Uvjeti korištenja roaming jednokratnih podatkovnih paketa svijet za tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja roaming jednokratnih podatkovnih paketa svijet za tele2 korisnike bonova
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom roaming jednokratnih podatkovnog paketa Svijet (u daljnjem tekstu: Roaming paket) Tele2
korisnici na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaćaju ove Uvjete korištenja Roaming
paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Svi korisnici bonova, osim korisnika Tele2 Mobilnog interneta na bonove i korisnika International tarife,
mogu aktivirati Roaming paket iz ovih Uvjeta korištenja.
3. Novčani iznos naknade pojedinog Roaming paketa definiran je službenim Cjenikom Tele2 koji je
dostupan na www.tele2.hr.
4. Specifikacija roaming jednokratnih podatkovnih paketa Svijet 100 MB i Svijet 512 MB:

NAZIV PAKETA
Roaming paket Svijet
100 MB
Roaming paket Svijet
512 MB
Vrijeme korištenja
Jednokratno, 30 dana od
aktivacije
Jednokratno, 30 dana od
aktivacije
Uključeni MB 100 MB 512 MB
Cijena 55 kn 200 kn
Ključna riječ
S100MB
S512MB
Područje koje paketi
pokrivaju
Afganistan , Albanija, Argentina, Armenija, Aruba, Australija,
Bangladeš, Bahrain, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna
Gora, Čile, El Salvador, Farski Otoci, Gruzija, Guernsey,
Gvineja, Gvajana, Haiti, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Japan,
Jersey, Južnoafrička Republika, Južna Koreja, Kambodža, Kanada,
Kazakhstan, Katar, Kina, Kirgistan, Kolumbija, Makedonija,
Malezija, Mauricius, Meksiko, Nigerija, Novi Zeland, Paragvaj, Peru,
Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Srbija, Švicarska,
Tadžikistan, Tajvan, Tajland, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski
Emirati, Ukrajina, Urugvaj

Ključna riječ za aktivaciju paketa šalje se na broj 13990.
U cijenu je uračunat PDV

5. Korisnici aktiviraju Roaming paket slanjem SMS poruke sa ključnom riječi S100MB (za 100 MB) ili sa
ključnom riječi S512MB (za 512 MB) na broj 13990
6. Valjanost Roaming paketa je jednokratna i traje 30 dana od dana aktivacije paketa. Korisnik unutar tog
vremenskog razdoblja može iskoristiti pripadajuću količinu MB iz Roaming paketa
7. Vrijeme unutar kojeg Korisnik mora započeti s korištenjem paketa odnosi se na vrijeme
koje počinje teći aktivacijom Roaming paketa i traje 7 dana. Korisnik unutar tog vremenskog razdoblja
treba početi koristiti pripadajuću količinu podatkovnog prometa pojedinog Roaming paketa.
8. Nakon potrošnje podatkovnog prometa u paketu, nakon isteka vremena važenja paketa ili vremena
unutar kojeg je korisnik trebao početi s korištenjem paketa, Korisnik ulazi u
sigurnosno razdoblje unutar kojeg ne može koristiti podatkovni promet u roamingu zbog toga da se
Korisnika zaštiti od neželjenih troškova. Sigurnosno razdoblje za sve Roaming
podatkovne pakete iznosi 12h. Korisnik može ranije prekinuti sigurnosno
razdoblje: slanjem SMS poruke za aktivaciju nekog drugog Roaming podatkovnog paketa ili
slanjem poruke ROAMSURF na broj 13990.


9. Nakon što Korisnik iskoristi količinu prometa uključenu u iznos naknade za korištenje Roaming paketa
sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim
službenim Cjenikom Tele2.
10. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2.
Poruke prema broju 13990 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske. Poruka poslana prema
broju 13990 poslana u roamingu se naplaćuje sukladno Cjeniku.
11. Podatkovni promet ostvaren u nacionalnom prometu nije uključen u ove Roaming pakete nego se
koristi iznos prometa uključenog u tarifu ili paket podatkovnog prometa za nacionalni promet
odnosno naplaćuje se odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim Cjenikom Tele2.
12. Naknade i pripadajuća količina podatkovnog prometa pojedinog Roaming paketa
obračunavat će se Korisnicima u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije. Neiskorištena
količina podatkovnog prometa uključena u Roaming paketa ne može se koristiti protekom vremena
unutar kojega je po aktivaciji Korisnik trebao započeti s korištenjem podatkovnog paketa i/ili
vremenom važenja paketa.
13. Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u Roaming paket se može
koristiti do kraja vremena korištenja.
Jednom aktivirani Roaming podatkovni paket ostaje aktiviran dok Korisnik ne iskoristi
cjelokupan iznos podatkovnog prometa uključenog u Roaming podatkovni paket ili do isteka
vremena korištenja.
14. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine Roaming
podatkovnog prometa slanjem ključne riječi RMB na broj 13990.
15. Prilikom korištenja Roaming podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati
zakonsku zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu
pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim
uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web
stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za
sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
18. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 18.01.2019. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.