Uvjeti korištenja slagalica Surf i Surf Plus
Uvjeti korištenja slagalica Surf i Surf Plus

1. Aktivacijom slagalice Surf 1, Surf 2, Surf 3, Surf 4 i Surf 1 Plus, Surf 2 Plus, Surf 3 Plus ili
Surf 4 Plus (u daljnjem tekstu: Slagalica/e) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Slagalice za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem
tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Slagalice mogu aktivirati svi Korisnici, osim Korisnika na tarifama Mobilni internet.
3. Slagalice iz ovih Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju od 7.6.2017. samo putem
automatske obnove i nije ih moguće aktivirati slanjem SMS poruke.
4. Korisnici Slagalica dobivaju sljedeće pakete pogodnosti (dalje u tekstu: Paket ili Paketi):
Surf 1 Paket od 1000 jedinica minute i/ili SMS poruka i 1 GB podatkovnog prometa
Surf 2 Paket od 1000 jedinica minute i/ili SMS poruka i 2 GB podatkovnog prometa
Surf 3 Paket od 1000 jedinica minute i/ili SMS poruka i 3 GB podatkovnog prometa
Surf 4 Paket od 1000 jedinica minute i/ili SMS poruka i 4 GB podatkovnog prometa
Surf 1 Plus Paket od 2000 jedinica minute i/ili SMS poruka i 1 GB podatkovnog
prometa
Surf 2 Plus Paket od 2000 jedinica minute i/ili SMS poruka i 2 GB podatkovnog
prometa
Surf 3 Plus Paket od 2000 jedinica minute i/ili SMS poruka i 3 GB podatkovnog
prometa
Surf 4 Plus Paket od 2000 jedinica minute i/ili SMS poruka i 4 GB podatkovnog
prometa
Jedinice se troše po principu definiranom u Tele2 cjeniku.
Naknada za uspostavu poziva nije uključena u paket jedinica minute i/ili SMS poruka
nego se ista naplaćuje prema redovnim cijenama Slagalica definiranim cjenikom Tele2.
5. Tridesetog (30.) dana trajanja Paketa isti će se će se deaktivirati te će se automatski
aktivirati novi Paketi jedinica za korisnike Slagalica, o čemu će korisnik biti obaviješten
SMS porukom. Neiskorištena količina usluga uključenih u Pakete tada se automatski
poništava. Ako u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja Slagalice
korisnik na računu nema dovoljno sredstava na računu za iznos naknade, Slagalica će
biti deaktivirana i Korisnik će biti prebačen na Osnovnu tarifu. Ako je valjanost bona u

trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja Slagalice manja od 30 dana,
valjanost bona se produljuje u skladu s trajanjem Paketa.
6. Na korisnike Slagalica se primjenjuje automatska reaktivacija zadnje Slagalice koju su
imali aktivnu. Slagalica se automatski aktivira nakon obavljene nadoplate korisničkog
računa u iznosu koji odgovara ili je veći od iznosa definiranog Cjenikom za pojedinu
slagalicu. Automatska reaktivacija Slagalice se primjenjuje na Korisnike u trajanju od
45 dana od prebacivanja na Osnovnu tarifu. Korisnik može zaustaviti sljedeću
automatsku reaktivaciju slanjem ključne riječi STOP na broj 13880. Automatska
reaktivacija se ne primjenjuje ukoliko je Korisnik u međuvremenu promijenio tarifu.
7. Od 7.6.2017., Korisnici Slagalica više nemaju mogućnost aktivirati novu Slagalicu prije
isteka tridesetog (30.) dana trajanja prethodno aktivirane Slagalice.
8. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim brojevima
i uslugama s dodanom vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095 1000 ***
destinacijama izuzev prema Tele2 Službi za korisnike, pozivi i poruke prema
međunarodnim destinacijama i pozivi i poruke u roamingu (izvan EEA) nisu uključeni
u Pakete nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Slagalica definiranima
cjenikom Tele2.
9. Korisnik na Slagalicama može kupovati dodatne opcije i to u obliku podatkovnih
paketa, SMS paketa i paketa minuta koji se nalaze u Tele2 ponudi. Dodatni paketi se
ne zbrajaju s podatkovnim paketima iz Slagalice.
10. Prelaskom na Slagalice Korisnik ne zadržava postojeće promocije (Zauvijek, Zauvijek
Božić 2011, Škola 2012, Posebna ponuda za postojeće korisnike, Zauvijek iz posebnih
promotivnih start paketa i Zauvijek 2013) aktivirane na svom Tele2 računu na bonove.
11. Za deaktivaciju Slagalice potrebno je poslati poruku sadržaja SLAGALICASTOP na
13888, te će se nakon poslane poruke korisniku aktivirati Osnovna tarifa čije cijene su
definirane važećim Tele2 cjenikom.
12. Ako Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Slagalice za koje postoji
opravdana sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što
uključuje i neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje
omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog prometa
i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i
dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2
usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili
proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje
Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku
deaktivirati Tarifu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama
definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS
kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s
korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u skladu s Općim
uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom
ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo
nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

13. Korisniku se prvo troše jedinice dodijeljene u Slagalici, u odnosu na minute i SMS
promet koje je korisnik prenio na Slagalicu. Ako Korisnik u trenutku prelaska na
Slagalicu ima aktivan bonus paket minuta, taj paket gubi aktivacijom Slagalice. Ako
Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan bonus SMS paket, taj paket gubi
aktivacijom Slagalice. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan bonus
podatkovni paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice. Prelaskom na Slagalice s tarifa
Klasik, Totalna, Smart, Smiley i promotivnih verzija navedenih tarifa Korisnik gubi paket
minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa. Prelaskom na pretplatu Korisnik
gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u Pakete.
14. Za provjeru stanja jedinica minuta i/ili SMS poruka te podatkovnog prometa, Korisnik
treba utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje, a potom odabrati 2 za
Bonuse/Pakete. Stanje jedinica minute i/ili SMS poruka može provjeriti i biranjem
kombinacije 150*12#, a stanje podatkovnog paketa biranjem kombinacije *150*8#.
Provjeru stanja jedinica minuta i/ili SMS poruka te podatkovnog prometa, Korisnik
može napraviti i slanjem SMS poruke teksta STANJE na broj 13880 bez dodatne
naknade te na portalu Moj Tele2.
15. U slučaju opetovanog kršenja članka 15 ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo
isključenja korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.
16. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži i
Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici, a Tele2 pridržava pravo
poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu,
o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
17. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.
18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
19. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 21.7.2017.