Uvjeti korištenja tarife Međunarodna tarifa (stara) za Tele2 korisnike bonova


1

Uvjeti korištenja tarife ”Međunarodna tarifa (stara)” za Tele2 korisnike bonova*; **
1. Aktivacijom Međunarodne tarife Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja tarife ”Međunarodna tarifa (stara)” za Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu: Uvjeti
korištenja).
2. Međunarodna tarifa bit će automatski aktivirana Korisniku prilikom aktivacije nove Tele2 SIM kartice
iz jednoga od posebnih paketa (Međunarodni Tele2 Start paket ili Tele2 paket s telefonom Alcatel OT-
105).
3. Tarifa i pogodnosti definirani su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži.
4. Trajanje poziva ograničeno je na 60 minuta, nakon čega se poziv automatski prekida.
5. Tele2 ne snosi odgovornost u slučaju da svaka od usluga uključenih u tarifu ne bude korisniku
dostupna u svakom trenutku, budući da isporuka usluge ne ovisi isključivo o Tele2 nego i o stranim
operatorima. Zbog zagušenja SMS Centra tijekom ljetnih mjeseci, moguće je da SMS poruke prema
nekima od navedenih destinacija neće biti isporučene.
6. Korisnik Međunarodne tarife ne može aktivirati druge tarifne modele, tarifne opcije ili promocije za
Tele2 korisnike bonova.**
7. Postojeći Tele2 korisnici bonova ne mogu aktivirati Međunarodnu tarifu odnosno ne mogu s
postojećih tarifa migrirati na Međunarodnu tarifu.
8. Promotivno razdoblje završava 30. rujna 2010. Nakon toga se primjenjuju cijene od 0,71 kn/SMS za
sve poruke poslane prema međunarodnim destinacijama te 2,00 kn/min za sve pozive prema
međunarodnim destinacijama.
9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.
10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
* „Međunarodna tarifa (stara)“ dostupna je za aktivaciju do 01.10.2010.
** „Međunarodna tarifa (stara)“ ukida se 20.11.2012. godine. Korisnici tarife bit će prebačeni na tarifu
„Međunarodna tarifa“.