Uvjeti korištenja slagalica glasovnih tarifa za korisnike Tele2 bonova od 25.04.2019.


Uvjeti korištenja Slagalica za korisnike Tele2 bonova od 25.04.2019.

1. Aktivacijom slagalica s 0 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka, 2 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS
poruka, 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka, 2 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka, 6 GB i
1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka, Bezbroj GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka (u daljnjem tekstu:
Slagalica/e) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Slagalice za
Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja). Slagalice iz ovih Uvjeta korištenja dostupne su
za aktivaciju od 25.04.2019.
2. Slagalice mogu aktivirati svi Korisnici, osim Korisnika na tarifama: Mobilni Internet, 4GB, 10GB, Bezbroj GB,
Mobilni Internet uz blokiranje surfanja, Mobilni Internet uz mogućnost surfanja.
3. 2 GB dodjeljuje 2048 megabajta podatkovnog prometa, 6 GB dodjeljuje 6144 megabajta podatkovnog
prometa i Bezbroj GB dodjeljuje neograničeni broj megabajta podatkovnog prometa.
4. Korisniku su raspoložive Slagalice s:
a) 0 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka
b) 2 GB podatkovnog prometa i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka ili 1000 jedinica minuta i/ili
SMS poruka
c) 6 GB podatkovnog prometa i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka ili 1000 jedinica minuta i/ili
SMS poruka.
d) Bezbroj GB podatkovnog prometa i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka.
5. Korisnik aktivira Slagalice putem portala Moj Tele2, na stranici mobilnosurfanje.tele2/bonovi/glasovna_tarifa
te slanjem SMS poruke sa jednom od navedenih ključnih riječi:
a) Za 0 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 0GB1000 na broj 13888
b) Za 2 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 2GB200 na broj 13888
c) Za 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 6GB200 na broj 13888
d) Za 2 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 2GB1000 na broj 13888
e) Za 6 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 6GB1000 na broj 13888
f) Za Bezbroj GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem BEZBROJGB1000 na broj 13888
Uspostava poziva se u Slagalicama ne naplaćuje.
Slanje SMS poruke na broj 13888 naplaćuje se sukladno Tele2 cjeniku za tarifu koju Korisnik koristi.
6. Korisnik prvo troši jedinice minuta i/ili SMS poruka te gigabajte iz Slagalice u odnosu na kupljene pakete
valjanosti 30 dana iz aktualne ponude za korištenje u HR te EU/EEA i u odnosu na gigabajte valjanosti 30
dana za korištenje u HR te EU/EEA dodijeljene kroz promocije. Kratkotrajni paketi iz aktualne ponude troše
se prije jedinica minuta i/ili SMS poruka te gigabajta iz aktivirane Slagalice.
7. Slagalica će biti aktivirana ako Korisnik u trenutku slanja zahtjeva iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja
na računu ima dovoljan iznos za naknadu za aktivaciju Slagalice definiran Tele2 cjenikom. Korisnik
može imati aktivnu samo jednu Slagalicu u određenom trenutku. Ako je valjanost korisničkog računa na
bonove u trenutku aktivacije Slagalice, manja od 30 dana, njegova valjanost se produljuje u skladu s
trajanjem Slagalice.

