Uvjeti korištenja tarife Bla bla za Tele2 korisnike bonovaUvjeti korištenja tarife Bla bla za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom tarife Bla bla (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Bla bla za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu Bla bla (u daljnjem tekstu: Tarifa) mogu aktivirati svi korisnici, osim korisnika na tarifama Pričalica
(stara) i Mobilni internet.

3. Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju od 1.3.2014.

4. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja BLABLA na broj 13888. Slanje SMS poruke na broj
13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu: Tele2 cjenik)
za tarifu koju Korisnik koristi.

5. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko Korisnik u trenutku slanja SMS-
a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife.

6. Korisnici Tarife dobivaju i paket pogodnosti (dalje u tekstu: Paket ili Paketi) koji se sastoji od 1000 minuta
prema svim mrežama u Hrvatskoj i 1000 SMS poruka prema svim mrežama u Hrvatskoj.

7. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s dodanom
vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095 1000 *** destinacijama, pozivi prema međunarodnim
destinacijama i pozivi u roamingu nisu uključeni u Pakete nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Tarife
definiranima cjenikom Tele2.

8. Po uspješnoj aktivaciji Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Paketa će biti provedena kroz
najviše 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju. Naknada za uspostavu poziva nije uključena u paket minuta
nego se ista naplaćuje prema redovnim cijenama Tarife definiranim cjenikom Tele2.

9. Trajanje Paketa je 30 dana od dana aktivacije Paketa, te se neiskorištena količina usluga uključenih u Pakete
po proteku navedenog roka od 30 dana automatski poništava. Nakon 30 dana automatski se aktiviraju novi
Paketi od 1000 minuta i 1000 SMS-ova i naplaćuje se nova naknada za 30 dana korištenja. Ukoliko je valjanost
bona u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja Tarife manja od 30 dana, valjanost bona se
produljuje u skladu s trajanjem Paketa. Ukoliko u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja tarife
korisnik na računu nema dovoljno sredstava na računu za iznos naknade, Tarifa će biti deaktivirana i Korisnik
će biti prebačen na Osnovnu tarifu.

10. Korisnik na Tarifi može kupovati dodatne podatkovne pakete, SMS pakete i pakete minuta. Dodatni paketi
minuta (50 minuta, 100 minuta, 200 minuta) se ne zbrajaju s paketom minuta iz Tarife.
Dodatni SMS paketi (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka) se ne zbrajaju sa SMS paketom iz Tarife.

11. Prelaskom na Tarifu Korisnik ne zadržava postojeće promocije (Zauvijek, Zauvijek Božić 2011, Škola 2012,
Posebna ponuda za postojeće korisnike, Zauvijek iz posebnih promotivnih start paketa i Zauvijek 2013)
aktivirane na svom Tele2 računu na bonove.

12. Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan paket minuta 50 minuta, 100 minuta i/ili 200
minuta, količina prometa iz paketa minuta neće se zbrojiti s novoaktiviranim paketom 1000 minuta iz Tarife.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na tarifu ima aktivan SMS paket 100 poruka, 500 poruka i/ili 1000 poruka,
količina prometa iz SMS paketa neće se zbrojiti s novoaktiviranim SMS paketom 1000 SMS-ova iz Tarife.
Korisniku se prvo troše minute i SMS promet dodijeljen u tarifi Bla bla, u odnosu na minute i SMS promet koje
je korisnik prenio na Tarifu.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan bonus paket minuta, taj paket gubi aktivacijom Tarife.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan bonus SMS paket, taj paket gubi aktivacijom Tarife.
Prelaskom s Tarife na tarifu Smart, Revolucija ili Pričalica Korisnik gubi paket minuta iz Tarife.
Prelaskom na tarifu Smiley Korisnik gubi SMS paket.
Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u Pakete.

13. Za provjeru stanja minuta i SMS paketa Korisnik treba utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje. Potom
treba odabrati 2 za Bonuse/Pakete. Stanje paketa minuta može provjeriti i biranjem kombinacije 150*6#, a stanje
SMS paketa može provjeriti i biranjem kombinacije *150*7#.

14. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife za koje postoji opravdana sumnja na
neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema mrežama
u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog
prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa,
i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu
izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne
ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku
deaktivirati Tarifu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom.
Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da
Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u skladu s Općim
uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS
poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

15. U slučaju opetovanog kršenja članka 14 ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo isključenja korisničkog
broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.
16. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj
komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici, a Tele2 pridržava pravo
poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu, o čemu će na primjeren
način upoznati korisnika.
17. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.
18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
19. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.