Uvjeti korištenja slagalica Surf 5 i Surf 5 Plus


Uvjeti korištenja slagalica Surf 5 i Surf 5 Plus

1. Aktivacijom slagalice Surf 5 ili Surf 5 Plus (u daljnjem tekstu: Slagalica/e) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Slagalica za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Slagalice mogu aktivirati svi Korisnici, osim Korisnika na tarifama Mobilni internet.

3. Slagalice iz ovih Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju od 30.11.2016. g. do 30.6.2017. g. nakon čega će biti
dostupna jedino automatskom (re)aktivacijom trideseti (30.) dan nakon prethodne (re)aktivacije Slagalice.

4. Korisnik aktivira Slagalice slanjem sljedećih ključnih riječi:

• Za Surf 5 slanjem SURF5 na broj 13888
• Za Surf 5 Plus slanjem SURF5PLUS na broj 13888
Slanje SMS poruke na broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u
tekstu: Tele2 cjenik) za tarifu koju Korisnik koristi.
5. Slagalica će biti aktivirana ako Korisnik u trenutku slanja SMS-a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na računu
ima dovoljan iznos za aktivaciju Slagalice definiran Tele2 cjenikom. Korisnik može imati aktivnu samo jednu Slagalicu u
određenom trenutku.

6. Po uspješnoj aktivaciji Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Slagalice će biti provedena kroz najviše 24
sata od slanja zahtjeva za aktivaciju.

7. Korisnici Slagalica dobivaju sljedeće pakete pogodnosti (dalje u tekstu: Paket ili Paketi):

• Surf 5 Paket od 1000 jedinica minute i/ili SMS poruka i 5 GB poodatkovnog prometa
• Surf 5 Plus Paket od 2000 jedinica minute i/ili SMS poruka i 5 GB poodatkovnog prometa

Jedinice se troše po principu definiranom u Tele2 cjeniku.

Naknada za uspostavu poziva nije uključena u paket jedinica minute i/ili SMS poruka nego se ista naplaćuje prema
redovnim cijenama Slagalica definiranim Tele2 cjenikom.
8. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s dodanom
vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095 1000 *** destinacijama (izuzev Službe za korisnike), nisu uključeni u
Pakete nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Slagalica definiranima cjenikom Tele2.

9. Tridesetog 30. (trideseti) dana trajanja Paketa isti će se automatski deaktivirati te automatski aktivirati novi Paketi
jedinica za korisnike Slagalica, o čemu će Korisnik biti obaviješten SMS porukom i naplaćuje se nova naknada za
korištenje Slagalice. Neiskorištena količina usluga uključenih u Pakete 30. (trideseti) dan od (re)aktivacije tada se
automatski poništava. Ako je valjanost bona u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja Slagalice manja od
30 dana, valjanost bona se produljuje u skladu s trajanjem Paketa. Ako u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno
produljenja Slagalice korisnik na računu nema dovoljno sredstava na računu za iznos naknade, Slagalica će biti
deaktivirana i Korisnik će biti prebačen na Osnovnu tarifu. Ako je valjanost bona u trenutku aktivacije novih Paketa,
odnosno produljenja Slagalice manja od 30 dana, valjanost računa se produljuje u skladu s trajanjem Paketa.

10. Na korisnike Slagalica se primjenjuje automatska reaktivacija zadnje Slagalice koju su imali aktivnu. Slagalica se
automatski aktivira nakon obavljene nadoplate korisničkog računa u iznosu koji odgovara ili je veći od iznosa definiranog
Cjenikom za pojedinu slagalicu. Automatska reaktivacija Slagalice se primjenjuje na Korisnike u trajanju od 45 dana od
prebacivanja na Osnovnu tarifu. Korisnik može zaustaviti sljedeću automatsku reaktivaciju slanjem ključne riječi STOP na
broj 13880. Automatska reaktivacija se ne primjenjuje ako je Korisnik u međuvremenu promijenio tarifu.

11. Korisnici Slagalica imaju mogućnost aktivirati novu Slagalicu i prije isteka 30. dana trajanja stare i to ponovnim slanjem
ključne riječi na 13888 i to jednom svaka 24h. U tom slučaju aktivacije Slagalice prije isteka 30. dana Korisniku će biti
dodijeljeni Paketi kako su definirani u točki 7. ovih Uvjeta. Novi dodijeljeni Paketi brišu od prije dodijeljene Pakete navedene
u točki 7. ovih Uvjeta.

Na te pakete primjenjuje se navedeno u točkama 9 i 10. ovih Uvjeta.
Nakon 7.6.2017. korisnici Slagalica nemaju mogućnost aktivirati novu Slagalicu prije isteka tridesetog (30.) dana trajanja
stare.

12. Korisnik na Slagalicama može kupovati dodatne opcije i to u obliku podatkovnih paketa, SMS paketa i paketa minuta
koji se nalaze u Tele2 cjeniku. Dodatni paketi minuta se ne zbrajaju s paketom jedinica iz Slagalica. Dodatni SMS paketi
se ne zbrajaju sa SMS jedinicama Slagalice. Dodatni paketi podatkovnog prometa se ne zbrajaju s podatkovnim paketima
iz Slagalice.

13. Prelaskom na Slagalice Korisnik ne zadržava postojeće promocije (Zauvijek, Zauvijek Božić 2011, Škola 2012,
Posebna ponuda za postojeće korisnike, Zauvijek iz posebnih promotivnih start paketa i Zauvijek 2013) aktivirane na svom
Tele2 računu na bonove.

14. Za deaktivaciju Slagalice potrebno je poslati poruku sadržaja SLAGALICASTOP na 13888, te će se nakon poslane
poruke korisniku aktivirati Osnovna tarifa čije cijene su definirane važećim Tele2 cjenikom.

15. Ako Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Slagalice za koje postoji opravdana sumnja na neovlašteno
korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima se nude
usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki
nerazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno
korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili
proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene
elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Tarifu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje
prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se
obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti
pretplatnički odnos u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim
pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o
aktivaciji Osnovne tarife.

16. Korisniku se prvo troše jedinice dodijeljene u Slagalici, u odnosu na minute i SMS promet koje je korisnik prenio na
Slagalicu. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan bonus paket minuta, taj paket gubi aktivacijom
Slagalice. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan bonus SMS paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice.
Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan bonus podatkovni paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice.
Prelaskom na Slagalice s tarifa Klasik, Totalna, Smart, Smiley i promotivnih verzija navedenih tarifa Korisnik gubi paket
minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos
prometa uključen u Pakete.

17. Za provjeru stanja jedinica minuta i/ili SMS poruka te podatkovnog prometa, Korisnik treba utipkati *150# i pritisnuti
tipku za pozivanje, a potom odabrati 2 za Bonuse/Pakete. Stanje jedinica minute i/ili SMS poruka može provjeriti i biranjem
kombinacije 150*12#, a stanje podatkovnog paketa biranjem kombinacije *150*8#. Provjeru stanja jedinica minuta i/ili SMS
poruka te podatkovnog prometa, Korisnik može napraviti i slanjem SMS poruke teksta STANJE na broj 13880 bez dodatne
naknade te na portalu Moj Tele2.

18. U slučaju opetovanog kršenja članka 15 ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo isključenja korisničkog broja bez
prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

19. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u Republici
Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži i Savjetima
za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za
sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
20. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

21. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

22. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2
web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 30.11.2019., a izmijenjeni su 21.7.2017.