Uvjeti korištenja slagalica glasovnih tarifa za korisnike Tele2 bonova od 25.04.2019.

1. Aktivacijom slagalica s 0 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka, 2 GB i 200 jedinica minuta i/ili
SMS poruka, 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka, 2 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka,
6 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka, Bezbroj GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka (u
daljnjem tekstu: Slagalica/e) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja Slagalice za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja). Slagalice iz ovih
Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju od 25.04.2019.

2. Slagalice mogu aktivirati svi Korisnici, osim Korisnika na tarifama: Mobilni Internet, 4GB, 10GB,
Bezbroj GB, Mobilni Internet uz blokiranje surfanja, Mobilni Internet uz mogućnost surfanja.

3. 2 GB dodjeljuje 2048 megabajta podatkovnog prometa, 6 GB dodjeljuje 6144 megabajta
podatkovnog prometa i Bezbroj GB dodjeljuje neograničeni broj megabajta podatkovnog prometa.

4. Korisniku su raspoložive Slagalice s: a) 0 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka b) 2 GB
podatkovnog prometa i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka ili 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka c)
6 GB podatkovnog prometa i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka ili 1000 jedinica minuta i/ili SMS
poruka. d) Bezbroj GB podatkovnog prometa i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka.

5. Korisnik aktivira Slagalice putem portala Moj Tele2, na stranici
mobilnosurfanje.tele2/bonovi/glasovna_tarifa te slanjem SMS poruke sa jednom od navedenih ključnih
riječi:
a) Za 0 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 0GB1000 na broj 13888
b) Za 2 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 2GB200 na broj 13888
c) Za 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 6GB200 na broj 13888
d) Za 2 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 2GB1000 na broj 13888
e) Za 6 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 6GB1000 na broj 13888
f) Za Bezbroj GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem BEZBROJGB1000 na broj 13888
Uspostava poziva se u Slagalicama ne naplaćuje. Slanje SMS poruke na broj 13888 naplaćuje se
sukladno Tele2 cjeniku za tarifu koju Korisnik koristi.

6. Korisnik prvo troši jedinice minuta i/ili SMS poruka te gigabajte iz Slagalice u odnosu na kupljene
pakete valjanosti 30 dana iz aktualne ponude za korištenje u HR te EU/EEA i u odnosu na gigabajte
valjanosti 30 dana za korištenje u HR te EU/EEA dodijeljene kroz promocije. Kratkotrajni paketi iz
aktualne ponude troše se prije jedinica minuta i/ili SMS poruka te gigabajta iz aktivirane Slagalice.

7. Slagalica će biti aktivirana ako Korisnik u trenutku slanja zahtjeva iz prethodne točke ovih Uvjeta
korištenja na računu ima dovoljan iznos za naknadu za aktivaciju Slagalice definiran Tele2 cjenikom.
Korisnik može imati aktivnu samo jednu Slagalicu u određenom trenutku. Ako je valjanost korisničkog
računa na bonove u trenutku aktivacije Slagalice, manja od 30 dana, njegova valjanost se produljuje u
skladu s trajanjem Slagalice.

8. Po uspješnoj aktivaciji Slagalice, Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Slagalice bit
će provedena kroz najviše 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju. Jedinice se troše po principu
definiranom u Tele2 cjeniku.

9. Kada korisnik na Slagalicama iz članka 1. ovih Uvjeta korištenja, potroši sav podatkovni promet iz
tarife i paketa, daljnje surfanje unutar Republike Hrvatske te EU/EEA zemalja bit će onemogućeno i
korisnik može birati želi li nastaviti surfanje uz kupovinu jednog od podatkovnih paketa, aktivaciju
jedne od Slagalica ili nastavak surfanja po cijeni koja je definirana Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu: Tele2 cjenik) za Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja.
Ako korisnik odabere surfanje po cijeni definiranoj za Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja,
Slagalica će biti promijenjena u Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja i korisnik može iskoristiti
preostale jedinice minute i/ili SMS poruke iz Slagalice do datuma valjanosti prethodne Slagalice.
Nastavak surfanja po cijeni definiranoj u Cjeniku za Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja,
Korisnik može ostvariti slanjem SMS poruke s ključnom riječi SURFAM prema broju 13999, na portalu
Moj Tele2 ili na stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa. Osnovna tarifa 2019 uz
mogućnost surfanja ostaje aktivna sve dok korisnik ne aktivira jednu od Slagalica iz članka 1. ovih
Uvjeta korištenja. Promet prema broju 13999 ne naplaćuje se. Za deaktivaciju Slagalice potrebno je
poslati poruku sadržaja OSNOVNA2019 na 13888 te će se nakon poslane poruke korisniku aktivirati
Osnovna tarifa 2019 uz blokiranje surfanja čije su cijene definirane važećim Tele2 cjenikom.

