Uvjeti korištenja stare tarife Smiley za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja tarife SMILEY za Tele2 korisnike bonova*

1. Aktivacijom tarife Smiley (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Smiley za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi Korisnici, osim Korisnika na tarifama Pričalica (stara), Mobilni internet i
Međunarodna tarifa.

3. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja SMILEY na broj 888. Slanje SMS poruke na broj 888
naplaćuje se sukladno službenom cjeniku za tarifni model koji Korisnik koristi. Korisnik koji je aktivirao Tarifu
na navedeni način može ostvariti pogodnosti koje se sastoje od prava na slanje besplatnih SMS poruka prema
nacionalnim mrežama, prava na bonus podatkovni paket te povoljnije cijene poziva prema nacionalnim
mrežama (dalje u tekstu: Pogodnosti). Pravo na Pogodnosti Korisnik stječe nadoplatom korisničkog računa
bonom u vrijednosti definiranoj važećim Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu:
Tele2 Cjenik).

4. Tarifa i Pogodnosti definirani su važećim Tele2 cjenikom.

5. Pogodnosti Tarife moguće je ostvariti samo redoslijedom i na način aktivacije opisan u točki 3 ovih Uvjeta
korištenja. Ukoliko se Korisnik neće pridržavati opisane aktivacijske procedure za Tarifu, neće mu biti
dodijeljene definirane pogodnosti.

6. U trenutku dodjeljivanja Pogodnosti iz točke 3 ovih Uvjeta korištenja Korisnik će biti obaviješten SMS
porukama.

7. Jednom aktivirane, Pogodnosti traju 30 dana. Kako bi Korisnik produljio korištenje Pogodnosti, treba izvršiti
nadoplatu računa bonom u vrijednosti definiranoj Tele2 Cjenikom (dalje u tekstu: Nadoplata). Ukoliko nakon
isteka 30 dana Korisnik ne izvrši novu Nadoplatu isti gubi pravo na Pogodnosti. U slučaju da Korisnik izvrši
novu Nadoplatu prije isteka navedenog razdoblja od 30 dana, a prije nego je potrošio ranije dodijeljeni
Podatkovni paket, neiskorištena količina Podatkovnog paketa će se zbrojiti sa vrijednosti Podatkovnog paketa
dodijeljenog pri novoj Nadoplati. U tom slučaju trajanje Pogodnosti se produljuje za 30 dana od dana zadnje
Nadoplate.

8. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife i Pogodnosti iz ovih Uvjeta korištenja,
koje može ukazivati na zlouporabu ili neovlašteno korištenje, Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se
obavještava o tome da mu je aktivirana Osnovna tarifa koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2
cjenikom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički
odnos u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim
pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka
SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

9. Za provjeru stanja i datuma valjanosti bonus podatkovnog prometa Korisnik treba utipkati *150# i pritisnuti
tipku za pozivanje, te potom odabrati 2 za Bonuse.

10. Tarifa ne podržava korištenje usluge SMS sponzor, tj. Korisnik ne može nadoplatiti drugi Tele2 račun na
bonove.

11. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.* Tarifa je dostupna za aktivaciju do 07.11.2012.