Uvjeti korištenja Raspali surf tarife

Uvjeti korištenja Raspali surf tarife
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za prijenos pretplatničkog broja u Tele2 mrežu
(dalje u tekstu: Zahtjevi) odnosno promjenom sa trenutne tarife Tele2 pretplatnik prihvaća ove Uvjete korištenja Raspali
surf tarife (dalje u tekstu:Tarifa).

2) Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja je dostupna za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa od 15.03.2016. isključivo
Tele2 poslovnim korisnicima (dalje u tekstu: Pretplatnik) u kanalu direktne prodaje poslovnim Pretplatnicima.

3) Uz Tarifu Pretplatnik obavezno mora aktivirati jedan od obveznih paketa podatkovnog prometa dostupnih za aktivaciju
uz Tarifu pri tome prihvaćajući uvjete korištenja odabranog paketa podatkovnog prometa.

4) Tarifu mogu aktivirati novi Pretplatnici te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene postojeću tarifu na Tarifu.

5) Mjesečna naknada Tarife određena je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne naknade plaća se po svakom priključku
koji ima aktivnu Tarifu.

6) U iznos mjesečne naknade Tarife uključena je neograničena količina minuta razgovora i SMS poruka prema svim
pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj. Podatkovni promet nije uključen u iznos mjesečne naknade te
se plaća dodatno kroz mjesečnu naknadu obveznog podatkovnog paketa. Usluge s posebnom tarifom nisu uključene u
iznos mjesečne naknade Tarife, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.

7) Sva obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku Tele2 usluga.

8) Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje zasebno. Iznos Naknade za pristup
mreži plaća se po svakom priključku.

9) U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.

10) Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će naplaćeni
iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom
mjesecu. Na primjer, Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017.
Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki
naredni puni mjesec Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade.

11) Zbog zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega se isti
automatski prekida.

12) U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne
promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje
Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju sumnje u promet prema mrežama u kojima se nude
usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju omjera 90% odlaznog prometa prema
takvim mrežama i 10% dolaznog prometa i/ili korištenje tarife u svrhu tzv. bulk ili masovnog slanja i primanja SMS poruka
korištenjem bilo kojeg uređaja, Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili
privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu. Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016, 24.04.2017.
29.05.2019. i 19.7.2019.
13) Tarifa je namijenjena prvenstveno pojedinačnoj osobnoj komunikaciji (između osoba ili osobe kao inicijatora, a
poslovnog ili inog rješenja kao primatelja, a u svrhu ostvarenja potrebe, npr. za plaćanje ili iniciranje plaćanja usluge,
sudjelovanje u nagradnoj igri ili nekom drugom natjecanju i slično). Tarifa nije namijenjena za slanje SMS poruka ili
upućivanje poziva u smislu tzv. bulk (masovnog) slanja SMS poruka ili upućivanja poziva unutar bilo kakvih poslovnih i
inih rješenja poput, ali ne ograničavajući se na sustav za zaprimanje glasova unutar sustava glasanja korištenjem SMS
poruka, sustav za obavještavanje primatelja SMS poruka o statusima zahtjeva, slanje obavijesti članovima klubova,
udruga ili drugih profitnih ili neprofitnih organizacija i sličnih sustava ili rješenja. Korištenje Tarife protivno osnovnoj namjeni
kako je opisana podliježe sankcijama iz članka 12.

14) Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za promjenom tarife, u trenutku
aktivacije nove tarife gubi sve ugovorene pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje se ne naplaćuju na staroj tarifi.
Paketi dodatnog podatkovnog prometa, minuta ili SMS poruka u domaćem ili inozemnom prometu se prenose na novu
tarifu u zatečenom stanju.

15) Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) kao i korištenja minuta razgovora i SMS poruka može
kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih
mjesečnih računa.

16) Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2. Pretplatnik koji je ujedno
i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak sa popisa priključaka
poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).

17) Pretplatnik na kojega glasi Tarifa može tijekom korištenja Tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s
Tarifom, te je pretplatnički odnos za takve priključke zasnovanu trenutku dodavanja priključaka na Popis.

18) Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno trajanje) Pretplatnik ugovara za svaki
priključak pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od
dana uključenja priključka na Popis.

19) Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu sa ili bez obveznog trajanja pretplatničkog Ugovora. Obvezno trajanje
ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.

20) Dozvoljene promjene tarife na i s Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima promjena glasovnih tarifa za Tele2
pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.

21) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi STANJE na broj 13880.

22) Pretplatnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak Tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos
na fizičku osobu može izvršiti ako priključak nema obvezno trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti
tijekom obveznog trajanja koje se prenosi na drugu pravnu osobu. Prilikom prijenosa na drugu fizičku ili pravnu osobu se
prenosi i odabrani obvezni paket podatkovnog prometa.

23) Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari Pretplatnik imao neće
se prenijeti na novog Pretplatnika.

24) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

25) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik odnosno Poslovni korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način