10. Trideseti (30.) dan od aktivacije na korisnike Slagalica primjenjuje se automatska reaktivacija
zadnje Slagalice koju su imali aktivnu ako korisnik ima na računu novčani iznos koji odgovara ili je veći
od iznosa naknade za pojedinu slagalicu definiranu Cjenikom. Ako u trenutku reaktivacije Slagalice,
korisnik nema dovoljno novčanih sredstava na računu, Slagalica će biti promijenjena u Osnovnu tarifu
2019 uz blokiranje surfanja. U tom slučaju automatska reaktivacija Slagalice primijenit će se odmah po
prvoj uplati novčanih sredstava na račun dostatnih za aktivaciju ako od prebacivanja na Osnovnu
tarifu 2019 uz blokiranje surfanja ili na Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja nije prošlo više od
45 dana. Korisnik može zaustaviti sljedeću automatsku reaktivaciju slanjem ključne riječi STOP na broj
13880. Automatska reaktivacija se ne primjenjuje ako je Korisnik u međuvremenu promijenio tarifu.
Neiskorištena količina usluga uključenih u Slagalice 30. dan od (re)aktivacije automatski se poništava.

11. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama
s dodanom vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095 1000 *** destinacijama, pozivi i poruke
prema međunarodnim destinacijama te pozivi i poruke u roamingu izvan EU/EEA zemalja nisu
uključeni u Slagalice nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Slagalica definiranima cjenikom
Tele2.

12. Korisnik koji ima aktiviranu slagalicu 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka može u roamingu
unutar EU/EEA koristiti nepotrošeni dio megabajta najviše do 4,62 GB (4740 MB). Korisnik koji ima
aktiviranu slagalicu 6 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka može u roamingu unutar EU/EEA
koristiti nepotrošeni dio megabajta najviše do 5,24 GB (5370 MB). Korisnik koji ima aktiviranu slagalicu
BEZBROJ GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka može u roamingu unutar EU/EEA koristiti do
12,30 GB (12600 MB) podatkovnog prometa za vrijeme trajanja slagalice. Korisniku koji je u roamingu
izvan EU/EEA zemalja i koristi Osnovnu tarifu 2019 uz blokiranje surfanja, surfanje će i dalje biti
omogućeno.

13. Korisnici Slagalica imaju mogućnost aktivirati Slagalicu i prije isteka 30-og dana putem portala Moj
Tele2 ili ponovnim slanjem jedne od ključnih riječi navedenih u članku 5. i to jednom svaka 24h. U
slučaju aktivacije Slagalice prije isteka 30-og dana Korisniku, preostali promet iz prethodne Slagalice
briše se.

14. Korisnik može provjeriti preostale jedinice minuta i/ili SMS poruka te megabajte slanjem SMS
poruke teksta STANJE na broj 13880, na portalu Moj Tele2 te na stranici
mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa ako pristupa s Tele2 broja na bonove ili utipkati *150#
i pritisnuti tipku za pozivanje, a potom odabrati željenu informaciju.

15. Korisnik na Slagalicama može kupovati dodatne podatkovne pakete, SMS pakete, pakete minuta
iz aktualne ponude za korisnike bonova koji se mogu koristiti u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske prema
uvjetima korištenja istih. Količina prometa u tim dodatnim paketima, ne zbraja se s prometom iz
Slagalica i ne utječe na datum valjanosti Slagalice.

16. Ako Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Slagalice za koje postoji opravdana
sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki
promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje
bonus iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa
prema takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili
zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili
proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga
za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Slagalicu te mu
aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije
aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju
da Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u
skladu s Općim uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom
ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka
SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

17. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim
Tele2 korisnicima, Korisniku Slagalice uz Bezbroj GB podatkovnog prometa se svakih 24 sata od
aktivacije Slagalice uz Bezbroj GB dodjeljuje 5 GB podatkovnog prometa. Ako Korisnik unutar jednog
dana potroši 5 GB, nastavlja korištenje podatkovne mreže slanjem ključne riječi 2GBplus na 13999, na
Moj Tele2 portalu ili na web stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa nakon čega mu se
dodjeljuje dodatnih 2 GB podatkovnog prometa bez naknade. Korisnik može aktivirati neograničeni
broj dodatnih 2 GB podatkovnog prometa tijekom 24 sata od aktivacije 5 GB no samo ako je u
potpunosti potrošio prethodno dodijeljenih 2 GB podatkovnog prometa.

18. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim
Tele2 korisnicima, Tele2 može na Slagalicama smanjiti brzinu pristupa internetu na maksimalnu brzinu
do 1 Mbps kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će
se primjenjivati samo u situacijama kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do
značajnog usporenja prosječne brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom
vremenskom periodu na određenoj lokaciji. Tele2 zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa svim
korisnicima na spomenutoj lokaciji ili samo određenim korisnicima čiji je doprinos zagušenju najveći.

19. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u Slagalice.

20. Prelaskom na Slagalice, brišu se sve postojeće promocije koje Korisnik ima aktivirane na svom
Tele2 računu na bonove.

21. U slučaju opetovanog kršenja članka 16. ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo isključenja
korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

22. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način
sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za
pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe
objavljenim na web stranici, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa internetu, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

23. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.

24. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi. 25. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 25.04.2019. i izmijenjeni su 01.01.2020.