Uvjeti korištenja tarife Mobilni internet Start za bonove


Uvjeti korištenja tarife Mobilni internet Start za bonove

1. Aktivacijom Tele2 tarife Mobilni internet Start (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tele2 korisnik mobilnog interneta na
bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.
2. Tarifa se može aktivirati od 8.7.2013.
3. Cijena prijenosa podataka na Tarifi je 1 kn za 1 MB. Cijena SMS poruke je 0,29 kn po poruci. Obračunska
jedinica je 10 kB.
4. Tarifa se aktivira prilikom prvog spajanja na internet ili slanjem prve SMS poruke te omogućava korisniku
korištenje usluge bežičnog mobilnog prijenosa podataka uz plaćanje usluge unaprijed bez mjesečne pretplate.
Od trenutka aktivacije tarife Mobilni internet Start, korisniku počinju teći prava i obveze utvrđene ovim Uvjetima.
5. Svaki novo aktivirani korisnik Tarife prilikom aktivacije ostvaruje pravo na 50 MB podatkovnog prometa. 50
MB korisnik može iskoristiti u roku od 10 dana od trenutka aktivacije.
6. Od 1.9.2016. korisnici Tarife mogu aktivirati jednu od sljedećih internet opcija:
? Opcija 3 GB
? Opcija 10 GB
Korisnici koji su aktivirali Tarifu do 31.8.2016. mogu aktivirati sljedeće Internet opcije do 30.9.2016.:
? Opcija S - 200 MB
? Opcija M - 500 MB
? Opcija L - 1 GB
? Opcija XL - 3 GB
7. Naknada za korištenje opcije uključuje određenu količinu podatkovnog prometa koja je na raspolaganju u
vremenskom razdoblju od 30 dana od dana aktivacije ili do potrošnje ukupnog podatkovnog prometa uključenog
u opciju.
8. Opcija će korisniku biti aktivirana u roku od 24 sata od zahtjeva za aktivacijom. Količina podatkovnog prometa
uključena u svaku od navedenih opcija može se iskoristiti u roku od 30 dana od aktivacije.
9. Ukoliko je korisnik iskoristio svu količinu podatkovnog prometa uključenu u opciju prije isteka 30 dana, može
ponovno aktivirati koju od opcija koja će ponovno vrijediti 30 dana od aktivacije.
10. Neiskorištenu količinu podatkovnog prometa uključenog u opciju korisnik može iskoristiti i nakon isteka 30
dana samo ako aktivira novu opciju prije isteka tih 30 dana. U tom slučaju, preostala količina podatkovnog
prometa bit će pribrojena, a korisnik će ih sve moći iskoristiti u narednih 30 dana.
11. Korisnicima Tarife koji ne aktiviraju nijednu opciju naplata podatkovnog prometa će se izvršiti po trenutno
važećem cjeniku.
12. Korisnik može provjeriti stanje računa te internet opcije u Tele2 programu za spajanje, ili na internet stranici
http://mbb.tele2.hr. Ako je korisnik tek nadoplatio Tele2 račun ili aktivirao opciju, potrebno je sačekati neko
vrijeme prije nove provjere stanja, kako bi dobio točan iznos stanja na računu. Na internet stranici
http://mbb.tele2.hr informacije o stanju računa i raspoloživom podatkovnom prometu informativnog su karaktera
i mogu odstupati od stvarne potrošnje zbog mogućeg kašnjenja u obračunu.
13. Korisnik može nadoplatiti račun na nekoliko načina:
? U Tele2 programu za spajanje unosom 13-znamenkastog broja s Tele2 bona.
? Na Tele2 web trgovini direktnom nadoplatom.
? U Tele2 prodajnim centrima direktnom nadoplatom Tele2 računa na bonove.
? SMS kupovinom bona uz plaćanje kreditnom karticom, uz prethodnu registraciju na Tele2 prodajnim
mjestima.
? Na internet stranici http://mbb.tele2.hr unosom 13-znamenkastog broja s Tele2 bona.
14. Tele2 mobilni internet podržava uslugu prijenosa podataka te SMS.
15. Tele2 mobilni internet ne podržava roaming uslugu, govornu uslugu te MMS.
16. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj
komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na Tele2 web stranici, a Tele2 pridržava
pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu, o čemu će na
primjeren način upoznati korisnika.
17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.
18. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na internet stranicama Tele2.
19. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
20. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 1. rujna 2016.