Uvjeti korištenja Tarife 75 važeći za korisnike aktivirane u promotivnom periodu od 01.06.2013. do 31.05.2015.

UVJETI KORIŠTENJA TARIFE 75
važeći za korisnike aktivirane u promotivnom periodu od 01.06.2013. do 31.05.2015.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za promjenom tarife (dalje u tekstu:
Zahtjevi) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 Tarife 75. Tarifa 75
iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa u promotivnom razdoblju
od 01.06.2013. do 31.03.2014. te od 30.04.2015. do 31.05.2015. putem kanala direktne prodaje u suradnji s
partnerom H1 d.d..
2. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife 75 u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2. Pretplatnik
koji je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak
sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu:
Popis).
3. Tarifu 75 mogu aktivirati novi Pretplatnici te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene postojeću tarifu na
Tarifu 75.
4. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik na kojega glasi Tarifa 75 može tijekom korištenja ove tarife
zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom 75, te je pretplatnički odnos za takve priključke
zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.
5. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje) Pretplatnik koji je
ujedno i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj
priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
6. Mjesečna naknada za Tarifu 75 definirana je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne naknade plaća se po
svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu75.
7. U iznos mjesečne naknade Tarife 75 uključeno je:
- 250 minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj,
- 250 SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te
- 1 GB podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj. Usluge s dodanom vrijednošću i usluge s posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade Tarife
75, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.
Korisnici koji putem kanala direktne prodaje u suradnji s partnerom H1 d.d. postanu pretplatnici prijenosom
broja iz druge mreže na Tele2 pretplatu uz odabir Tarife 75 uz obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca u
razdoblju od 30.04.2015. do 31.05.2015. ostvarit će pogodnost u vidu popusta na mjesečnu naknadu tako da
će mjesečna naknada za ove korisnike tijekom prvih 12 mjeseci iznositi 55 kuna.
8. Pripadajuća količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama kao i količina SMS poruka i
podatkovnog prometa uključenog u Tarifu 75 te sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku
Tele2 usluga.
9. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta razgovora
prema svim mobilnim i fiksnim mrežama te iskoristi pripadajuću količinu SMS poruka i podatkovnog prometa,
sve dodatne minute, SMS poruke i podatkovni promet naplaćuju se Pretplatniku po cijenama utvrđenim Tele2
cjenikom za Tarifu 75 istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade za
Tarifu 75.
10. Mjesečna naknada za Tarifu 75 ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje
zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku. Na ovaj iznos PDV se
ne obračunava.
11. Neiskorištena količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama kao i neiskorištena
količina SMS poruka i podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće biti
prenesena u sljedeći mjesec.
12. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.
13. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi 75 s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu 75 na polovici
mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća
puni iznos mjesečne naknade.
14. Ukupna količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama i količina SMS poruka bit će
također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi 75 sa ukupnim
brojem dana u tom mjesecu. Podatkovni promet će biti dodijeljen u punom iznosu. Na primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na Tarifu 75 na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu pripadajuće količine minuta razgovora
prema svim mobilnim i fiksnim mrežama, polovicu pripadajućih SMS poruka te pun iznos pripadajućeg
podatkovnog prometa uključenog u Tarifu 75. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos
minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama, punu količinu SMS poruka te puni iznos
podatkovnog prometa uključenog u Tarifu 75.
15. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega
se isti automatski prekida.
16. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju korištenja usluge u
svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje, ali se ne
ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju da Pretplatnik
prema ocjeni Tele2 ostvaruje povećani odlazni promet prema brojevima drugih operatora koji omogućavaju
primatelju prometa dobivanje bonusa temeljem dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između
odlaznog prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo po svom izboru
Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti
pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.
17. Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu 75 iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za promjenom
tarife, u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao na staroj
tarifi.
18. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
19. Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu 75 sa ili bez obaveznog trajanja pretplatničkog Ugovora.
Obavezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
20. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tarife 75 za Pretplatnike određene su Pravilima promjena glasovnih
tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.
21. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s
Tarifom 75 na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako priključak nema
obvezno trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja koje se
prenosi na drugu pravnu osobu. 22. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
23. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
24. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik odnosno Poslovni korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.