Uvjeti korištenja slagalice 10 GB i 600 jedinica minuta i/ili SMS poruka

Uvjeti korištenja slagalice 10 GB i 600 jedinica minuta i ili SMS poruka

1. Aktivacijom slagalice 10 GB i 600 jedinica minuta i/ili SMS poruka, (u daljnjem tekstu:
Slagalica) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja Slagalice za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
Slagalica iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju od 25.4.2019. do
31.12.2020. godine.
2. Slagalice mogu aktivirati svi Korisnici bonova na glasovnim tarifama.
3. Aktivacijom Slagalice korisniku se dodjeljuje 10240 megabajta podatkovnog prometa i
600 jedinica minuta i/ili SMS poruka.
4. Korisnik aktivira Slagalicu slanjem SMS poruke 10GB600 na 13888
5. Slagalica će biti aktivirana ako Korisnik u trenutku slanja SMS-a iz prethodne točke
ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Slagalice definiran
Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu Cjenik).
Korisnik može imati aktivnu samo jednu Slagalicu u određenom trenutku. Ako je
valjanost korisnikovog računa u trenutku aktivacije Slagalice manja od 30 dana,
valjanost se produljuje u skladu s trajanjem Slagalice.
6. Po uspješnoj aktivaciji Slagalice, Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija
Slagalice bit će provedena kroz najviše 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju.
Jedinice se troše po principu definiranom u Cjeniku.
7. Kada korisnik na Slagalici potroši sav podatkovni promet iz tarife i paketa, daljnje
surfanje će biti onemogućeno i korisnik može birati želi li nastaviti surfanje uz
kupovinu jednog od podatkovnih paketa, aktivaciju jedne od Slagalica ili nastavak
surfanja po cijeni koja je definirana Cjenikom za Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost
surfanja. Ako korisnik odabere surfanje po cijeni definiranoj za Osnovnu tarifu 2019
uz mogućnost surfanja, Slagalica će biti promijenjena u Osnovnu tarifu 2019 uz
mogućnost surfanja i korisnik može iskoristiti preostale jedinice minute i/ili SMS
poruke iz slagalice do datuma valjanosti prethodne Slagalice. Nastavak surfanja po
cijeni definiranoj u Cjeniku za Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja, Korisnik
može ostvariti slanjem SMS poruke s ključnom riječi SURFAM prema broju 13999, na
portalu Moj Tele2 ili na stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa.
Osnovna tarifa 2019 uz mogućnost surfanja ostaje aktivna sve dok korisnik ne
aktivira Slagalicu iz članka 1. ovih Uvjeta korištenja ili neku drugu slagalicu iz Tele2
ponude. Promet prema broju 13999 se ne naplaćuje.
8. Nakon 30.06.2020. godine Slagalica će biti dostupna samo korisnicima koji su ju
aktivirali zaključno s 30.06.2020. i samo automatskom reaktivacijom.
9. Ako 30-i dan od aktivacije Slagalice Korisnik ima na računu novčani iznos koji
odgovara ili je veći od iznosa definiranog Cjenikom za Slagalicu, Slagalica će se
automatski reaktivirati. Neiskorištena količina usluga uključenih u Slagalicu, 30-i dan
od (re)aktivacije automatski se poništava. Ako u trenutku reaktivacije Slagalice,
korisnik nema dovoljno novčanih sredstava na računu, Slagalica će biti promijenjena
u Osnovnu tarifu 2019 uz blokiranje surfanja. U slučaju kad Korisnik u periodu od 45
dana nakon prebacivanja na Osnovnu tarifu 2019 uz blokiranje surfanja ili na
Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja nadoplati račun iznosom dostatnim za
kupnju Slagalice, Slagalica će se automatski reaktivirati. Korisnik može zaustaviti sljedeću automatsku reaktivaciju slanjem ključne riječi STOP na broj 13880. Za
deaktivaciju Slagalice potrebno je poslati poruku sadržaja OSNOVNA2019 na 13888
te će se nakon poslane poruke korisniku aktivirati Osnovna tarifa 2019 uz blokiranje
surfanja čije su cijene definirane važećim Tele2 cjenikom.
10. Automatska reaktivacija Slagalice ne primjenjuje se ako je Korisnik u međuvremenu
promijenio tarifu.
11. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim
brojevima i uslugama s dodanom vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095
1000 *** destinacijama pozivi poruke prema međunarodnim destinacijama nisu
uključeni u Pakete nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Slagalica
definiranima Cjenikom. Pozivi i poruke u roaming-u naplaćuju se sukladno EU
roaming regulativi.
12. Korisnik koji ima aktiviranu slagalicu 10 GB i 600 jedinica minuta i/ili SMS poruka
može u roamingu unutar EU/EEA koristiti nepotrošeni dio megabajta najviše do 6,48
GB (6640 MB). Korisniku koji je u roamingu izvan EU/EEA zemalja i koristi Osnovnu
tarifu 2019 uz blokiranje surfanja, surfanje će i dalje biti omogućeno.
13. Korisnici Slagalice imaju mogućnost aktivirati Slagalicu i prije isteka 30-og dana
ponovnim slanjem ključne riječi navedene u članku 4. i to jednom svaka 24h. U
slučaju aktivacije Slagalice prije isteka 30-og dana, Korisniku se preostali promet iz
prethodne Slagalice briše.
14. Korisnik na Slagalici može kupovati dodatne podatkovne pakete, SMS pakete, pakete
minuta iz aktualne ponude za korisnike bonova koji mogu vrijediti u Hrvatskoj ili izvan
Hrvatske u EU/EEA zemljama. Količina prometa u tim dodatnim paketima, ne zbraja
se s prometom iz Slagalice i ne utječu na datum valjanosti Slagalice.
15. Korisnik prvo troši jedinice minuta i/ili SMS poruka te gigabajte iz Slagalice u odnosu
na kupljene pakete iz aktualne ponude za korištenje u HR te EU/EEA te u odnosu na
gigabajte za korištenje u HR te EU/EEA dodijeljene kroz promocije. Paketi koji traju
manje od 30 dana iz aktualne ponude troše se prije jedinica minuta i/ili SMS poruka
te gigabajta iz aktivirane Slagalice.
16. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan promotivni paket minuta, taj
paket gubi aktivacijom Slagalice. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima
aktivan promotivni SMS paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice. Ako Korisnik u
trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan promotivni podatkovni paket, taj paket
gubi aktivacijom Slagalice.
17. Ako Telemach Hrvatska d.o.o. uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Slagalice
za koje postoji opravdana sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2
usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima se nude
usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju
dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema
takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili
zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili
prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne
ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije),
Telemach Hrvatska d.o.o. ima pravo korisniku deaktivirati Slagalicu te mu aktivirati
Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Cjenikom. Prije
aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti
može raskinuti poslovni odnos u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Uvjete
korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS
poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o
aktivaciji Osnovne tarife.
18. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog
prometa svim Tele2 korisnicima, Telemach Hrvatska d.o.o. može na Slagalici smanjiti
brzinu pristupa internetu na maksimalnu brzinu do 1 Mbps kod slanja i preuzimanja
podataka. Mjere osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će se primjenjivati
samo u situacijama kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do
značajnog usporenja prosječne brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u
određenom vremenskom periodu na određenoj lokaciji. Telemach Hrvatska d.o.o.
zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa svim korisnicima na spomenutoj
lokaciji ili samo određenim korisnicima čiji je doprinos zagušenju najveći.
19. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u
Slagalicu.
20. Prelaskom na Slagalice, brišu se sve postojeće promocije koje Korisnik ima aktivirane
na svom Tele2 računu na bonove.
21. Korisnik može provjeriti preostale jedinice minuta i/ili SMS poruka te podatkovnog
prometa, slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na broj 13880, na portalu Moj Tele2
te na stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa ako pristupa s Tele2
broja na bonove ili utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje, a potom odabrati
željenu informaciju.
22. U slučaju opetovanog kršenja članka 17. ovih uvjeta korištenja, Telemach Hrvatska
d.o.o. zadržava pravo isključenja korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s
trenutnim učinkom.
23. Prilikom korištenja podatkovnog prometa, Tele2 korisnik je obvezan poštivati
zakonsku zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu
pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim
uvjetima poslovanja Telemach Hrvatska d.o.o. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj
komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web
stranici, a Telemach Hrvatska d.o.o. pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne
za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu, o čemu će na primjeren način
upoznati korisnika.
24. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.
25. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Telemach Hrvatska d.o.o., kao i drugi
Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
26. Telemach Hrvatska d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će
Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren
način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 25.4.2019. i izmijenjeni su 01.01.2020.