Uvjeti korištenja Tarife 25

UVJETI KORIŠTENJA TARIFE 25
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za promjenom tarife (dalje u
tekstu: Zahtjevi) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2
Tarife 25 (tarifa se od 05.09.2012. do 09.10.2012. zvala Mini 25). Tarifa 25 dostupna je za aktivaciju
i ugovaranje pretplatničkog odnosa u promotivnom razdoblju od 10.10.2012. do 14.04.2014. i od
08.06.2014. do 31.05.2015. i od 05.06.2015. do 31.12.2019. samo u kanalu direktne prodaje.
2. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife 25 u skladu s Općim uvjetima poslovanja Tele2.
Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za
svaki pojedini priključak sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini
njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).
3. Tarifu 25 mogu aktivirati novi Pretplatnici te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene postojeću
tarifu na Tarifu 25.
4. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik na kojega glasi Tarifa 25 može tijekom korištenja ove
tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom 25, te je pretplatnički odnos za
takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.
5. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje) poslovni
Pretplatnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj priključak
biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
6. Mjesečna naknada za Tarifu 25 definirana je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne naknade
plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tele2 Tarifu 25.
7. Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg Pretplatnik plaća svaki puni mjesec,
neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji.
8. U iznos mjesečne naknade Tarife 25 (dalje u tekstu: paket Tarifa 25) uključena je:
- određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
Sve ostale usluge naplaćuju se posebno i nisu uključene u iznos mjesečne naknade Tarife 25.
9. Količina podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade Tarife 25 kao i sva ostala
obilježja tarife te pripadne cijene za pojedine usluge naznačene su u Tele2 Cjeniku usluga.
10. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu
podatkovnog prometa u svojoj Tarifi 25, sav dodatni podatkovni promet naplaćuje se Pretplatniku po
cijenama utvrđenim Tele2 Cjenikom.

11. Neiskorištena vrijednost podatkovnog prijenosa iz paketa Tarifa 25 tijekom jednog mjeseca neće
biti prenesena u sljedeći mjesec.
12. Mjesečna naknada Tarife 25 ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se
naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku.
Na ovaj iznos PDV se ne obračunava.
13. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači
da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio
na Tarifi 25 s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na
Tarifu 25 na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni
puni mjesec Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade.
14. Ukupna količina dodijeljenog podatkovnog prometa u Tarifi 25 u mjesecu aktivacije bit će
dodijeljena u punom iznosu u mjesecu aktivacije. Na primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na Tarifu
25 na polovici mjeseca imat će pravo na punu količinu ukupnog podatkovnog prometa uključenog u
Tarifu 25.
15. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta
nakon čega se isti automatski prekida.
16. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, zatim u slučaju
korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih
osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke
komunikacije), te u slučaju da Pretplatnik prema ocjeni Tele2 ostvaruje povećani odlazni promet
prema brojevima drugih operatora koji omogućavaju primatelju prometa dobivanje bonusa temeljem
dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2
usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim
učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.
17. Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu 25 iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za
promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije
koje je imao na staroj tarifi.
18. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.
19. Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu 25 sa ili bez obveznog trajanja pretplatničkog
Ugovora. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
20. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tarife 25 za Pretplatnike određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.
21. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini
priključak s Tarifom 25 na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako
priključak nema obvezno trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti i tijekom
obveznog trajanja ugovora.
22. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
23. Uz Tarifu 25 Pretplatnik može dodatno kupiti ili aktivirati podatkovne pakete.
24. U slučaju da Pretplatnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2 će
ograničiti korištenje usluga sukladno Općim uvjetima poslovanja Tele2.

25. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut od
strane Tele2 krivnjom Pretplatnika, Pretplatnik će biti obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne
naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da Pretplatnik jednostrano
raskine Ugovor prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa Pretplatnik je
obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja
Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade
povoljnije za Pretplatnika.
26. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
27. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik odnosno Pretplatnik
koji je ujedno i poslovni korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili
na drugi primjeren način.