Uvjeti korištenja slagalice Klasik 500 i Klasik 1500
Uvjeti korištenja slagalice Klasik 500 i Klasik 1500

1. Aktivacijom slagalice Klasik 500 ili slagalice Klasik 1500 (u daljnjem tekstu: Slagalica/e)
Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja
slagalice Klasik 500 i Klasik 1500 za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).
2. Slagalice mogu aktivirati svi Korisnici, osim Korisnika na tarifama Mobilni internet.
3. Slagalice iz ovih Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju od 17.5.2016.g. do
6.6.2017.
4. Korisnici Slagalice Klasik 500 dobivaju paket pogodnosti (dalje u tekstu: Paket ili Paketi)
koji se sastoji od 500 jedinica minuta i/ili SMS prema nacionalnim fiksnim i mobilnim
mrežama (dalje u tekstu: jedinica). Korisnici Slagalice Klasik 1500 dobivaju paket
pogodnosti (dalje u tekstu: Paket ili Paketi) koji se sastoji od 1500 jedinica za minute
i/ili SMS poruke prema nacionalnim fiksnim i mobilnim mrežama. Jedinice se troše po
principu definiranom u Tele2 cjeniku. Naknada za uspostavu poziva nije uključena u
paket jedinica minute i/ili SMS poruka nego se ista naplaćuje prema redovnim
cijenama Slagalica definiranim cjenikom Tele2.
5. Tridesetog 30. (trideseti) dana trajanja Paketa isti će se automatski deaktivirati te će se
automatski aktivirati novi Paketi jedinica za korisnike Slagalica, o čemu će korisnik biti
obaviješten SMS porukom i naplaćena nova naknada za korištenje Slagalice.
Neiskorištena količina usluga uključenih u Pakete trideseti (30.) dan od (re)aktivacije
tada se automatski poništava. Ako je valjanost bona u trenutku aktivacije novih Paketa,
odnosno produljenja Slagalice, manja od 30 dana, valjanost bona se produljuje u skladu
s trajanjem Paketa. Ako u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja
Slagalice korisnik na računu nema dovoljno sredstava na računu za iznos naknade,
Slagalica će biti deaktivirana i Korisnik će biti prebačen na Osnovnu tarifu.
6. Na korisnike Slagalica se primjenjuje automatska reaktivacija zadnje Slagalice koju su
imali aktivnu. Slagalica se automatski aktivira nskon obavljene nadoplate korisničkog
računa u iznosu koji odgovara ili je veći od iznosa definiranog Cjenikom za pojedinu
Slagalicu. Automatska reaktivacija Slagalice se primjenjuje na korisnike u trajanju od
45 dana od prebacivanja na Osnovnu tarifu. Korisnik može zaustaviti sljedeću


automatsku reaktivaciju slanjem ključne riječi STOP na broj 13880. Automatska
reaktivacija se ne primjenjuje ako je korisnik u međuvremenu promijenio tarifu.
7. Od 7.6.2017. Korisnik ne može aktivirati Slagalicu Klasik 500 slanjem SMS poruke
sadržaja KLASIK500 na broj 13888 niti Slagalicu Klasik 1500 slanjem SMS poruke
sadržaja KLASIK1500 na broj 13888. Obje tarife mogu se aktivirati samo automatskom
obnovom.
8. Aktivacija Slagalice će biti provedena kroz najviše 24 sata od slanja zahtjeva za
aktivaciju.
9. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim brojevima
i uslugama s dodanom vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095 1000 ***
destinacijama izuzev Tele2 Službe za korisnike, pozivi i poruke prema međunarodnim
destinacijama i pozivi i poruke u roamingu izvan EEA nisu uključeni u Pakete nego se
isti naplaćuju prema redovnim cijenama Slagalica definiranima cjenikom Tele2.
10. Od 7.6.2017., Korisnici Slagalica nemaju mogućnost aktivirati novu Slagalicu prije isteka
tridesetog (30.) dana trajanja stare Slagalice.
11. Korisnik na Slagalicama Klasik 500 i Klasik 1500 može kupovati dodatne opcije i to u
obliku podatkovnih paketa, SMS paketa i paketa minuta. Dodatni paketi minuta (50
minuta, 100 minuta, 200 minuta) se ne zbrajaju s paketom jedinica iz Slagalica. Dodatni
SMS paketi (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka) se ne zbrajaju sa SMS jedinicama
Slagalice.
12. Prelaskom na Slagalice Klasik 500 i Klasik 1500 Korisnik ne zadržava postojeće
promocije (Zauvijek, Zauvijek Božić 2011, Škola 2012, Posebna ponuda za postojeće
korisnike, Zauvijek iz posebnih promotivnih start paketa i Zauvijek 2013) aktivirane na
svom Tele2 računu na bonove.
13. Za deaktivaciju Slagalice potrebno je poslati poruku sadržaja SLAGALICASTOP na
13888, te će se nakon poslane poruke korisniku aktivirati Osnovna tarifa cijene čije su
definirane važećim Tele2 cjenikom.
14. Ako Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Slagalice za koje postoji
opravdana sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što
uključuje i neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje
omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog prometa
i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i


dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2
usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili
proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje
Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku
deaktivirati Slagalicu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama
definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS
kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s
korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u skladu s Općim
uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom
ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo
nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.
15. Korisniku se prvo troše jedinice dodijeljene u Slagalici, u odnosu na minute i SMS
promet koje je korisnik prenio na Slagalicu. Ako Korisnik u trenutku prelaska na
Slagalicu ima aktivan bonus paket minuta, taj paket gubi aktivacijom Slagalice. Ako
Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan bonus SMS paket, taj paket gubi
aktivacijom Slagalice. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan bonus
podatkovni paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice. Prelaskom na Slagalice s tarifa
Klasik, Totalna, Smart, Smiley i promotivnih verzija navedenih tarifa Korisnik gubi paket
minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa. Prelaskom na pretplatu Korisnik
gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u Pakete.
16. Za provjeru stanja jedinica minuta i/ili SMS poruka, Korisnik treba utipkati *150# i
pritisnuti tipku za pozivanje, a potom odabrati 2 za Bonuse/Pakete. Stanje jedinica
minute i/ili SMS poruka može provjeriti i biranjem kombinacije 150*12#, slanjem SMS
poruke teksta STANJE na broj 13880 bez dodatne naknade te na portalu Moj Tele2.
17. U slučaju opetovanog kršenja članka 15. ovih Uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo
isključenja korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.
18. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži i
Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici, a Tele2 pridržava pravo
poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu,
o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.


19. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.
20. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
21. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 21.7.2017.