Uvjeti korištenja tarifa Business Revolucija 150 i Business Revolucija 250


Uvjeti korištenja objavljeni: 09.03.2016.
UVJETI KORIŠTENJA TARIFA
"Business Revolucija 150 i Business Revolucija 250"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za promjenom tarife (dalje u tekstu:
Zahtjev) Tele2 poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja. Tarife
Business Revolucija 150 i Business Revolucija 250 iz ovih Uvjeta korištenja (dalje u tekstu: Tarife) dostupne
su za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa od 08.02.2016. do 13.03.2016. na svim prodajnim
kanalima, a nakon 13.03.2016. samo na kanalima direktne prodaje poslovnim korisnicima.
2) Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarifa u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2. Pretplatnik koji
je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak
sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu:
Popis).
3) Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik, a na kojega glasi Tarifa može tijekom korištenja ove tarife
zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom, te je pretplatnički odnos za takve priključke
zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.
4) Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno trajanje) Pretplatnik koji je
ujedno i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će Obvezno trajanje za taj
priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
5) U iznos mjesečne naknade Tarife Business Revolucija 150 uključeno je:
• neograničen broj minuta razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
• neograničen broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj, te
• 3 GB podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
• Usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade
Tarifa, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom.
• Sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku.
6) U iznos mjesečne naknade Tarife Business Revolucija 250 uključeno je:
• neograničen broj minuta razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
Uvjeti korištenja objavljeni: 09.03.2016.
• neograničen broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj, te
• 5 GB podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
• Usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade
Tarifa, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom.
• Sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku.
7) Mjesečna naknada za Tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2 (dalje u tekstu: Cjenik). Iznos mjesečne
naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.
8) Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja pripadajuću količinu podatkovnog prometa, sav
dodatni podatkovni promet bit će mu naplaćeni po cijenama utvrđenim Cjenikom za Tarifu istovjetno kao i
za sve ostale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade Tarife.
9) U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.
10) Neiskorištena količina podatkovnog prometa uključenih u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće biti
prenesena u sljedeći mjesec.
11) Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku kojemu je Tarifa aktivirana na polovici
mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća
puni iznos mjesečne naknade Tarife.
12) Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega
se isti automatski prekida.
13) Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
14) U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što će Tele2 posebice
smatrati slučajeve u kojima promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju
poziva dobivanje bonus iznosa na temelju omjera iznosi 90% ukupnog odlaznog prometa prema takvim
mrežama i 10% dolaznog prometa, zatim u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje
usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2
Uvjeti korištenja objavljeni: 09.03.2016.
usluga za neželjene elektroničke komunikacije, Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti
korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s
trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.
15) Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za promjenom tarife, u
trenutku aktivacije nove Tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao na staroj tarifi.
16) Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
17) Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu sa ili bez Obaveznog trajanja. Obavezno trajanje može iznositi
12 ili 24 mjeseca.
18) Dozvoljene promjene tarife na i sa Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima promjena glasovnih tarifa
za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr.
19) Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik može prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s Tarifom
na drugu pravnu osobu tijekom Obveznog trajanja.
20) Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog Pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari Pretplatnik
imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
21) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
22) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.