Uvjeti korištenja slagalice 10 GB i 600 jedinica minuta i/ili SMS poruka


Uvjeti korištenja slagalice 10 GB i 600 jedinica minuta i/ili SMS poruka

1. Aktivacijom slagalice 10 GB i 600 jedinica minuta i/ili SMS poruka, (u daljnjem tekstu: Slagalica) Tele2
korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Slagalice za Tele2 korisnike
bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja). Slagalica iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju od 25.4.2019. do 31.12.2020. godine.

2. Slagalice mogu aktivirati svi Korisnici bonova na glasovnim tarifama.

3. Aktivacijom Slagalice korisniku se dodjeljuje 10240 megabajta podatkovnog prometa i 600 jedinica minuta i/ili SMS poruka.

4. Korisnik aktivira Slagalicu slanjem SMS poruke 10GB600 na 13888

5. Slagalica će biti aktivirana ako Korisnik u trenutku slanja SMS-a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na
računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Slagalice definiran Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu Cjenik). Korisnik može imati aktivnu samo jednu Slagalicu u određenom trenutku. Ako je valjanost korisnikovog računa u trenutku aktivacije Slagalice manja od 30 dana, valjanost se produljuje u skladu s trajanjem Slagalice.

6. Po uspješnoj aktivaciji Slagalice, Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Slagalice bit će
provedena kroz najviše 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju. Jedinice se troše po principu definiranom u Cjeniku.

7. Kada korisnik na Slagalici potroši sav podatkovni promet iz tarife i paketa, daljnje surfanje će biti
onemogućeno i korisnik može birati želi li nastaviti surfanje uz kupovinu jednog od podatkovnih paketa,
aktivaciju jedne od Slagalica ili nastavak surfanja po cijeni koja je definirana Cjenikom za Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja. Ako korisnik odabere surfanje po cijeni definiranoj za Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja, Slagalica će biti promijenjena u Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja i korisnik može iskoristiti preostale jedinice minute i/ili SMS poruke iz slagalice do datuma valjanosti prethodne Slagalice. Nastavak surfanja po cijeni definiranoj u Cjeniku za Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja,
Korisnik može ostvariti slanjem SMS poruke s ključnom riječi SURFAM prema broju 13999, na portalu Moj Tele2 ili na stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa. Osnovna tarifa 2019 uz mogućnost surfanja ostaje aktivna sve dok korisnik ne aktivira Slagalicu iz članka 1. ovih Uvjeta korištenja ili neku drugu slagalicu iz Tele2 ponude. Promet prema broju 13999 se ne naplaćuje.

8. Nakon 30.06.2020. godine Slagalica će biti dostupna samo korisnicima koji su ju aktivirali zaključno s
30.06.2020. i samo automatskom reaktivacijom.

9. Ako 30-i dan od aktivacije Slagalice Korisnik ima na računu novčani iznos koji odgovara ili je veći od iznosa definiranog Cjenikom za Slagalicu, Slagalica će se automatski reaktivirati. Neiskorištena količina usluga uključenih u Slagalicu, 30-i dan od (re)aktivacije automatski se poništava. Ako u trenutku reaktivacije Slagalice, korisnik nema dovoljno novčanih sredstava na računu, Slagalica će biti promijenjena u Osnovnu tarifu 2019 uz blokiranje surfanja. U slučaju kad Korisnik u periodu od 45 dana nakon prebacivanja na Osnovnu tarifu 2019 uz blokiranje surfanja ili na Osnovnu tarifu 2019 uz mogućnost surfanja nadoplati račun iznosom dostatnim za kupnju Slagalice, Slagalica će se automatski reaktivirati. Korisnik može zaustaviti sljedeću automatsku reaktivaciju slanjem ključne riječi STOP na broj 13880. Za deaktivaciju Slagalice potrebno je poslati poruku sadržaja OSNOVNA2019 na 13888 te će se nakon poslane poruke korisniku aktivirati Osnovna tarifa 2019 uz blokiranje surfanja čije su cijene definirane važećim Tele2 cjenikom.

10. Automatska reaktivacija Slagalice ne primjenjuje se ako je Korisnik u međuvremenu promijenio tarifu.

11. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s
dodanom vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095 1000 *** destinacijama pozivi poruke prema međunarodnim destinacijama nisu uključeni u Pakete nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Slagalica definiranima Cjenikom. Pozivi i poruke u roaming-u naplaćuju se sukladno EU roaming regulativi.

12. Korisnik koji ima aktiviranu slagalicu 10 GB i 600 jedinica minuta i/ili SMS poruka može u roamingu unutar EU/EEA koristiti nepotrošeni dio megabajta najviše do 6,48 GB (6640 MB). Korisniku koji je u roamingu izvan
EU/EEA zemalja i koristi Osnovnu tarifu 2019 uz blokiranje surfanja, surfanje će i dalje biti omogućeno.

13. Korisnici Slagalice imaju mogućnost aktivirati Slagalicu i prije isteka 30-og dana ponovnim slanjem ključne riječi navedene u članku 4. i to jednom svaka 24h. U slučaju aktivacije Slagalice prije isteka 30-og dana, Korisniku se preostali promet iz prethodne Slagalice briše.

14. Korisnik na Slagalici može kupovati dodatne podatkovne pakete, SMS pakete, pakete minuta iz aktualne
ponude za korisnike bonova koji mogu vrijediti u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske u EU/EEA zemljama. Količina
prometa u tim dodatnim paketima, ne zbraja se s prometom iz Slagalice i ne utječu na datum valjanosti
Slagalice.

15. Korisnik prvo troši jedinice minuta i/ili SMS poruka te gigabajte iz Slagalice u odnosu na kupljene pakete iz
aktualne ponude za korištenje u HR te EU/EEA te u odnosu na gigabajte za korištenje u HR te EU/EEA
dodijeljene kroz promocije. Paketi koji traju manje od 30 dana iz aktualne ponude troše se prije jedinica minuta i/ili SMS poruka te gigabajta iz aktivirane Slagalice.

16. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan promotivni paket minuta, taj paket gubi
aktivacijom Slagalice. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan promotivni SMS paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan promotivni
podatkovni paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice.

17. Ako Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Slagalice za koje postoji opravdana sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema
mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Slagalicu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Cjenikom.
Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti poslovni odnos u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

18. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim Tele2 korisnicima, Tele2 može na Slagalici smanjiti brzinu pristupa internetu na maksimalnu brzinu do 1 Mbps kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će se primjenjivati samo u situacijama kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do značajnog usporenja prosječne brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom vremenskom periodu na određenoj lokaciji. Tele2
zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa svim korisnicima na spomenutoj lokaciji ili samo određenim korisnicima čiji je doprinos zagušenju najveći.

19. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u Slagalicu.

20. Prelaskom na Slagalice, brišu se sve postojeće promocije koje Korisnik ima aktivirane na svom Tele2
računu na bonove. 21. Korisnik može provjeriti preostale jedinice minuta i/ili SMS poruka te podatkovnog
prometa, slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na broj 13880, na portalu Moj Tele2 te na stranici
mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa ako pristupa s Tele2 broja na bonove ili utipkati *150# i
pritisnuti tipku za pozivanje, a potom odabrati željenu informaciju.

22. U slučaju opetovanog kršenja članka 17. ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo isključenja
korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

23. Prilikom korištenja podatkovnog prometa, Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.


24. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

25. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

26. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 25.4.2019. i izmijenjeni su 01.01.2020.