Uvjeti korištenja SMS paketa za Tele2 pretplatnike od 15.04.2014.

UVJETI KORIŠTENJA PAKETA SMS PORUKA ZA TELE2 PRETPLATNIKE
važeći za korisnike koji su ih aktivirali od 15.04.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Aktivacijom Tele2 Paketa 100 SMS, aktivacijom Tele2 Paketa 250 SMS, aktivacijom Tele2 Paketa 500
SMS, aktivacijom Tele2 Paketa 1000 SMS, aktivacijom Tele2 Paketa 2000 SMS odnosno aktivacijom
Tele2 Paketa 3000 SMS (u daljnjem tekstu zajedno: Paketi SMS poruka) Tele2 pretplatnik (u daljnjem
tekstu: Pretplatnik ili Pretplatnici) prihvaća ove Uvjete korištenja paketa SMS poruka (u daljnjem tekstu:
Uvjeti korištenja).
2) Privatni i poslovni Pretplatnici, osim Pretplatnika na tarifama u čijim je uvjetima naznačeno drugačije te
Pretplatnika tarifnih modela: Mobilni internet, Tele2 CARNet, Smiley, Revolucija, Plan 0, Poslovna tarifa
0, Poslovna tarifa 95, Poslovna tarifa 100, Poslovna tarifa 195, Poslovna tarifa 285 i Poslovna tarifa 295,
pakete iz ovih Uvjeta korištenja mogu aktivirati od 15. travnja 2014. godine. Paket će se Pretplatniku
aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon slanja aktivacijskog SMS-a.
3) Novčani iznos mjesečne naknade pojedinog Paketa SMS poruka kao i uključena količina minuta
definirani su službenim Cjenikom Tele2 koji je dostupan na www.tele2.hr.
4) Privatni Pretplatnik aktivira paket na sljedeći način:
a) Paket 100 SMS slanjem SMS poruke s ključnom riječi SMS100 ili putem portala Moj Tele2,
b) Paket 250 SMS slanjem SMS poruke s ključnom riječi SMS250 ili putem portala Moj Tele2,
c) Paket 500 SMS slanjem SMS poruke s ključnom riječi SMS500 ili putem portala Moj Tele2,
d) Paket 1000 SMS slanjem SMS poruke s ključnom riječi SMS1000 ili putem portala Moj Tele2,
e) Paket 2000 SMS slanjem SMS poruke s ključnom riječi SMS2000 ili putem portala Moj Tele2, a
f) Paket 3000 SMS slanjem SMS poruke s ključnom riječi SMS3000 ili putem portala Moj Tele2.
Poruka s ključnom riječi se šalje na broj 13880.
5) Poslovni Pretplatnici pakete aktiviraju putem ovlaštenog prodajnog predstavnika, na ovlaštenom Tele2
prodajnom mjestu, putem poziva Službi za korisnike ili putem portala Moj Tele2, a deaktiviraju slanjem
ključne riječi kako je definirano u točki 9 ovih Uvjeta korištenja.
6) U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti više različitih Paketa SMS poruka dok
višestruka aktivacija istog paketa nije moguća.
7) Mjesečne naknade i pripadajući broj SMS poruka pojedinog Paketa SMS poruka obračunavat će se
korisnicima u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije. Neiskorištena količina SMS poruka uključena u iznos mjesečne naknade Paketa SMS poruka ne prenosi
se u sljedeće obračunsko razdoblje. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, obračunsko razdoblje se
definira kao kalendarski mjesec, odnosno razdoblje do 01. do posljednjeg dana u mjesecu.
8) Bez obzira na dan aktivacije, broj SMS poruka uključenih u iznos mjesečne naknade za korištenje
Paketa SMS poruka se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u kojem je Paket SMS poruka
aktiviran. Jednom aktivirani Paket SMS poruka ostaje aktiviran dok ga pretplatnik ne deaktivira u skladu
s točkom 9 ovih Uvjeta korištenja.
9) Ukoliko pretplatnik želi deaktivirati Paket minuta, isto može učiniti slanjem SMS poruke s ključnom riječi:
a) STOP100SMS za deaktivaciju Paketa 100 SMS,
b) STOP250SMS za deaktivaciju Paketa 250 SMS,
c) STOP500SMS za deaktivaciju Paketa 500 SMS,
d) STOP1000SMS za deaktivaciju Paketa 1000 SMS,
e) STOP2000SMS za deaktivaciju Paketa 2000 SMS,
f) STOP3000SMS za deaktivaciju Paketa 3000 SMS,
Poruka s ključnom riječi se šalje na broj 13880.
Paket SMS poruka će biti deaktiviran na kraju obračunskog razdoblja u kojem je podnesen zahtjev za
deaktivaciju.
10) Nakon što Pretplatnik iskoristi SMS poruke iz svih aktiviranih paketa, preostale SMS poruke će mu se
naplaćivati po cijenama definiranim službenim Tele2 Cjenikom za tarifni model koji Pretplatnik koristi.
11) Naknada za Paket SMS poruka nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu
tarife koju Pretplatnik koristi.
12) SMS poruke ostvarene u roamingu ili prema međunarodnim brojevima nisu uključeni u iznos mjesečne
naknade Paketa SMS poruka, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima
službenim Cjenikom Tele2.
13) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti količinu potrošenih SMS poruka šaljući ključnu riječ SMS?
na broj 13880.
14) U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju korištenja usluge
u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje,
ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 zadržava
pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu
mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM
karticu.
15) Paket je moguće kombinirati s drugim promotivnim ponudama. 16) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
17) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.