Uvjeti korištenja slagalice 10 GB i 500 jedinica minuta i/ili SMS poruka

1. Aktivacijom slagalice 10 GB i 500 jedinica minuta i/ili SMS poruka, (u daljnjem tekstu: Slagalica/e)
Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Slagalice za Tele2
korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja). Slagalica iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za
aktivaciju od 7.2.2017. do 24.4.2019.

2. Slagalice mogu aktivirati svi Korisnici bonova na glasovnim tarifama.

3. Aktivacijom Slagalice korisniku se dodjeljuje 10 GB podatkovnog prometa i 500 jedinica minuta i/ili
SMS poruka.

4. Korisnik aktivira Slagalicu slanjem SMS poruke 10GB500 na 13888 ili preko Moj Tele2 aplikacije i
portala. Promet prema broju 13888 naplaćuje se prema Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR
mreži (dalje u tekstu Cjenik).

5. Slagalica će biti aktivirana ako Korisnik u trenutku slanja SMS-a iz prethodne točke ovih Uvjeta
korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Slagalice definiran Cjenikom. Korisnik može imati
aktivnu samo jednu Slagalicu u određenom trenutku. Ako je valjanost bona u trenutku aktivacije
Slagalice manja od 30 dana, valjanost bona se produljuje u skladu s trajanjem Slagalice.

6. Po uspješnoj aktivaciji Slagalice, Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Slagalice bit će
provedena kroz najviše 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju. Jedinice se troše po principu
definiranom u Tele2 cjeniku.

7. Kada korisnik na Slagalici potroši sav podatkovni promet iz tarife i paketa, daljnje surfanje će biti
onemogućeno i korisnik može birati želi li nastaviti surfanje uz kupovinu jednog od podatkovnih paketa,
aktivaciju jedne od Slagalica ili nastavak surfanja po cijeni koja je definirana Cjenikom za Osnovnu tarifu
uz mogućnost surfanja. Ako korisnik odabere surfanje po cijeni definiranoj za Osnovnu tarifu uz
mogućnost surfanja, Slagalica će biti promijenjena u Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja i korisnik
može iskoristiti preostale jedinice minute i/ili SMS poruke iz Tarife do datuma valjanosti prethodne
Tarife. Nastavak surfanja po cijeni definiranoj u Cjeniku za Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja,
Korisnik može ostvariti slanjem SMS poruke s ključnom riječi Surf prema broju 13999, na portalu Moj
Tele2 ili na stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa. Osnovna tarifa uz mogućnost
surfanja ostaje aktivna sve dok korisnik ne aktivira Slagalicu iz članka 1. ovih Uvjeta korištenja ili neku
drugu slagalicu iz Tele2 ponude. Promet prema broju 13999 se ne naplaćuje.

8. Slagalica će se automatski reaktivirati 30.dan od prethodne aktivacije. Neiskorištena količina usluga
uključenih u Slagalice 30. dan od (re)aktivacije automatski se poništava.

9. Nakon 24.4.2019. godine Slagalica će biti dostupna samo korisnicima koji su ju aktivirali zaključno s
24.4.2019. i samo automatskom reaktivacijom.

10. Ako 30. dan od aktivacije Slagalice Korisnik ima na računu novčani iznos koji odgovara ili je veći od
iznosa definiranog Cjenikom za Slagalicu, Slagalica će se automatski reaktivirati. Ako u trenutku
reaktivacije Slagalice, korisnik nema dovoljno novčanih sredstava na računu, Slagalica će biti
promijenjena u Osnovnu tarifu uz blokiranje surfanja. U tom slučaju automatska reaktivacija Slagalice
primijenit će se odmah po prvoj uplati novčanih sredstava na račun dostatnih za aktivaciju ako od
prebacivanja na Osnovnu tarifu uz blokiranje surfanja ili na Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja nije
prošlo više od 45 dana. Korisnik može zaustaviti sljedeću automatsku reaktivaciju slanjem ključne riječi
STOP na broj 13880.

