Uvjeti korištenja slagalice 10 GB i 500 jedinica minuta i/ili SMS poruka


Uvjeti korištenja slagalice 10 GB i 500 jedinica minuta i/ili SMS poruka

1. Aktivacijom slagalice 10 GB i 500 jedinica minuta i/ili SMS poruka, (u daljnjem tekstu: Slagalica/e) Tele2 korisnik
bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Slagalice za Tele2 korisnike bonova (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja). Slagalica iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju od 7.2.2017. do
24.4.2019.
2. Slagalice mogu aktivirati svi Korisnici bonova na glasovnim tarifama.
3. Aktivacijom Slagalice korisniku se dodjeljuje 10 GB podatkovnog prometa i 500 jedinica minuta i/ili SMS poruka.

4. Korisnik aktivira Slagalicu slanjem SMS poruke 10GB500 na 13888 ili preko Moj Tele2 aplikacije i portala.

5. Slagalica će biti aktivirana ako Korisnik u trenutku slanja SMS-a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na
računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Slagalice definiran Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR
mreži (dalje u tekstu Cjenik). Korisnik može imati aktivnu samo jednu Slagalicu u određenom trenutku. Ako je
valjanost bona u trenutku aktivacije Slagalice manja od 30 dana, valjanost bona se produljuje u skladu s trajanjem
Slagalice.

6. Po uspješnoj aktivaciji Slagalice, Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Slagalice bit će provedena
kroz najviše 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju. Jedinice se troše po principu definiranom u Tele2 cjeniku.

7. Kada korisnik na Slagalici potroši sav podatkovni promet iz tarife i paketa, daljnje surfanje će biti onemogućeno
i korisnik može birati želi li nastaviti surfanje uz kupovinu jednog od podatkovnih paketa, aktivaciju jedne od
Slagalica ili nastavak surfanja po cijeni koja je definirana Cjenikom za Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja. Ako
korisnik odabere surfanje po cijeni definiranoj za Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja, Slagalica će biti
promijenjena u Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja i korisnik može iskoristiti preostale jedinice minute i/ili SMS
poruke iz Tarife do datuma valjanosti prethodne Tarife. Nastavak surfanja po cijeni definiranoj u Cjeniku za
Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja, Korisnik može ostvariti slanjem SMS poruke s ključnom riječi Surf prema
broju 13999, na portalu Moj Tele2 ili na stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa. Osnovna tarifa
uz mogućnost surfanja ostaje aktivna sve dok korisnik ne aktivira Slagalicu iz članka 1. ovih Uvjeta korištenja ili
neku drugu slagalicu iz Tele2 ponude. Promet prema broju 13999 se ne naplaćuje.

8. Slagalica će se automatski reaktivirati 30.dan od prethodne aktivacije. Neiskorištena količina usluga uključenih u
Slagalice 30. dan od (re)aktivacije automatski se poništava.

9. Nakon 24.4.2019. godine Slagalica će biti dostupna samo korisnicima koji su ju aktivirali zaključno s 24.4.2019.
i samo automatskom reaktivacijom.

10. Ako 30. dan od aktivacije Slagalice Korisnik ima na računu novčani iznos koji odgovara ili je veći od iznosa
definiranog Cjenikom za Slagalicu, Slagalica će se automatski reaktivirati.. Ako u trenutku reaktivacije Slagalice,
korisnik nema dovoljno novčanih sredstava na računu, Slagalica će biti promijenjena u Osnovnu tarifu uz
blokiranje surfanja. U tom slučaju automatska reaktivacija Slagalice primijenit će se odmah po prvoj uplati
novčanih sredstava na račun dostatnih za aktivaciju ako od prebacivanja na Osnovnu tarifu uz blokiranje surfanja
ili na Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja nije prošlo više od 45 dana. Korisnik može zaustaviti sljedeću
automatsku reaktivaciju slanjem ključne riječi STOP na broj 13880.

