Uvjeti korištenja tarife Klasik za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja tarife Klasik za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom tarife Klasik (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Klasik za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Tarifu Klasik (u daljnjem tekstu: Tarifa) mogu aktivirati svi korisnici, osim korisnika na tarifama Pričalica
(stara) i Mobilni internet.

3. Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za nove aktivacije od 20.3.2014. do 16.05.2016.

Postojeći korisnici tarife iz ovih Uvjeta korištenja zadržavaju mogućnost obnove tarife svakih 30 dana
uz poštivanje uvjeta navedenih u točki 9 ovih Uvjeta.

4. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja KLASIK na broj 13888. Slanje SMS poruke na
broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu:
Tele2 cjenik) za tarifu koju Korisnik koristi.

5. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko Korisnik u trenutku slanja
SMS-a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife.

6. Korisnici Tarife dobivaju i tarifni paket pogodnosti (dalje u tekstu: Paket ili Paketi) koji se sastoji od 1000
minuta prema svim mrežama u Hrvatskoj i 1000 SMS poruka prema svim mrežama u Hrvatskoj.

7. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s
dodanom vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095 1000 *** destinacijama, pozivi prema
međunarodnim destinacijama i pozivi u roamingu nisu uključeni u Pakete nego se isti naplaćuju prema
redovnim cijenama Tarife definiranima cjenikom Tele2.

8. Po uspješnoj aktivaciji Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Paketa će biti provedena
kroz najviše 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju. Naknada za uspostavu poziva nije uključena u
paket minuta nego se ista naplaćuje prema redovnim cijenama Tarife definiranim cjenikom Tele2.
17.05.2016 Promjena u točki 3 Uvjeta korištenja
9. Trajanje Paketa je 30 dana od dana aktivacije Paketa, te se neiskorištena količina usluga uključenih u
Pakete po proteku navedenog roka od 30 dana automatski poništava. Nakon 30 dana automatski se
aktiviraju novi Paketi od 1000 minuta i 1000 SMS-ova i naplaćuje se nova naknada za 30 dana
korištenja. Ukoliko je valjanost bona u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja Tarife
manja od 30 dana, valjanost bona se produljuje u skladu s trajanjem Paketa. Ukoliko u trenutku
aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja tarife korisnik na računu nema dovoljno sredstava na
računu za iznos naknade, Tarifa će biti deaktivirana i Korisnik će biti prebačen na Osnovnu tarifu.

10. Korisnici tarife Klasik imaju mogućnost aktivirati tarifu i prije isteka 30 dana i to ponovnim slanjem ključne
riječi KLASIK na 13888 i to jednom svaka 24h. U slučaju aktivacije tarife prije isteka 30 dana korisniku
će biti dodijeljeni Paketi od 1000 minuta prema svim mrežama u Hrvatskoj i 1000 SMS poruka. Novi
dodijeljeni Paketi brišu od prije dodijeljene Pakete navedene u točki 6 ovih Uvjeta.
Paketi vrijede 30 dana od reaktivacije, nakon čega se tarifa reaktivira kako je opisano u točki 9 ovih
Uvjeta.

11. Korisnik na Tarifi može kupovati dodatne opcije i to u obliku podatkovnih paketa, SMS paketa i paketa
minuta. Dodatni paketi minuta (50 minuta, 100 minuta, 200 minuta) se ne zbrajaju s paketom minuta iz
Tarife. Dodatni SMS paketi (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka) se ne zbrajaju sa SMS paketom iz
Tarife.

12. Prelaskom na Tarifu Korisnik ne zadržava postojeće promocije (Zauvijek, Zauvijek Božić 2011, Škola
2012, Posebna ponuda za postojeće korisnike, Zauvijek iz posebnih promotivnih start paketa i Zauvijek
2013) aktivirane na svom Tele2 računu na bonove.

13. Za deaktivaciju tarife potrebno je poslati poruku sadržaja OSNOVNA na 13888, nakon poslane poruke
korisniku će se aktivirana Osnovna tarifa cijene koje su definirane važećim Tele2 cjenikom.

14. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife za koje postoji opravdana sumnja na
neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema
mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na
temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema takvim
mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga
u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili
trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke
komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Tarifu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se
naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će
zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s
korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u skladu s Općim uvjetima
poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS
poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne
tarife.

15. Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan dodatni paket minuta 50 minuta, 100 minuta
i/ili 200 minuta, količina prometa iz dodatnog paketa minuta neće se zbrojiti s novoaktiviranim paketom
1000 minuta iz Tarife. 17.05.2016 Promjena u točki 3 Uvjeta korištenja
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na tarifu ima aktivan dodatni SMS paket 100 poruka, 500 poruka
i/ili 1000 poruka, količina prometa iz dodatnog SMS paketa neće se zbrojiti s novoaktiviranim SMS
paketom 1000 SMS-ova iz Tarife.
Korisniku se prvo troše minute i SMS promet dodijeljeni u tarifi Klasik, u odnosu na minute i SMS promet
koje je korisnik prenio na Tarifu. Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan bonus paket
minuta, taj paket gubi aktivacijom Tarife. Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Tarifu ima aktivan
bonus SMS paket, taj paket gubi aktivacijom Tarife. Prelaskom s Tarife na tarifu Totalna, Smart,
Revolucija ili Pričalica Korisnik gubi paket minuta iz Tarife. Prelaskom na tarifu Smiley i Totalna Korisnik
gubi SMS paket. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u
Pakete.

16. Za provjeru stanja minuta i SMS paketa Korisnik treba utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje. Potom
treba odabrati 2 za Bonuse/Pakete. Stanje paketa minuta može provjeriti i biranjem kombinacije 150*6#,
a stanje SMS paketa može provjeriti i biranjem kombinacije *150*7#.

17. Za deaktivaciju tarife potrebno je poslati poruku sadržaja OSNOVNA na 13888, nakon poslane poruke
korisniku će se aktivirana Osnovna tarifa cijene koje su definirane važećim Tele2 cjenikom.

18. U slučaju opetovanog kršenja članka 14 ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo isključenja
korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

19. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u
javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici,
a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
internetu, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
20. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

21. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

22. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 17.05.2016.