Uvjeti korištenja Tarife 100 važeći za korisnike aktivirane u promotivnom periodu od 02.09.2013. do 14.04.2014.


UVJETI KORIŠTENJA TARIFE 100
važeći za korisnike aktivirane u promotivnom periodu od 02.09.2013. do 14.04.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za promjenom tarife (dalje u tekstu:
Zahtjevi) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 Tarife 100. Tarifa
100 iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa u promotivnom
razdoblju od 02.09.2013. do 14.04.2014.
2. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife 100 u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2. Pretplatnik
koji je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak
sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu:
Popis).
3. Tarifu 100 mogu aktivirati novi Pretplatnici
4. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik na kojega glasi Tarifa 100 može tijekom korištenja ove tarife
zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom 100, te je pretplatnički odnos za takve priključke
zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.
5. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje) Pretplatnik koji je ujedno
i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj priključak biti
definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
6. Mjesečna naknada za Tarifu 100 definirana je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne naknade plaća se po
svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu100.
7. U iznos mjesečne naknade Tarife 100 uključeno je:
- 500 minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj,
- 500 SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te
- 1 GB podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
Usluge s dodanom vrijednošću i usluge s posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade Tarife
100, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.
8. Pripadajuća količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama kao i količina SMS poruka i
podatkovnog prometa uključenog u Tarifu 100 te sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku Tele2
usluga.
9. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta razgovora
prema svim mobilnim i fiksnim mrežama te iskoristi pripadajuću količinu SMS poruka i podatkovnog prometa,
sve dodatne minute, SMS poruke i podatkovni promet naplaćuju se Pretplatniku po cijenama utvrđenim Tele2
cjenikom za Tarifu 100 istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade za
Tarifu 100.
10. Mjesečna naknada za Tarifu 100 ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje
zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku. Na ovaj iznos PDV se
ne obračunava.
11. Neiskorištena količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama kao i neiskorištena količina
SMS poruka i podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće biti prenesena u
sljedeći mjesec.
12. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.
13. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi 100 s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu 100 na polovici mjeseca
bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća puni iznos
mjesečne naknade.
14. Ukupna količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama i količina SMS poruka i
dodijeljenog podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi 100 sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik
koji se pretplatio na Tarifu 100 na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu pripadajuće količine minuta
razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama, polovicu pripadajućih SMS poruka te polovicu pripadajućeg
podatkovnog prometa uključenog u Tarifu 100. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos
minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama, punu količinu SMS poruka te puni iznos podatkovnog
prometa uključenog u Tarifu 100.
15. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega
se isti automatski prekida.
16. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju korištenja usluge u
svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje, ali se ne
ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju da Pretplatnik prema
ocjeni Tele2 ostvaruje povećani odlazni promet prema brojevima drugih operatora koji omogućavaju primatelju
prometa dobivanje bonusa temeljem dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog prometa
prema takvim mrežama i dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti
korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s
trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.
17. Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu 100 iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za promjenom tarife,
u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao na staroj tarifi.
18. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
19. Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu 100 sa ili bez obaveznog trajanja pretplatničkog Ugovora.
Obavezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
20. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tarife 100 za Pretplatnike određene su Pravilima promjena glasovnih
tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.
21. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s
Tarifom 100 na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako priključak nema
obvezno trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja koje se prenosi
na drugu pravnu osobu.
22. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari Pretplatnik
imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
23. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
24. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik odnosno Poslovni korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.