Uvjeti korištenja roaming paketa Minuta svijet za Tele2 korisnike bonovaUVJETI KORIŠTENJA PAKETA MEĐUNARODNIH MINUTA SVIJET ZA TELE2 KORISNIKE BONOVA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom paketa međunarodnih minuta Svijet 50 minuta (u daljnjem tekstu zajedno: Glasovni roaming paket)
Tele2 korisnici na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaća ove Uvjete korištenja paketa (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Svi korisnici bonova, osim korisnika Tele2 Mobilnog interneta mogu aktivirati pakete iz ovih Uvjeta korištenja.
3. Novčani iznos naknade paketa definiran je službenim Cjenikom Tele2 koji je dostupan na www.tele2.hr.

4. Specifikacija paketa međunarodnih Svijet 50:

IME PAKETA
Paket međunarodnih
minuta Svijet 50
Trajanje 30 dana
Cijena 150 kn
Volumen 50
AKTIVACIJA MED50MIN


Ključna riječ za aktivaciju paketa šalju se na broj 13992.

Vrijeme važenja Međunarodnog paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći njegovom aktivacijom i traje 30 dana, kako
je navedeno u članku 4. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik unutar tog vremenskog razdoblja može iskoristiti pripadajuću
količinu prometa pojedinog Međunarodnog paketa.
5) U istom trenutku moguće je imati aktivirano više Međunarodnih paketa. Svi Međunarodni paketi imaju isti prioritet
korištenja te će se koristiti po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti promet uključen u Međunarodni paket kojeg
je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve do posljednje aktiviranog Međunarodnog paketa.
6) Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Međunarodnih paket nema dovoljno sredstava na
korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Međunarodni paket neće biti aktiviran o čemu će biti obaviješten SMSom. Paket
se može aktivirati ako korisnik ima dovoljno sredstava na svom računu za aktivaciju paketa, aktivacija paketa
produljuje valjanost računa za onoliko dana kolika je valjanost paketa.
7) Međunarodni paket će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon slanja
aktivacijskog SMS-a.
8) Nakon što Korisnik iskoristi broj minuta iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja, a koje su uključene u iznos naknade, daljnje
minute naplaćuju se po redovnim cijenama međunarodnih poziva utvrđenima službenim Tele2 cjenikom za tarifu na kojoj
se Korisnik nalazi
9) Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje paketa biranjem *150*20# tipka za poziv.

10) Obračunska jedinica je definirana službenim Cjenikom Tele2 na način da se primjenjuje obračunska jedinica koja
vrijedi na tarifnom modelu koji Korisnik koristi. Poruke prema broju 13992 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske. Poruka
poslana prema broju 13992 poslana u roamingu naplaćuje se sukladno Cjeniku.
11) U Međunarodnom paketu nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva,prosljeđivanja poziva kao i pozive
prema specijalnim brojevima.
12) Prilikom korištenja prometa Međunarodnog paketa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u Republici
Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici
www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način
upoznati korisnika.
13) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
14) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2
web stranice ili na drugi primjeren način.
15) Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 25.04.2018. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni