Uvjeti korištenja jednokratnih roaming podatkovnih paketa Svijet zona A i zona B za Tele2 korisnike bonova


UVJETI KORIŠTENJA JEDNOKRATNIH ROAMING PODATKOVNIH PAKETA SVIJET
ZONA A I ZONA B ZA TELE2 KORISNIKE BONOVA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Aktivacijom Tele2 Roaming podatkovnog paketa Jednokratni roaming paket Svijet zona A 200
MB ili Jednokratni roaming paket Svijet zona A 1 GB ili Jednokratni roaming paket Svijet zona B
100 MB ili Jednokratni roaming paket Svijet zona B 500 MB Tele2 korisnici na bonove (u daljnjem
tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaćaju ove Uvjete korištenja jednokratnih Roaming podatkovnih
paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Svi korisnici bonova, osim Korisnika Tele2 Mobilnog interneta na bonove i Korisnika
International tarife, mogu aktivirati jednokratne Roaming podatkovne pakete iz ovih Uvjeta
korištenja.

3. Novčani iznos naknade pojedinog jednokratnog Roaming podatkovnog paketa definiran je
službenim Cjenikom Tele2 koji je dostupan na www.tele2.hr.

4. Specifikacija jednokratnih Roaming podatkovnih paketa: u cijenu je uračunat PDV, paket se
može aktivirati u promotivnom razdoblju od 25.11.2019. do 31.12.2020.:

ROAMING
PODATKOVNI
PAKETI - ZONA A
Jednokratni roaming paket Svijet
zona A
200 MB
Jednokratni roaming paket Svijet
zona A
1 GB
Jednokratna
naknada
75 kn 150 kn
Količina podatkovnog
prometa
200 MB 1 GB
Vrijeme važenja
paketa
Paket je važeći do tridesetog dana nakon aktivacije ili do potrošnje paketa
ovisno koja okolnost nastupi ranije
Područje koje
paketi pokrivaju -
Zona A
Albanija, Australija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gibraltar, Gruzija, Hong
Kong, Indonezija, Izrael, Japan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kanada, Kina, Kuvajt,
Makedonija, Malezija, Moldavija, Monako, Novi Zeland, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska
Arabija, Singapur, Srbija, Šri Lanka, Švicarska, Tajland, Tajvan, Turska, Ukrajina
AKTIVACIJA SA200MB SA1GB

ROAMING
PODATKOVNI
PAKETI - ZONA B
Jednokratni roaming paket Svijet
zona B
100 MB
Jednokratni roaming paket Svijet
zona B
500 MB
Jednokratna
naknada
75 kn 150 kn
Količina podatkovnog
prometa
100 MB 500 MB
Vrijeme važenja
paketa
Paket je važeći do tridesetog dana nakon aktivacije ili do potrošnje paketa
ovisno koja okolnost nastupi ranije
Područje koje
paketi pokrivaju -
Zona B
Albanija, Argentina, Armenija, Australija, Azerbajdžan, Bahrein, Bangladeš, Bjelorusija, Bosna
i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Farski Otoci, Filipini, Gibraltar, Gruzija, Hong
Kong, Indonezija, Iran, Izrael, Japan, Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika,
Kambodža, Kanada, Katar, Kazahstan, Kina, Kirgistan, Kolumbija, Kostarika, Kuvajt, Makao,
Makedonija, Malezija, Maroko, Meksiko, Mianmar (Burma), Moldavija, Monako, Novi Zeland,
Panama, Paragvaj, Peru, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Singapur, Srbija, Šri
Lanka, Švicarska, Tadžikistan, Tajland, Tajvan, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina,
Urugvaj, Uzbekistan, Zelenoortski Otoci
AKTIVACIJA SB100MB SB500MB5. Ključne riječi za aktivaciju paketa šalju se SMS-om na broj 13990.

6. Jednokratni Roaming podatkovni paket se može aktivirati ako korisnik ima dovoljno sredstava
na svom računu za aktivaciju paketa.

7. Jednokratni Roaming podatkovni paket će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a
najkasnije u roku od 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju paketa.

8. Poruke prema brojevima 13990 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske i EU/EEA roaminga
dok se poslane iz ostalih roaminga destinacija naplaćuju sukladno utvrđenim službenim
Cjenikom Tele2.

9. Aktivacijom jednokratnog Roaming paketa korisnik dobiva puni iznos Internet prometa i
naplaćuje mu se puni iznos paketa neovisno o datumu aktivacije.

10. Vrijeme unutar kojeg Korisnik mora započeti s korištenjem jednokratnog Roaming paketa odnosi
se na vrijeme koje počinje teći aktivacijom Roaming podatkovnog paketa i traje 7 dana. Korisnik
unutar tog vremenskog razdoblja treba početi koristiti pripadajuću količinu podatkovnog prometa
pojedinog Roaming podatkovnog paketa.

11. Vrijeme važenja jednokratnog Roaming podatkovnog paketa odnosi se na vrijeme koje počinje
teći od aktivacije jednokratnog Roaming podatkovnog paketa i traje do tridesetog dana nakon
aktivacije ili do potrošnje paketa ovisno koja okolnost nastupi ranije. Korisnik unutar tog
vremenskog razdoblja može iskoristiti pripadajuću količinu podatkovnog prometa pojedinog
jednokratnog Roaming podatkovnog paketa.

12. U isto vrijeme moguće je imati aktivirano više različitih jednokratnih Roaming podatkovnih
paketa. U isto vrijeme moguće je aktivirati do 5 istih jednokratnih paketa. Svi jednokratni
Roaming podatkovni paketi imaju isti prioritet korištenja te će se koristiti po načelu vremena
aktivacije tj. prvo će se koristiti podatkovni promet uključen u jednokratni Roaming podatkovni
paket kojeg je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve do posljednje aktiviranog Roaming
podatkovnog paketa.

13. Neiskorištena količina podatkovnog prometa uključena u iznos naknade jednokratnog Roaming
podatkovnog paketa ne može se koristiti protekom vremena važenja paketa.

14. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine Roaming
podatkovnog prometa slanjem ključne riječi RMB na broj 13990.

15. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2.

16. Nakon što Korisnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos naknade za
korištenje jednokratnog Roaming podatkovnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja
dodatni promet se naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim službenim Cjenikom Tele2.

17. Nakon potrošnje podatkovnog prometa u paketu, nakon isteka vremena važenja paketa
ili vremena unutar kojeg je korisnik trebao početi s korištenjem paketa, Korisnik ulazi u
sigurnosno razdoblje unutar kojeg ne može koristiti podatkovni promet u roamingu zbog toga da
se Korisnika zaštiti od neželjenih troškova. Sigurnosno razdoblje za sve Roaming
podatkovne pakete iznosi 12h. Sigurnosno razdoblje će se aktivirati tek kada Korisnik neće imati
niti jedan aktivan Roaming podatkovni paket. Korisnik može ranije prekinuti sigurnosno razdoblje
slanjem SMS poruke za aktivaciju nekog drugog Roaming podatkovnog paketa ili
slanjem poruke ROAMSURF na broj 13990.

18. Slanjem poruke ROAMSURF na broj 13990 naplata podatkovnog prometa u roamingu će biti
sukladna redovnim cijenama utvrđenim službenim Cjenikom Tele2.

19. Prilikom korištenja jednokratnog Roaming podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati
zakonsku zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici
www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka
na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

20. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

21. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

22. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 25.11.2019. godine te su izmijenjeni 31.01.2020.