11. Automatska reaktivacija Slagalice se ne primjenjuje ako je Korisnik u međuvremenu promijenio
tarifu.

12. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s
dodanom vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095 1000 *** destinacijama, pozivi i poruke
prema međunarodnim destinacijama i pozivi i poruke u roaming-u nisu uključeni u Pakete nego se isti
naplaćuju prema redovnim cijenama slagalica definiranima cjenikom Tele2.

13. Korisnik Slagalice može u roamingu unutar EU/EEA iskoristiti najviše do 6,11 GB (6260 MB)
podatkovnog prometa. Korisniku koji je u roamingu izvan EU/EEA zemalja i koristi Osnovnu tarifu uz
blokiranje surfanja, surfanje će i dalje biti omogućeno. Za provjeru dostupnog prometa za korištenje u
roamingu unutar EU/EEA, korisnik treba poslati SMS poruku sadržaja STANJEEU na broj 13880.

14. Korisnici Slagalice imaju mogućnost aktivirati Slagalicu i prije isteka 30 dana i to ponovnim slanjem
ključne riječi navedene u članku 4. i to jednom svaka 24h. U slučaju aktivacije Slagalice prije isteka 30
dana, Korisniku se preostali promet iz prethodne Slagalice briše.

15. Korisnik na Slagalici može kupovati dodatne podatkovne pakete, SMS pakete, pakete minuta iz
aktualne ponude za korisnike bonova koji mogu vrijediti u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske u EU/EEA
zemljama. Količina prometa u tim dodatnim paketima, ne zbraja se s prometom iz Slagalice i ne utječu
na datum valjanosti Slagalice.

16. Korisniku se prvo troše jedinice dodijeljene u Slagalici, u odnosu na minute i SMS promet koje je
korisnik prenio na Slagalicu. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan promotivni paket
minuta, taj paket gubi aktivacijom Slagalice. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan
promotivni SMS paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice. Ako Korisnik u trenutku prelaska na
Slagalicu ima aktivan promotivni podatkovni paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice.

17. Ako Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Slagalice za koje postoji opravdana sumnja
na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet
prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa
na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema takvim
mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga
u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili
trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke
komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Slagalicu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se
naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će
zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s
korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti poslovni odnos u skladu s Općim uvjetima poslovanja.
Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili
korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS poruke o aktivaciji Osnovne
tarife.

18. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim
Tele2 korisnicima, Tele2 može na Slagalici smanjiti brzinu pristupa internetu na maksimalnu brzinu do 1
Mbps kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će se
primjenjivati samo u situacijama kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do
značajnog usporenja prosječne brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom
vremenskom periodu na određenoj lokaciji. Tele2 zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa svim korisnicima na spomenutoj lokaciji ili samo određenim korisnicima čiji je doprinos zagušenju najveći.

19. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u Slagalicu.

20. Prelaskom na Slagalicu Korisniku se brišu sve postojeće promocije koje Korisnik ima aktivirane na
svom Tele2 računu na bonove.

21. Korisnik može provjeriti preostale jedinice minuta i/ili SMS poruka te podatkovnog prometa, slanjem
SMS poruke teksta STANJE na broj 13880, na portalu Moj Tele2 te na stranici
mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa ako pristupa s Tele2 broja na bonove ili utipkati *150# i
pritisnuti tipku za pozivanje, a potom odabrati željenu informaciju.

22. Osnovna tarifa uz blokiranje surfanja kao i Osnovna tarifa uz mogućnost surfanja mogu se
kombinirati s drugim Tele2 opcijama i paketima.

23. U slučaju opetovanog kršenja članka 17. ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo isključenja
korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

24. Prilikom korištenja podatkovnog prometa, Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u
javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici,
a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
internetu, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

25. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.

26. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

27. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 7.2.2018. i izmijenjeni su 26.06.2019. te 01.01.2020.