Uvjeti korištenja roaming podatkovnih paketa Svijet za Tele2 korisnike bonovaUVJETI KORIŠTENJA ROAMING PODATKOVNIH PAKETA SVIJET ZA TELE2 KORISNIKE BONOVA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom Tele2 roaming podatkovnog paketa roaming paketa Svijet 100 MB ili roaming paket Svijet 512 MB Tele2
korisnik na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaća ove Uvjete korištenja roaming podatkovnih paketa
Svijet (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Korisnici, osim Korisnika Tele2 Mobilnog interneta i korisnika International tarife, mogu aktivirati Roaming podatkovne
pakete iz ovih Uvjeta korištenja.
3. Novčani iznos naknade pojedinog Roaming podatkovnog paketa definiran je službenim Cjenikom
Tele2 koji je dostupan na www.tele2.hr.
4. Specifikacija Roaming podatkovnih paketa:
NAZIV PAKETA
Roaming paket Svijet
100 MB
Roaming paket Svijet
0,5 GB
Mjesečna naknada
paketa
55 kn 200 kn
Količina minuta 100 MB 512 MB
Vrijeme važenja
paketa
30 dana od dana aktvacije

Područje koje paketi
pokrivaju
Afganistan , Albanija, Argentina, Armenija, Aruba, Australija, Bangladeš,
Bahrain, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, El
Salvador, Farski Otoci, Gruzija, Guernsey, Gvineja, Gvajana, Haiti, Hong
Kong, Indonezija, Izrael, Japan, Jersey, Južnoafrička Republika, Južna
Koreja, Kambodža, Kanada, Kazakhstan, Katar, Kina, Kirgistan,
Kolumbija, Makedonija, Malezija, Mauricius, Meksiko, Nigerija, Novi
Zeland, Paragvaj, Peru, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Srbija,
Švicarska, Tadžikistan, Tajland, Tajvan, Tajland, Tunis, Turska, Ujedinjeni
Arapski Emirati, Ukrajina, Urugvaj

AKTIVACIJA S100MB S512MB

Ključne riječi za aktivaciju i deaktivaciju paketa šalju se na broj 13992.

Vrijeme korištenja Roaming podatkovnog paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći početkom
korištenja Roaming podatkovnog paketa i traje 30 dana. Korisnik unutar tog vremenskog razdoblja može iskoristiti
pripadajuću količinu podatkovnog prometa pojedinog Roaming podatkovnog paketa.

8. Vrijeme unutar kojeg Korisnik mora započeti s korištenjem paketa odnosi se na vrijeme koje

počinje teći aktivacijom Roaming podatkovnog paketa i traje 7 dana.
Korisnik unutar tog vremenskog razdoblja treba početi koristiti pripadajuću količinu podatkovnog prometa pojedinog
Roaming podatkovnog paketa.
9. Nakon potrošnje podatkovnog prometa u paketu, nakon isteka vremena važenja paketa ili
vremena unutar kojeg je korisnik trebao početi s korištenjem paketa, Korisnik ulazi u sigurnosno
razdoblje unutar kojeg ne može koristiti podatkovni promet u roamingu zbog toga da se Korisnika
zaštiti od neželjenih troškova. Sigurnosno razdoblje za sve Roaming podatkovne pakete iznosi
12h. Korisnik može ranije prekinuti sigurnosno razdoblje: slanjem SMS poruke za aktivaciju istog
ili nekog drugog Roaming podatkovnog paketa ili slanjem poruke ROAMSURF na broj 13990.
10. U isto vrijeme moguće je imati aktivirano više različitih Roaming podatkovnih paketa. U isto
vrijeme moguća je višestruka aktivacija istog paketa. Svi Roaming podatkovni paketi imaju isti
prioritet korištenja te će se koristiti po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti podatkovni
promet uključen u Roaming podatkovni paket kojeg je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve
do posljednje aktiviranog Roaming podatkovnog paketa. Sigurnosno razdoblje će se aktivirati tek
kada Korisnik neće imati niti jedan aktivan Roaming podatkovni paket.
11. Jednom aktivirani Roaming podatkovni paket ostaje aktiviran dok Korisnik ne iskoristi cjelokupan iznospodatkovnog
prometa uključenog u Roaming podatkovni paket ili do isteka vremena korištenja.
12. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema
broju 13990 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske. Poruka poslana prema broju 13990 poslana
u roamingu se naplaćuje sukladno Cjeniku.
13. Nakon što Korisnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos naknade za
korištenje Roaming podatkovnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se
naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim službenim Cjenikom Tele2.
14. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine Roaming podatkovnog
prometa slanjem ključne riječi RMB na broj 13990.
15. Prilikom korištenja Roaming podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na
način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o.
i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava
pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu
o čemu će na primjerennačin upoznati korisnika.
16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.
17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
18. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 25.04.2018. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.