11. Automatska reaktivacija Slagalice se ne primjenjuje ako je Korisnik u međuvremenu promijenio tarifu.

12. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s dodanom
vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095 1000 *** destinacijama, pozivi i poruke prema međunarodnim
destinacijama i pozivi i poruke u roaming-u nisu uključeni u Pakete nego se isti naplaćuju prema redovnim
cijenama slagalica definiranima cjenikom Tele2.

13. Korisnik Slagalice može u roamingu unutar EU/EEA iskoristiti najviše do 4,88 GB (5000 MB) podatkovnog
prometa. Korisniku koji je u roamingu izvan EU/EEA zemalja i koristi Osnovnu tarifu uz blokiranje surfanja,
surfanje će i dalje biti omogućeno. Za provjeru dostupnog prometa za korištenje u roamingu unutar EU/EEA,
korisnik treba poslati SMS poruku sadržaja STANJEEU na broj 13880.

14. Korisnici Slagalice imaju mogućnost aktivirati Slagalicu i prije isteka 30 dana i to ponovnim slanjem ključne riječi
navedene u članku 4. i to jednom svaka 24h. U slučaju aktivacije Slagalice prije isteka 30 dana, Korisniku se
preostali promet iz prethodne Slagalice briše.

15. Korisnik na Slagalici može kupovati dodatne podatkovne pakete, SMS pakete, pakete minuta iz aktualne ponude
za korisnike bonova koji mogu vrijediti u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske u EU/EEA zemljama . Količina prometa u tim
dodatnim paketima, ne zbraja se s prometom iz Slagalice i ne utječu na datum valjanosti Slagalice.

16. Korisniku se prvo troše jedinice dodijeljene u Slagalici, u odnosu na minute i SMS promet koje je korisnik prenio
na Slagalicu. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan promotivni paket minuta, taj paket gubi
aktivacijom Slagalice. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan promotivni SMS paket, taj paket
gubi aktivacijom Slagalice. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan promotivni podatkovni
paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice.


17. Ako Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Slagalice za koje postoji opravdana sumnja na
neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema mrežama
u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog
prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili
slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne
promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na
korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Slagalicu
te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije
Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi
nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti poslovni odnos u skladu s Općim uvjetima poslovanja.
Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem
podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS poruke o aktivaciji Osnovne tarife.

18. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim Tele2
korisnicima, Tele2 može na Slagalici smanjiti brzinu pristupa internetu na maksimalnu brzinu do 1 Mbps kod
slanja i preuzimanja podataka. Mjere osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će se primjenjivati samo u
situacijama kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do značajnog usporenja prosječne brzine
Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom vremenskom periodu na određenoj lokaciji. Tele2 zadržava
mogućnost smanjenja brzine pristupa svim korisnicima na spomenutoj lokaciji ili samo određenim korisnicima čiji
je doprinos zagušenju najveći.

19. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u Slagalicu.

20. Prelaskom na Slagalicu Korisniku se brišu sve postojeće promocije koje Korisnik ima aktivirane na svom Tele2
računu na bonove.

21. Korisnik može provjeriti preostale jedinice minuta i/ili SMS poruka te podatkovnog prometa, slanjem SMS poruke
teksta STANJE na broj 13880, na portalu Moj Tele2 te na stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa
ako pristupa s Tele2 broja na bonove ili utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje, a potom odabrati željenu
informaciju.

22. Osnovna tarifa uz blokiranje surfanja kao i Osnovna tarifa uz mogućnost surfanja mogu se kombinirati s drugim
Tele2 opcijama i paketima.

23. U slučaju opetovanog kršenja članka 15. ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo isključenja korisničkog
broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

24. Prilikom korištenja podatkovnog prometa, Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj
komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici, a Tele2 pridržava pravo
poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu, o čemu će na primjeren
način upoznati korisnika.

25. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

26. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

27. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 7.2.2018. i izmijenjeni su 26.06.2019.