Uvjeti korištenja tarife Pričalica (stara) za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja tarife Pričalica (stara) za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom tarife Pričalica (stara), u daljnjem tekstu: Tarifa, Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Pričalica (stara) za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu:
Uvjeti korištenja).

2. Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja nije dostupna za aktivaciju. Korisnici tarife mogu aktivirati neku drugu
dostupnu tarifu pozivom Službi za korisnike. Nova tarifa će biti aktivirana kroz 3 radna dana od podnošenja
zahtjeva.

3. Tarifa i Pogodnosti definirani su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži.

4. Trajanje pogodnosti iznosi 30 dana od dana nadoplate. Ukoliko Korisnik izvrši novu nadoplatu u iznosu 50 ili
više kuna prije isteka trajanja ranije dodijeljenih Pogodnosti, novo razdoblje trajanja Pogodnosti od 30 dana
počinje teći od dana nove nadoplate kojom su ostvarene Pogodnosti.

5. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

6. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

7. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.