Uvjeti korištenja tarife Među nama za Tele2 pretplatnike aktivirane nakon 30.03.2012.UVJETI KORIŠTENJA TARIFE MEĐU NAMA
za Tele2 pretplatnike aktivirane nakon 30.03.2012.

(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za promjenom tarife (dalje u tekstu:
Zahtjevi) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 tarife Menu nama.
Tarifa Menu nama opisana u ovim Uvjetima korištenja dostupna je za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog
odnosa u od 30.03.2012.
2. Ugovor o korištenju tarife Menu nama sklopljen je u trenutku prihvaćanja Zahtjeva od strane Tele2.
3. Pretplatnik može aktivirati tarifu Menu nama na bilo kojem od Tele2 ovlaštenih prodajnih mjesta,
potpisivanjem Zahtjeva iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja. Poslovni Pretplatnik pojedinačni pretplatnički odnos
za priključke na tarifi Menu nama zasniva potpisom Zahtjeva iz točke 1, odnosno u trenutku uključenja
pojedinačnog priključka na popis priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni
dio (dalje u tekstu: Popis).
4. Pretplatnik može aktivirati tarifu Menu nama sklapanjem ugovora na daljinu sredstvima daljinske
komunikacije prihvaćanjem ponude koja će mu biti upućena prodajnim pozivom Službe za korisnike Tele2. Na
pretplatnički ugovor odnosno izmjene ugovora sklopljene na ovaj način primjenjuju se odredbe posebnog
propisa o zaštiti potrošača.
5. Tarifu Menu nama mogu aktivirati novi Pretplatnici, te postojeći Pretplatnici ukoliko promjene postojeću
tarifu na tarifu Menu nama.
6. Mjesečna naknada za tarifu Menu nama može biti 50 kn ili 100 kn. Cijene uključuju PDV. Iznos mjesečne
naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tele2 Menu nama tarifu.
7. Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg Pretplatnik plaća svaki puni mjesec, neovisno o
stvarno ostvarenoj potrošnji.
8. U iznos mjesečne naknade tarife Menu nama (dalje u tekstu: paket Menu nama) uključeno je, ovisno o
mjesečnoj naknadi:
za mjesečnu naknadu 50,00 kn paket Menu nama uključuje:
- neograničen broj minuta razgovora unutar Tele2 mreže u Republici Hrvatskoj

za mjesečnu naknadu 100,00 kn paket Menu nama uključuje:
- neograničen broj minuta razgovora unutar Tele2 mreže u Republici Hrvatskoj
- neograničen broj SMS poruka prema svim mrežama u Republici Hrvatskoj te
- odrenena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj. Količina podatkovnog prometa
naznačena je u Cjeniku.
9. Sva ostala obilježja tarife Menu nama i ostale cijene naznačene su u Cjeniku usluga Tele2.

10. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu podatkovnog
prometa u svojoj tarifi Menu nama uz mjesečnu naknadu od 100,00 kn, sav dodatni podatkovni promet
naplaćuje se Pretplatniku po cijenama utvrnenim Tele2 cjenikom za Menu nama tarife istovjetno kao i sve
ostale usluge koje nisu uključene u paket Menu nama.
11. Mjesečna naknada tarife Menu nama ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se
naplaćuje zasebno u iznosu od 10,00 kn mjesečno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po
svakom priključku. Na ovaj iznos PDV se ne obračunava.
12. Neiskorištena vrijednost podatkovnog prijenosa iz paketa Menu nama uz mjesečnu naknadu od 100,00 kn
tijekom jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.
13. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na tarifi Menu
nama s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na tarifu Menu nama na
polovici mjeseca biti naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik
plaća puni iznos mjesečne naknade.
14. Ukupna količina dodijeljenog podatkovnog prometa u tarifi Menu nama uz mjesečnu naknadu od 100,00
kn u mjesecu aktivacije bit će takoner razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio
na Tele2 Menu nama tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na
tarifu Menu nama uz mjesečnu naknadu od 100,00 kn na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu ukupnog
podatkovnog prometa uključenog u tarifi Menu nama. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju
puni iznos podatkovnog prometa uključenog u tarifi Menu nama uz mjesečnu naknadu od 100,00 kn.
15. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega
se isti automatski prekida.
16. Aktivacijom tarife Menu nama, postojeći Pretplatnik koji promjeni tarifu na Tele2 tarifu Menu nama gubi sve
pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao na staroj tarifi prije prelaska na tarifu Menu nama izuzev
promocija „Ljeto 2012“ i „Jučer bon, danas pretplata – Ljeto 2012“.
17. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
18. Pretplatnik može potpisati ugovor za tarifu Menu nama sa ili bez obaveznog trajanja pretplatničkog
Ugovora. Obavezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
19. Dozvoljene promjene tarife na i sa tarife Menu nama za Pretplatnike odrenene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr
20. Poslovni Pretplatnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s tarifom Menu nama na
drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako priključak nema obvezno trajanje,
dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja koje se prenosi na drugu
pravnu osobu.

21. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
22. U slučaju da Pretplatnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2 će privremeno
ograničiti korištenje usluga i privremeno isključiti priključke Pretplatnika odnosno sve priključke poslovnog
Pretplatnika uključene u Tele2 Menu nama tarifu, a sukladno Općim uvjetima poslovanja Tele2.
23. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane Tele2
krivnjom Pretplatnika, Pretplatnik će biti obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak
razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da Pretplatnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka
obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa Pretplatnik je obvezan Tele2 jednokratno isplatiti
mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i
usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika.
24. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
25. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik odnosno Poslovni korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.