Uvjeti korištenja promotivnog paketa za Tele2 privatne i poslovne pretplatnike: SMS 5.000 od 04.12.2013.

Uvjeti korištenja paketa „SMS 5.000“ za Tele2 privatne i poslovne pretplatnike
(za korisnike koji su paket aktivirali od 4.12.2013.)


1. Aktivacijom paketa „SMS 5.000“ (dalje u tekstu: Paket) Pretplatnik prihvaća ove Uvjete korištenja paketa
„SMS 5.000“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja). Paket mogu aktivirati Pretplatnici od 4. prosinca 2013.
godine.

2. Aktivacijom Paketa Pretplatnik stječe pravo na korištenje 5.000 SMS poruka prema svim mrežama u
Hrvatskoj, a za njegovo korištenje odgovarajuću naknadu koja je naznačena u Tele2 cjeniku i koja iznosi
50,00 kuna mjesečno (PDV uključen) i naplaćuje se na mjesečnom Tele2 računu. Tijekom mjeseca
aktivacije iznos mjesečne naknade Paketa bit će naplaćen u punom iznosu bez obzira na dan aktivacije.

3. Usluge s dodanom vrijednošću, usluge s posebnom tarifom, SMS poruke poslane prema inozemstvu te
SMS poruke u roamingu nisu uključene u Paket i naplaćuju se posebno sukladno cijenama definiranim
Cjenikom usluga Tele2.

4. Paket mogu aktivirati svi Pretplatnici, osim Pretplatnika koji koriste tarifne modele: Mobilni internet,
Tele2 CARNet, Smiley, Revolucija, Plan 0, Poslovna tarifa 0, Poslovna tarifa 95, Poslovna tarifa 100,
Poslovna tarifa 195, Poslovna tarifa 285 i Poslovna tarifa 295. Paket će se Pretplatniku aktivirati u
najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon slanja aktivacijskog SMS-a.

5. Tijekom mjeseca aktivacije korisniku će biti dodijeljena ukupna količina od 5.000 SMS poruka prema
svim mrežama u Hrvatskoj bez obzira na dan u mjesecu u kojem je Pretplatnik aktivirao.

6. Nakon što Pretplatnik iskoristi dodijeljeni Paket iz točke 2. ovih Uvjeta korištenja, preostale SMS poruke
će mu se naplaćivati po cijenama definiranim službenim Tele2 cjenikom za tarifni model koji Pretplatnik
koristi.

7. Neiskorištena količina SMS poruka prema svim mrežama u Hrvatskoj uključena u Paket ne prenosi se
iz jednog mjeseca u sljedeći mjesec, tj. u novo obračunsko razdoblje.

8. Jednom aktivirani Paket traje sve dok ga Pretplatnik ne deaktivira. Bez obzira na dan deaktiviranja
paketa, Paket se može iskoristiti do kraja obračunskog razdoblja (kalendarski mjesec).

9. U jednom obračunskom razdoblju Pretplatnik može imati aktivan samo jedan Paket po jednom
pretplatničkom broju.
10. Naknada za paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju odnosno mjesečnu naknadu tarife
koju Pretplatnik koristi.

11. Za aktivaciju Paketa Privatni Pretplatnici trebaju poslati SMS poruku sadržaja SMS5000 na kratki broj
13880, a za deaktivaciju Paketa trebaju poslati SMS5000- ili SMS5000STOP na 13880. SMS poruke
poslane na broj 13880 se ne naplaćuju. Aktivacija i deaktivacija Paketa omogućene su i na portalu Moj
Tele2.

12. Poslovni Pretplatnici Pakete aktiviraju putem ovlaštenog prodajnog predstavnika, na ovlaštenom Tele2
prodajnom mjestu, putem poziva Službi za korisnike ili kroz Moj Tele2, a deaktiviraju slanjem ključne
riječi SMS5000STOP na 13880.

13. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti količinu potrošenih besplatnih minuta šaljući ključnu riječ
SMS? na kratki broj 13880.

14. Paket je moguće kombinirati s drugim promotivnim ponudama.

15. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog Pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.