva, ista će se
primjenjivati i prilikom potrošnje besplatnih minuta iz Paketa.

6. Neiskorištena količina minuta razgovora prema Tele2 mreži u Hrvatskoj uključena u Paket se ne prenosi
iz jednog mjeseca u sljedeći mjesec, tj. u novo obračunsko razdoblje.

7. Jednom aktivirani Paket traje sve dok ga Pretplatnik ne deaktivira. Bez obzira na dan deaktiviranja
paketa, Paket se može iskoristiti do kraja obračunskog razdoblja (kalendarski mjesec).

8. U jednom obračunskom razdoblju, Pretplatnik može imati aktivan samo jedan Paket po jednom
pretplatničkom broju.

9. Naknada za paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju odnosno mjesečnu naknadu tarife
koju Pretplatnik koristi.

10. Za aktivaciju Paketa potrebno je poslati SMS poruku sadržaja MEDJUNAMA5000 na kratki broj 13880,
a za deaktivaciju Paketa se šalje MEDJUNAMA5000- ili MEDJUNAMA5000STOP na 13880. SMS
poruke poslane na broj 13880 se ne naplaćuju.

11. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti količinu potrošenih besplatnih minuta šaljući ključnu riječ
MIN? na kratki broj 13880.

12. Poslovni Pretplatnici pakete aktiviraju putem ovlaštenog prodajnog predstavnika, na ovlaštenom Tele2
prodajnom mjestu, putem poziva Službi za korisnike ili kroz moj Tele2, a deaktiviraju slanjem ključne
riječi MEDJUNAMA5000STOP na 13880.

13. Radi zaštite Tele2 Pretplatnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.

14. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Paketa za koje postoji opravdana sumnja
na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema
mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na
temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog prometa prema takvim
mrežama i dolaznog prometa, kao i slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje
usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2
usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku
ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti
pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

15. Paket je moguće kombinirati s drugim promotivnim ponudama.

16. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog Pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

17. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

18. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.