Uvjeti korištenja promotivnog podatkovnog paketa 1 GB za Tele2 korisnike bonovaUvjeti korištenja promotivnog podatkovnog paketa 1 GB za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom promotivnog podatkovnog paketa 1 GB Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća
ove Uvjete korištenja promotivnog podatkovnog paketa 1 GB za Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Promotivni podatkovni paket 1 GB (dalje u tekstu: Paket) Korisnici mogu aktivirati tijekom promotivnog
razdoblja od 06. veljače 2013. do 10. ožujka 2013.

3. Aktivacijom Paketa Korisnik stječe pravo na korištenje podatkovnog paketa od 1 GB s valjanošću 30 dana.
Podatkovni paket moguće je koristiti isključivo u Republici Hrvatskoj. Podatkovni promet u inozemstvu nije
uključen u paket.

4. Naknada i obračunska jedinica definirani su važećim Tele2 Cjenikom.

5. Paket mogu aktivirati svi Tele2 korisnici bonova, osim korisnika tarifa Mobilni internet i Pričalica (stara), a
koji imaju dovoljno sredstava na Tele2 računu za podmirenje naknade iz točke 4 ovih Uvjeta korištenja, te
kojima valjanost bona iznosi najmanje trideset dana. Valjanost bona može se provjeriti biranjem kombinacije
*130#. Paket se aktivira slanjem ključne riječi GIGA na 888 ili pozivom Službi za korisnike.

5. Paket će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon slanja
zahtjeva za aktivaciju. Poruka za aktivaciju Paketa naplaćuje se po cijeni standardnog SMS-a za tarifni model
kojega Korisnik koristi, utvrđenog službenim cjenikom Tele2.

6. Nakon što Korisnik iskoristi dodijeljeni podatkovni paket iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja, a koji je uključen u
iznos naknade, daljnji podatkovni promet će mu se naplaćivati po cijenama utvrđenima službenim Tele2
cjenikom za tarifni model koji Korisnik koristi.

7. Neiskorišten podatkovni promet iz podatkovnog paketa iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja poništava se nakon
isteka valjanosti paketa.

8. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti količinu preostalog podatkovnog prometa i valjanost paketa
biranjem kombinacije *150#. Iz ponuđenog izbornika treba odabrati 1 za Opcije.

9. Korisnik može istodobno imati aktivan samo Paket po jednom pretplatničkom broju. Paket je moguće
kombinirati s drugim ponudama.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.


11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.