8. Po uspješnoj aktivaciji Slagalice, Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Slagalice bit
će provedena kroz najviše 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju. Jedinice se troše po principu definiranom
u Tele2 cjeniku.
9. Kada korisnik na Slagalicama iz članka 1. ovih Uvjeta korištenja, potroši sav podatkovni promet iz tarife
i paketa, daljnje surfanje unutar Republike Hrvatske te EU/EEA zemalja bit će onemogućeno i korisnik
može birati želi li nastaviti surfanje uz kupovinu jednog od podatkovnih paketa, aktivaciju jedne od Slagalica
ili nastavak surfanja po cijeni koja je definirana Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži
(dalje u tekstu: Tele2 cjenik) za Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja. Ako korisnik odabere surfanje
po cijeni definiranoj za Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja, Slagalica će biti promijenjena u
Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja i korisnik može iskoristiti preostale jedinice minute i/ili SMS
poruke iz Slagalice do datuma valjanosti prethodne Slagalice. Nastavak surfanja po cijeni definiranoj u
Cjeniku za Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja, Korisnik može ostvariti slanjem SMS poruke s
ključnom riječi SURFAM prema broju 13999, na portalu Moj Tele2 ili na stranici
mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa. Osnovna tarifa 2019 uz mogućnost surfanja ostaje aktivna
sve dok korisnik ne aktivira jednu od Slagalica iz članka 1. ovih Uvjeta korištenja. Promet prema broju 13999
ne naplaćuje se. Za deaktivaciju Slagalice potrebno je poslati poruku sadržaja OSNOVNA2019 na 13888 te
će se nakon poslane poruke korisniku aktivirati Osnovna tarifa 2019 uz blokiranje surfanja čije su cijene
definirane važećim Tele2 cjenikom.
10. Trideseti (30.) dan od aktivacije na korisnike Slagalica primjenjuje se automatska reaktivacija zadnje
Slagalice koju su imali aktivnu ako korisnik ima na računu novčani iznos koji odgovara ili je veći od iznosa
naknade za pojedinu slagalicu definiranu Cjenikom. Ako u trenutku reaktivacije Slagalice, korisnik nema
dovoljno novčanih sredstava na računu, Slagalica će biti promijenjena u Osnovnu tarifu 2019 uz blokiranje
surfanja. U tom slučaju automatska reaktivacija Slagalice primijenit će se odmah po prvoj uplati novčanih
sredstava na račun dostatnih za aktivaciju ako od prebacivanja na Osnovnu tarifu 2019 uz blokiranje
surfanja ili na Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja nije prošlo više od 45 dana. Korisnik može
zaustaviti sljedeću automatsku reaktivaciju slanjem ključne riječi STOP na broj 13880. Automatska
reaktivacija se ne primjenjuje ako je Korisnik u međuvremenu promijenio tarifu. Neiskorištena količina
usluga uključenih u Slagalice 30. dan od (re)aktivacije automatski se poništava.
11. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama
s dodanom vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095 1000 *** destinacijama, pozivi i
poruke prema međunarodnim destinacijama te pozivi i poruke u roamingu izvan EU/EEA zemalja nisu
uključeni u Slagalice nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Slagalica definiranima cjenikom
Tele2.
12. Korisnik koji ima aktiviranu slagalicu 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka može u roamingu unutar
EU/EEA koristiti nepotrošeni dio megabajta najviše do 3,6 GB. Korisnik koji ima aktiviranu slagalicu 6 GB i
1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka može u roamingu unutar EU/EEA koristiti nepotrošeni dio megabajta
najviše do 4,1 GB. Korisnik koji ima aktiviranu slagalicu BEZBROJ GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka
može u roamingu unutar EU/EEA koristiti do 10 GB podatkovnog prometa za vrijeme trajanja slagalice.
Korisniku koji je u roamingu izvan EU/EEA zemalja i koristi Osnovnu tarifu 2019 uz blokiranje surfanja,
surfanje će i dalje biti omogućeno.
13. Korisnici Slagalica imaju mogućnost aktivirati Slagalicu i prije isteka 30-og dana putem portala Moj Tele2 ili
ponovnim slanjem jedne od ključnih riječi navedenih u članku 5. i to jednom svaka 24h. U slučaju aktivacije
Slagalice prije isteka 30-og dana Korisniku, preostali promet iz prethodne Slagalice briše se.
14. Korisnik može provjeriti preostale jedinice minuta i/ili SMS poruka te megabajte slanjem SMS poruke teksta
STANJE na broj 13880, na portalu Moj Tele2 te na stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa
ako pristupa s Tele2 broja na bonove ili utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje, a potom odabrati željenu
informaciju.

15. Korisnik na Slagalicama može kupovati dodatne podatkovne pakete, SMS pakete, pakete minuta iz aktualne
ponude za korisnike bonova koji se mogu koristiti u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske prema uvjetima korištenja
istih. Količina prometa u tim dodatnim paketima, ne zbraja se s prometom iz Slagalica i ne utječe na datum
valjanosti Slagalice.
16. Ako Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Slagalice za koje postoji opravdana sumnja na
neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet
prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na
temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama
i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u
slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih
osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke
komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Slagalicu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se
naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti
SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne
tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja
Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog
prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.
17. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim Tele2
korisnicima, Korisniku Slagalice uz Bezbroj GB podatkovnog prometa se svakih 24 sata od
aktivacije Slagalice uz Bezbroj GB dodjeljuje 5 GB podatkovnog prometa. Ako Korisnik unutar jednog dana
potroši 5 GB, nastavlja korištenje podatkovne mreže slanjem ključne riječi 2GBplus na 13999, na Moj Tele2
portalu ili na web stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa nakon čega mu se
dodjeljuje dodatnih 2 GB podatkovnog prometa bez naknade. Korisnik može aktivirati neograničeni broj
dodatnih 2 GB podatkovnog prometa tijekom 24 sata od aktivacije 5 GB no samo ako je u potpunosti
potrošio prethodno dodijeljenih 2 GB podatkovnog prometa.
18. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim Tele2
korisnicima, Tele2 može na Slagalicama smanjiti brzinu pristupa internetu na maksimalnu brzinu do 1 Mbps
kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će se primjenjivati
samo u situacijama kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do značajnog usporenja
prosječne brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom vremenskom periodu na određenoj
lokaciji. Tele2 zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa svim korisnicima na spomenutoj lokaciji ili
samo određenim korisnicima čiji je doprinos zagušenju najveći.
19. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u Slagalice.
20. Prelaskom na Slagalice, brišu se sve postojeće promocije koje Korisnik ima aktivirane na svom Tele2 računu
na bonove.
21. U slučaju opetovanog kršenja članka 16. ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo isključenja korisničkog
broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.
22. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način
sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje
usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web
stranici, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge
pristupa internetu, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

23. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.
24. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
25. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 25.04.2019.